Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Първа среща на министър Меглена Кунева с членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета


На 8 февруари 2016 г. в Министерството на образованието и науката се проведе първата протоколна среща на новоизбрания министър на образованието и науката Меглена Кунева с членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета. В нея взеха участие Красимир Вълчев - главен секретар на Министерството на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, експерти от Централата на Синдиката и представители на национално представените синдикални и работодателски организации у нас.

С поднасяне на букети и пожелания за успех и ефективно социално партниране в името на качествено българско образование от страна на социалните партньори започна срещата, инициирана от министър Кунева.

Акцент в своето изложение тя постави на предстоящите приоритети в дейността на МОН, произтичащи от влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование, работата по държавните образователни стандарти, учебните програми и подготовката на учебниците, учебните помагала и познавателните книжки за съответните класове. „Изключително важно е да продължим и доразвием добрия диалог и партньорство, базирайки се на институционалната памет, решавайки както краткосрочните задачи, така и дългосрочните политики и приоритети“, изтъкна г-жа Кунева. „Вярвам, че образованието е приоритет за България“ - допълни още тя.

По традиция председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева говори първа, като представи становището на Синдиката, свързано със закона и неговото приложение в регламентирания за това срок. „Връщане на доверието в образователната система и респективно в българския учител и директор, необходимостта от системност и комплексност при разработването на държавните образователни стандарти с цел осигуряване на необходимата взаимозависимост между тях, както и едновременното разработване на учебните програми за всички класове, с цел проследяване на междупредметната интегративна връзка са основните приоритети в политиките на Синдиката” - посочи още г-жа Такева. В знак на добро социално партниране бяха поднесени трите основни национално представителни изследвания, инициирани и реализирани от СБУ на тема: „Идентифициране на социални и икономически последици от въвеждането на системата на делегираните бюджети за учителите“, „Проучване здравето, работоспособността и безопасността при работа на учителите - оценка, анализ и перспектива“ и „Проучване на организацията на учебния процес. Продължителност и структура на работното време на учителя“, както и луксозните издания на „История славянобългарска“ и „Рибния буквар“ на д-р Петър Берон, издадени по повод 25-годишния юбилей на СБУ. Председателят на СБУ заяви пълната подкрепа от страна на Синдиката като конструктивен партньор на МОН в процеса на разработване и реализиране на добри политики в дух на диалогичност и обективност.

По време на срещата социалните партньори се обединиха около конкретни идеи, подкрепящи влизането в сила на ЗПУО от 1.08.2016 г. и необходимостта от ефективност и диалогичност по време на заседанията на Отрасловия съвет.

Първата среща на новия министър на образованието и науката Меглена Кунева със социалните партньори бе оценена като „знакова“ от страна на председателя на СБУ - д.ик.н. Янка Такева.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©