Петък,
  01 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ УЧИТЕЛ“


ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ УЧИТЕЛ“

Въпреки, че системата за кариерно развитие на педагогическите кадри стартира още от 2009 г. като модул „кариерно развитие“ в национална програма „Диференцирано заплащане на педагогическите кадри“, а от 2010 г. бе предвидена в нормативната уредба за средното образование – Правилник за прилагане на закона за народната просвета и Наредба № 1 за работните заплати, в Централата на Синдиката на българските учители и сега постъпват сигнали за нарушения при заемането на длъжността „старши учител“, особено при преместване от едно училище или детска градина в други.

Въпросът за учителските/възпитателски длъжности е уреден в чл., чл. 124, 124а, 125 и 125 от ППЗНП

Условията за заемането на длъжността „старши учител” са определени в чл. 124а, ал. 1 и ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и те са:

1. Завършено висше образование и придобита професионална квалификация „учител”;

2. Минимален професионален опит – десет години.

Когато лицето изпълняващо учителска или възпитателска длъжност придобие право на заемане длъжността „старши учител“/„старши възпитател“ то следва да подаде заявление до работодателя си с което изразява своето волеизлеяние за заемане на съответната по-висока длъжност.

Директорът е длъжен да се съобрази с това волеизлеяние, понеже в нормативната уредба не са предвидени никакви други условия за заемане на длъжността освен придобито висше образование и 10 години учителски стаж и няма основание да откаже промяна на длъжността от „учител“/“възпитател“ на „старши учител“/“старши възпитател“.

Отказът от промяна на длъжността представлява нарушение на основни нормативни документи в системата на образованието и подлежи на санкциониране.

Описаната до тук процедура важи изцяло и при промяна на работодателя – когато „старши учител“ или „старши възпитател“ от едно училище или детска градина се премества в други.

В този случай преместилият се учител/възпитател отговарящ на условията за заемане на длъжността „старши учител“/„старши възпитател“ също следва да подаде заявление до директора с което да изрази желанието си за заемане на тази длъжност, а директорът е длъжен да се съобрази с нормативната уредба и да назначи лицето на съответната длъжност „старши учител“/„старши възпитател“.

Иван Кънчев, гл експерт направление „Професионално-творческо“____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©