Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

КРЪГЛА МАСА
За патриотично, гражданско и религиозно възпитание и образование в училището


На 10 февруари 2016 г. в столицата се проведе национална кръгла маса на тема „Патриотичното, гражданското и религиозното възпитание на българската училищна младеж“. Форумът с организатор Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) обсъди професионално и експертно ключови теми, въпроси и проблеми, свързани с образованието и възпитанието на децата и младите хора в патриотични и нравствени ценности, активно гражданство, ролята и споделените отговорности за това от училището и гражданското общество в цялост. Презентирани бяха политиките, насочени към формирането на ценностна система и гражданско поведение и образование у младите хора, както и взаимодействието между различните фактори за тяхното успешно реализиране. Събитието бе открито с приветствие на акад. Григор Велев, председател на БАНИ. В работната формула на кръглата маса участие взеха д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и дописен член на Българската академия на науките и изкуствата; акад. Маргарита Каменова – главен секретар на БАНИ; доц. Стоян Танев - дописен член на Академията; Валентин Стамов - директор на Института по журналистика към БАНИ, представители на академичните среди - членове на БАНИ от различните области на науката, учители и директори от София.Тук бяха и главните експерти от Централата на СБУ – Желю Иванов, Иван Кънчев и Пламен Иванов.

„Днес в България изключително много се нуждаем от съвременна и адекватна възпитателно-образователна система, която да е в състояние да дава знания, но и да изгражда подрастващите като родолюбиви и активни личности с отговорно нравствено и гражданско поведение“ – с тези думи откри форума акад. Григор Велев и допълни, че за постигането на тази висока цел е абсолютно необходимо държавата, училището, детската градина, Църквата и семейството да работят заедно. Подробно се спря на въпроса как да се осъществи национално-патриотичното възпитание в училището – истинската школа за живота, където учениците да се гордеят с 1850-годишната си история и да израстват духовно и интелекуално за бъдещите предизвикателства и задачи, които ще решават в съвременния свят. Той даде примери за успешните модели по отношение на националното образование в Германия, Франция и Великобритания.

В изказването си д.ик.н. Янка Такева подчерта, че темата е изключително сериозна. „Това е въпрос, който не само ние дискутираме, но по него се дебатира и в Европейския комитет по образование. Европа прие всички тези основни принципи – каза тя - като толерантност, сътрудничество, взаимопомощ, ценности, взети от християнската религия. За да се изгради младият човек като гражданин на една страна, той трябва да получи знания за ценностите - да формира у себе си чувство за национално самосъзнание, родолюбие, патриотизъм, толерантност.“ Тя посочи, че в досегашните учебни програми за обучение на децата и учениците, гражданското образование е широко застъпено в детските градини и училищата, но то не е осъзнато, не е осмислено от учениците, че това е дисциплината и задачите, които формират тези граждански умения и компетентности у тях. Учителите пък наблягат на образователния компонент в обучението. „Да, гражданското образование трябва да бъде осъзната потребност в българското училище, така както успяхме да го защитим в учебните планове от септември 2016 г. като отделна осъзната дисциплина, която да се изучава в 11. и 12. клас“ – каза г-жа Такева. В квалификацията на бъдещите учители в педагогическите факултети и университетите обезателно трябва да бъде застъпена темата за гражданското образование. На този етап за гражданско възпитание работи СБУ, Българската академия на науките и изкуствата и Българската православна църква. Налага се изводът, че гражданското образование и възпитание трябва да се превърнат в политика на национално равнище, да бъдат осъзнати като потребност в българското училище и да бъдат променени учебните планове и програми и във висшите училища, за да излизат подготвени с базисни знания учители по гражданско образование, чуждоезиково обучение и високи информационни технологии.

Енорийският свещеник Веселин Арнаудов от храм „Света София“ сподели, че образованието на децата и учениците е залог за бъдещето на нацията и успешното развитие на нашето отечество. Акцентира на ролята и мястото на религиозното образование в българското училище като фактор за нравствено възпитание на учениците и същински компонент от националната ни култура. Той изрази увереност, че и занапред Светият Синод при Българската православна църква ще продължи да работи целенасочено заедно с учителите, семейството и обществото за възпитанието на идните поколения в непреходни нравствени ценности и гражданско поведение. Подчерта, че това е начинът да се работи в момент на упадък на морални ценности и че всички институции трябва да се обединят в обсъждане на посоката и следващите стъпки в търсене на правилните решения как да се реформира образованието.

Акад. Маргарита Каменова подчерта, че без патриотично образование и възпитание не може да има просперитет на държавата. „Темата е изключително важна и сериозна“ – каза тя и допълни, че днешната дискусия цели да се набележат мерките и да се обединят усилията за разработването на национална програма за решаване на поставените проблеми по отношение на възпитанието в патриотични и граждански компетенции и умения. Говори и за разработената от БАНИ – Българска национална доктрина „България през 21. век“, като мащабна програма за просперитета на българската държава, фокусирана върху образованието като национален стратегически приоритет. Сподели, че реформите в образованието трябва да фокусират проблемите с ценностите и да са насочени към укрепване на гражданското съзнание на младите хора. Засегнати бяха много актуални проблеми, засягащи настоящото и бъдещото устойчиво развитие на образователната система.

Председателят на БАНИ акад. Велев обобщи, че патриотичното и гражданското възпитание се нуждаят от съвременни примери, тема от изключителна важност не само за личността, за училището, а и за развитието на цялото общество. По време на дискусията той обсъди идеи за по-нататъшно партньорство на Академията със СБУ и провеждането в края на м. март на национална конференция по проблемите на гражданското и нравственото възпитание на младите хора.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©