Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество обсъди проектите за учебни програми по БЕЛ, История и цивилизации, и ДОС за предучилищното образование
На 24 февруари 2016 г. в Министерство на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета. То бе ръководено от зам.- министъра на образованието и науката Диян Стаматов, в качеството си на председател на Отрасловия съвет. В него взеха участие главният секретар на МОН - Красимир Вълчев, д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители; Красимир Попов - зам.-председател на СБУ, Иван Кънчев - главен експерт, и Виолетка Петкова - експерт в Централата на Синдиката, представители на останалите национално представени синдикални и работодателски организации у нас, директори на дирекции и експерти в МОН.

Заседанието на Отрасловия съвет премина при следния дневен ред:

1. Представяне на проектите за учебни програми за 2., 6. и 8. клас.

2. Представяне на проекта за ДОС за предучилищното образование.

3. Разни.

По т. първа от дневния ред Милена Иванова, експерт по БЕЛ, и Радостина Николова, експерт по история и цивилизации, в МОН представиха кратки презентации на проектите за учебни програми по БЕЛ и история и цивилизации за 2., 6. и 8. клас. Бе поставен акцент на новите моменти, „чувствителните теми“ и взаимовръзката между отделните предмети и класове в прогимназиален и гимназиален етап. По препоръка на председателя на СБУ бяха дискутирани въпросите за разпределението на учебните единици в рамките на учебната година и мотивите за прехвърлянето на част от учебния материал от по-горен в по-долен клас и др. Свои коментари и конкретни предложения по обсъжданите проекти на учебни програми представиха експертите от Централата на СБУ. Същите ще бъдат предложени за дебат в работните групи на МОН за съответните учебни програми.

По предложение от страна на д.ик.н. Янка Такева бе решено да бъде разработена информационна схема, визуализирайки взаимовръзките между отделните предмети и класове и за учебните програми за начален етап на образованието, както и бяха отправени конкретни препоръки, относно използването на терминологията, утвърдена от БАН, и спазването на правописните и пунктуационните правила при списването на учебното съдържание. В хода на разгърналата се дискусия бе решено членовете на Отрасловия съвет да вземат участие в срещите с авторските колективи, разработили проектите за учебни програми, както и окончателното обсъждане на проектите на учебни програми преди публикуването им на електронната страница на МОН да бъде направено на заседание на Отрасловия съвет. По точка първа от дневния ред бе прието удължаването на срока за обществено обсъждане на проектите на учебни програми по БЕЛ и история и цивилизации до 7 март т.г.

По точка втора от дневния ред за първи път публично бе представен проект за ДОС за предучилищното образование. Презентацията бе направена от експерта в МОН Ваня Трайкова. Във фокуса на разгърналата се дискусия бяха поставени казуси, свързани с обединяването на образователните направления „Социален свят“ и „Природен свят“ в „Околен свят“, ролята на „Игровата култура“ като самостоятелно образователно направление или включването ѝ в останалите направления. Дебат в проекта на обсъждания ДОС предизвика и възможността за разработване на самостоятелни програмни системи в съответствие със стратегиите за развитие на ОДЗ и ЦДГ, възможните текстове в удостоверенията за завършване на предучилищен етап, присъствието на термина „Възпитание“ в държавните образователни стандарти и ЗПУО, и др.

По предложение, направено от г-жа Такева, бе решено становищата на социалните партньори по проекта на ДОС за предучилищното образование да бъдат представени в МОН в срок до 29 февруари т.г. След оживената дискусия по точка втора от дневния ред членовете на Отрасловия съвет се обединиха около решението за удължаване на общественото обсъждане с цел прецизиране на конкретни текстове.

Информация за състоянието на преходните остатъци по общини бе представена от главния секретар на МОН Красимир Вълчев в точка Разни. Стана ясно, че към 31.12.2015 г. те са 45 млн. и 800 хил. лв. или 2,8 % от годишните средства по Единни разходни стандарти за сектор „Образование”. В контекста на темата по направено предложение от страна на председателя на СБУ за прилагане на конкретни административни санкции относно училища, които не са спазили изпълнението на нормативните документи, засягащи увеличението на работните заплати или са осъществили допълнителните плащания под формата на ДМС със средствата, определени за увеличение на работните заплати да бъдат определени като „рискови“. Бе решено да се направят повторни проверки от страна на МОН, които да констатират реалната ситуация към момента.

Всички учебни програми и проекти за ДОС да бъдат подробно обсъдени на заседанията на Отрасловия съвет, преди да бъдат публикувани на електронната страница на МОН, както и да бъде представен доклад за експерименталното прилагане на атестационните карти за учителите, с цел оптимизиране на техния обем – бяха поставени като искания от страна на СБУ.

В края на заседанието д.ик.н. Янка Такева припомни категоричното становище на СБУ за спазване на 50% съотношение при одобрение на учебниците, учебните помагала и познавателните книжки. Бе решено следващото заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета да се проведе през м. март.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©