Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № 1 ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ


В бр. 92 от 27.11.2015 г. се публикува Наредба за изменение на Наредба № 1 за работните заплати.

В Приложението към чл. 4 от Наредбата са изнесени новите стойности на минималните основни работни заплати, договорени в Анекс към КТД от 11.11.2015 г.

Какви са останалите изменения в наредбата, които трябва да се познават?

1. Променя се чл. 4, ал. 2, т. 1, като отпада възможността за определяне на по-ниски работни заплати на учителите притежаващи образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” или приравнениите с нея „специалист по....” или „полувисше образование”.

С други думи – изравняват се заплатите на притежаващи полувисше образование с тези притежаващи висше, като нормата влиза в сила от 01.07.2016 г.

2. Промяната на ал. 3, чл. 4 дава възможност при определена по-висока норма преподавателска работа пропорционално на увеличената норма да се увеличи работната заплата.

Възможностите, които Наредбата дава за заплащане на труда при изпълняване на часове над минималната норма са две – под формата на лекторски часове и по условията на цитирания по-горе чл. 4, ал. 3. Промяната се състои в това, че до сега се даваше възможност за по-високо трудово възнаграждение при по-висока норма, но не беше определено с колко се увеличава възнаграждението. На практика то може да бъде символично. Новият текст по аналогия със случая с намалена норма определя, че промяната на възнаграждението е пропорционална на промяната на нормата преподавателска работа.

3. Промени в чл. 8, определящ видовете допълнителни трудови възнаграждения:

а/ Включени са текстове, договорени и съществуващи до сега в Колективния трудов договор – за водене на задължителната документация и консултиране на родители на учителите в детска градина; - за работа с деца и ученици със СОП на учителите в детските градини и училища, провеждащи интегрирано обучение и възпитание.

б/ Нов момент е промяната на ал. 4 в чл. 8 – допълнителното трудово възнаграждение за водене на задължителната документация и консултации на родители и ученици в училищата се полага на класните ръководители на паралелки завършващи средна степен на образование и един месец след приключване на учебните занятия. Това е времето, когато тези класни ръководители са изключително натоварени с работа по документацията.

в/ Прецизирани са текстовете уреждащи процедурата за получаване на допълнителните трудови възнаграждения за водене на задължителната документация и консултации.

4. Следващите промени се отнасят до допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда (диференцирано заплащане).

Измененията тук са няколко:

а/ дава се право на Педагогическия съвет да променя точките към показателите в таблицата за оценка на резултатите от труда, като се отчита спецификата на съответните детска градина, училище или обслужващо звено. Могат да бъдат променяни до 20% от точките за всеки показател;

б/ седем месечния срок, който е минимално условие за получаване на диференцираното заплащане се променя на шест месеца;

в/ в училища, детски градини и обслужващи звена с педагогически персонал над 10 души Педагогическият съвет избира както броя и членовете на комисията, така и нейния председател;

г/ създават се условия за възражение от учителя, който не е съгласен с оценката предоставена му от комисията в оценъчната карта;

д/ определя се краен срок за изплащане на диференцираното заплащане – до 30 октомври.

Всички описани промени, за които педагогичиската колегия настоява отдавна, бяха реализирани по инициатива на Синдиката на българските учители и без колебание могат да се определят като положителна стъпка за защита на социално-икономическите права на работещите в сферата на образованието.

Иван Кънчев, гл. експерт в направление „Професионално-творческо”


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©