Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проведе се първото за 2016 г. заседание на Отрасловия съвет


На 26 януари 2016 г. в Министерството на образованието и науката се проведе първото за тази календарна година заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета. То бе открито от проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката, който пожела успешна работа на социалните партньори „за да могат нещата, които реализираме съвместно с вас да бъдат в полза на учителите, родителите и преди всичко на децата”. Заседанието започна с едноминутно мълчание в памет на Милка Славчева, председател на Българската асоциация на частните училища, дългогодишен деец на образованието и член на Отрасловия съвет. Заседанието, ръководено от Ваня Кастрева, зам. - министър на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет премина при следния дневен ред:

1. Информация на МОН относно изпълнението на Анекс № Д01- 180/09.11.2015 г. Причини за неизпълнение и предприети мерки.

2. Информация на МОН за резултатите от извършената проверка относно прилагане на договореностите от Колективния трудов договор от 26.06.2014 г.

3. РазниПреди представянето на информациите съгласно дневния ред, председателят на Синдиката на българските учители д.ик. н. Янка Такева изрази позицията на социалните партньори във връзка с породената обществена реакция по отношение на това кои произведения да се изучават в часовете по Български език и литература. Тя уточни, че една от важните причини за това, е, че учебните програми не са предоставени и обсъдени от членовете на Отрасловия съвет. След последвалата дискусия по повдигнатия проблем, г-жа Такева предложи, Министерството на образованието и науката преди да публикува учебните програми за отделните класове и учебни предмети да ги предостави за обсъждане на членовете на Отрасловия съвет.

По т. 1 от дневния ред Красимир Вълчев, главен секретар на МОН представи информация, събрана чрез РИО от 2436 държавни и общински училища и обслужващи звена за достигнатите нива на СБРЗ, както и на средните разходи за допълнителни трудови възнаграждения, диференцирано заплащане, представително и работно облекло и СБКО за 2015 г. Достигнатата обща СБРЗ към 31.12.2015 г. е 793,00 лв., в т.ч. 862,87 лв. за педагогическия персонал и 564,82 за непедагогическия персонал. В посочените от училищата средни заплати са включени регулярните месечни елементи на брутните заплати - основни заплати и допълнителни възнаграждения – за трудов стаж, ПКС, класно ръководство, за работа с деца със СОП, лекторски и др. Средният размер на изплатените допълнителни трудови възнаграждения за официални празници, награди и други на едно лице за 2015 г. е 689 лв., като ДТВ са изплатили 2064 училища с 80 877 персонал. Не са изплащали ДТВ 372 училища. За сравнение с 2014 г.е запазен средният размер от 686 лв. Средният размер на изплатеното допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда за 2015 г. е 367,28 лв.

Изплатеното работно облекло на непедагогическия персонал за 2015 г. е със среден размер 310 лв. И е получено в 2231 училища. Не са изплатили работно облекло 205 училища. В сравнение с 2014 г. има ръст от 5,3 % на средния размер на работното облекло. Средният размер на представителното облекло за 2015 г. е 368 лв. и е изплатено в 2265 училища. Не са изплатили представително облекло 171 училища. В сравнение с 2014 г. има ръст от 5,3 % на средния размер на работното облекло. Разходи за изплащане на СБКО през 2015 г. са отчели 2309 училища с 86283 персонал. Средният размер е 225,28 лв.

По т. 2 от дневния ред Кристина Габровска, началник отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране” представи информация от МОН за резултатите от извършената проверка относно неприлагането на договореностите от КТД от 26.06.2014 г. по изпратено от СБУ писмо с изх. № 1408 от 11.12.2015 г.

Г-жа Такева благодари за така поднесената информация, на регионалните инспекторати по образование на Министерството на образованието и науката за задълбочените проверки, както и на всички членове на Отрасловия съвет и на ръководството на МОН, за това, че философията за увеличението на РЗ изигра своята си роля за повишаване на средната брутна работна заплата. „И ако бяхме 15% под средната брутна РЗ за страната, сега по изчисления на СБУ сме около 1,8%. Което означава, че тази философия трябва да продължи - увеличаването на началните основни работни заплати, което ще създаде по-голяма възможност за повече средства, които да бъдат инвестирани в самия учител” – подчерта г-жа Такева. Тя изрази и удовлетворението си от това, че много училища и общини положиха максимум усилия едновременно с увеличаване на работните заплати по длъжностни степени на учителите да увеличат работните заплати и на непедагогическия персонал.

След проведените дискусии и направените предложения Отрасловия съвет взе следните решения:

1. Новите учебни програми и картата за атестиране на педагогическите специалисти да бъдат предоставяни на членове на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование за предварително обсъждане и съгласуване.

2. Представителите в Отрасловия съвет да работят за обезпечаване с допълнителни средства през последното четиримесечие на 2016 г., необходими за финансовото обезпечаване на дейностите по новия Закон за предучилищно и училищно образование.

3. Отрасловия съвет да отстоява политиката за увеличаване на началните основни работни заплати на работещите в системата на средното образование и през 2016 г.

4. МОН да представи разчети за необходимите средства в Закона за бюджета през 2017 г., необходими за цялостното обезпечаване на Закона за предучилищното и училищното образование, както и за новия отраслов Колективен трудов договор.

5. МОН на всеки 6 месеца да докладва в Отрасловия съвет за резултатите от проверките на регионалните инспекторати по образование за изпълнението на КТД.

6. На следващото заседание на Отрасловия съвет МОН да докладва за размера на преходните остатъци от делегирания бюджет през 2015 г.

Таня ЛЕОНИДОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©