Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Предстои внедряването на системи за ранно предупреждение за възможно преждевременно напускане на деца от детски градини и училища


Предстои внедряването на системи за ранно предупреждение за възможно преждевременно напускане на деца от детски градини и училища

06 април 2016 г.

Осигуряване на техника за оборудване на „смарт“ класни стаи и създаване на възможности за презентиране на мултимедийно съдържание по природни и математически науки са част от мерките, включени в приетия от правителството План за 2016-2017 г. за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Чрез повишаването на достъпа до съвременни информационни технологии и електронизация на учебния процес се цели да бъде увеличен интересът на децата към ученето и образованието.

Ключова мярка за реализацията на плана е внедряването на системи за ранно предупреждение за възможно преждевременно напускане от детски градини и училища. Целта е да се осигури надеждна и актуална информация за деца в риск от отпадане. Едно от най-важните условия за недопускане на отпадане е бързата реакция на отговорните институции и лица след констатиран риск.

Предвидени са специални мерки за допълнително обучение за деца с образователни дефицити по предмети от задължителната подготовка от учебния материал. Ще бъде осигурена и подкрепа на уязвими групи в неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст, за да се гарантира ранната им социализация. За децата, за които българският език не е майчин, е предвидено допълнително обучение.

Друга мярка предвижда разработване на инструмент за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици.

Планът е разработен в съответствие със Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020).

Документът ще се изпълнява съобразно заключенията на Съвета на Европейския съюз относно намаляване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на успеха в училище от 23 ноември 2015 година.

През 2016 г. ще бъдат предприети комплекс от мерки за създаване на функционираща национална система за учене през целия живот

06 април 2016 г.

Правителството одобри годишния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020г.). Документът предвижда редица мерки за създаване на функционираща национална система за учене през целия живот.

Сред тях е подготовката на изменения в Закона за професионалното образование и обучение, с които ще се въведе нова структура на системата за професионално образование и обучение. Ще се разшири и спектърът от възможности за придобиване на степени на професионална квалификация от ученици и лица, навършили 16 г. Предвидена е и актуализация на Национална квалификационна рамка на Република България.

В областта на предучилищното образование действията приоритетно ще бъдат насочени към децата в неравностойно положение и педагогическите специалисти, които работят в мултикултурна среда. Планирано е обновяване на нормативната уредба във връзка със засиления миграционен поток и европейското законодателство чрез изработване на наредба за реда за приемане на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, в държавните или общинските училища.

По отношение на професионалното образование и обучение ще бъдат разработени подходи за реализиране на обучение по „защитени професии“, ще бъде актуализиран Списъкът на професиите за професионално образование и обучение и разработени нови Рамкови програми.

В системата на висшето образование ще бъде въведен нов механизъм за определяне на броя на приеманите студенти в отделните висши училища според качеството на обучението и потребностите на пазара на труда.

Развитието на неформалното и информално учене ще бъде насърчавано чрез интернет платформата „Национална информационна система за младежта“, провеждане на младежки инициативи и кампании с участието на 200 доброволци, подобряване на материално-техническата база на 700 читалища и библиотечните фондове на близо 1600 обществени библиотеки.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©