Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ПУБЛИКУВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БР. 15-22 ОТ 2016 г.


бр.15 от 23 Февруари 2016г.

 Закон за изменение и допълнение на закона за регионалното развитие

бр.17 от 1 Март 2016г.

 Постановление № 36 от 24 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 19 от 2002 г.)

С промените в наредбата се регламентира начинът, по който се действа в случаите, когато документите, удостоверяващи осигурителен стаж и/или доход от друга държава не съдържат всички необходими данни за изчисляване размера на обезщетението, поради което е необходимо те да бъдат изяснени служебно с компетентната институция от другата държава

Изменят се и приложенията към наредбата във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2016 г., с които се създават новите основания за прекратяване на паричните обезщетения за безработица – при отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а.

 Постановление № 37 от 24 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.)

Със създаването на ал. 4 в чл. 38 от наредбата изрично се регламентира, че правото на парична помощ при смърт на самоосигуряващо се лице е предпоставено от внасянето на дължимите осигурителни вноски за последния месец, предхождащ месеца на смъртта, за който е изтекъл срокът за внасяне на осигурителните вноски, определен в чл. 7, ал. 4 от КСО (до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат).

 Постановление № 38 от 24 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 6 от 2000 г.)

Уеднаквява се режима за освобождаване от внасяне на осигурителните вноски при изплащане на обезщетения, възнаграждения и др., предвидени в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и др.

Отмяна на чл. 3, ал. 6 от наредбата е свързана с това, че от 1 юли 2015 г. осигурителни книжки не се издават, а издадените преди това се заверяват за периоди на осигуряване преди 1 януари 2016 г.

 Постановление № 41 от 25 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 21 от 2000 г.)

Значителна част от измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж произтичат от промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2016 г. Направени са и някои промени, свързани с прецизиране на действащи разпоредби.

Съкратен срока, в който лицата, подали заявление за отпускане на пенсия с нередовни и/или липсващи документи, следва да отстранят нередностите - от два на един месец, считано от датата на уведомяването, като по отношение на пенсиите, за които се прилага международен договор, срокът за отстраняване на нередностите е 2 месеца.

Срокът за обжалване на разпорежданията за пенсии и добавки към тях по чл. 98, ал. 1, т. 1 КСО е променен от тримесечен на двумесечен от получаването им пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ. (чл. 13, ал. 1)

Прецизират се документите, които се прилагат в пенсионното досие.

Изрично се регламентира, че при безвестно отсъствие на лице, което има право на пенсия или е пенсионер, наследниците му имат право временно на наследствена пенсия след влизане в сила на решението на съда за обявяване на отсъствието. Личната пенсия на обявения за безвестно отсъстващ пенсионер се спира, с оглед избягване на двойно плащане в тези случаи. След обявяване на смъртта на лицето с влязло в сила съдебно решение наследствените пенсии стават постоянни.

Отпада вземането на образец от подписа на получателя на пенсията при първото й изплащане.

Регламентира се период, в който ежегодно лицата с постоянен адрес в чужбина, които получават пенсии на територията на Република България, представят декларация за продължаване на получаването на пенсията.

бр.18 от 8 Март 2016г.

 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната (ДВ, бр. 92 от 2014 г.)

В чл. 16, ал. 1, регламентиращ критериите за прием на деца в ДДГ към МО се създава нова т. 10 „ чиито родители или настойници или един от тях е военнослужещ, който заема длъжност, или цивилен служител, командирован да изпълнява длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната - 3 т."

бр.22 от 22 Март 2016г.

 Постановление № 50 от 17 март 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г. (в сила от 22.03.2016 г.)

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер 11 522 146 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за възстановяване на част от извършените разходи за транспорт на педагогическия персонал в общинските детски градини, училища и обслужващи звена от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г.

 Постановление № 54 от 17 март 2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г.

Министерският съвет одобри допълнителен трансфер в размер 50 500 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за април 2016 г. Допълнителната сума е в размер 40 лв. и се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за април 2016 г. е в размер до 300,00 лв. включително.

В Държавен вестник бр.15 от 23 Февруари 2016г. са публикувани още:

 Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Националния съвет за научно и технологично развитие на Федеративна Република Бразилия (одобрен с Решение № 47 от 28 януари 2016 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му - 1 февруари 2016 г.)

 Програма за научно-техническо сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката на Черна гора (одобрена с Решение № 435 от 12 юни 2015 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването й - 22 юли 2015 г.)

Юридическо направление

на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©