Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Състоя се заседание на Отрасловия съвет в МОН


На 21 април 2016 г. в Министерство на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката Диян Стаматов, в качеството му на председател на Отрасловия съвет. В него взеха участие представители на национално представителните синдикални и работодателски организации, директори на дирекции и началници на отдели в МОН. СБУ бе представляван от неговия зам.- председател Красимир Попов и главните експерти в „Професионално- творческо направление“ в Централата на Синдиката - Иван Кънчев и Пламен Иванов.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Представяне на проект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

2. Представяне на проект на ДОС за информацията и документите

3. Промяна на базата за формиране на размера на фонд СБКО

4. Разни.

По точка Първа от дневния ред Евгения Костадинова, директор на Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН представи проект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, който цели синхронизиране на сега съществуващия ЗПОО с влизащия в сила от 1 август 2016 г. ЗПУО. Бе поставен акцент на новите моменти в проектозакона, касаещи реорганизация в системата на ПОО, свързана с институциите, документацията, формите на обучение, план- приема, местата за провеждане на професионално образование и обучение и др. Членовете на Отрасловия съвет одобриха така представения проект на Закона за изменение и допълнение на ЗПОО.

Експертът Камелия Колева – началник отдел в Дирекция „Достъп до образованието и подкрепа на развитието“ представи по точка Втора от дневния ред на заседанието, проект на ДОС за информацията и документите. Той се разработва съгласно чл. 22, ал 2, т.10 от ЗПУО, приема се с наредба на министъра на образованието и науката и влиза в сила от учебната 2016/2017 г., поетапно, в съответствие с преходните разпоредби на ЗПУО. Новост, съгласно този стандарт е организирането и воденето на Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) и обособяването на електронна партида за всяко дете /ученик (лично образователно дело). Участниците в заседанието подкрепиха заложените промени в проекта на ДОС за информацията и документите.

Във връзка с направеното от страна на СБУ предложение за промяна на базата за формиране на СБКО на работещите в системата на средното образование, в точка Трета от дневния ред, Соня Кръстанова - директор на Дирекция“ Финанси“ в МОН изрази позицията на Министерство на образованието и науката да подкрепи предложението на СБУ, касаещо възстановяване на базата за определяне на размера на СБКО, съгласно чл. 44, ал 2 на Постановление №380 на Министерски съвет от 29. 12. 2015 г.

В точка разни бяха дискутирани обезпечаването на безопасността и сигурността по време на ДЗИ, планиране на национален спортен празник през м. май и др.

Бе решено следващото заседание на Отрасловия съвет, да се проведе на 3 май 2016 г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©