Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНО!

ОТНОСНО УВЕЛИЧЕНИЕТО НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Усилията на Синдиката на българските учители, на неговото ръководството и на Изпълнителния комитет бяха насочени към увеличаването на минималните основни работни заплати по длъжностни степени на педагогическия персонал (младши учител, младши възпитател, учител и всички приравнени към длъжността „учител“, старши учител, старши възпитател, главен учител и главен възпитател, директор и помощник-директор). Увеличението на работните заплати в средното образование е факт с подписването на Анекс Д01-180/09.11.2015г. към Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014г. (изм.и доп. с Анекс от 19.12.2014г.) и приемането на Постановление на Министерския съвет № 294 от 30.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за 2015г.

Съгласно чл. 28, ал. 1 от Анекса минималните основни работни заплати на педагогическите кадри по длъжностни степени са увеличени със 70 лева, което се надяваме, че е ясно за всички.

В Централата на СБУ постъпват запитвания, свързани с конкретното прилагане на цитираните по-горе документи, правим следните важни пояснения:

I. Всички средства, отпуснати за повишаване на единните разходни стандарти, се използват само и единствено за увеличаване на работните заплати на работещите в системата на народната просвета – педагогическите кадри по длъжностни степени и на непедагогическия (административния и помощния) персонал, считано от 01.10.2015 г. (чл. 28а, ал. 1 от Анекса).

II. Всички колективи на училищата, детските градини и извънучилищните звена, които са достигнали новите равнища на минималните основни работни заплати на педагогическите кадри по длъжностни степени по чл. 28, ал. 1 от Анекса, получават увеличение на работните заплати не по-малко от 6 % върху достигнато равнище.

III. Да се има предвид, че от 01.01.2016 г. размерът на минималната работна заплата за страната става 420 лв., и помощният персонал, който в момента е на минималната работна заплата, считано от 01.01.2016 г., ще получи 40 лв. увеличение, т.е. 10, 5 % .

IV. Увеличението на работните заплати на непедагогически персонал с основна работна заплата над 420 лв., в съответствие с чл. 28а, ал. 2, т. 3 от Анекса да бъде не по-малко от 3%.

Уважаеми колеги,

В настоящия момент най-важната задача на членовете на Изпълнителния комитет, на областните координатори, на председателите на ОбщКС на СБУ и председателите на синдикалните организации на СБУ е да проследят стриктното изпълнение на Анекса, както и усвояването на разчетените средства, изпратени от Министерството на финансите на 12.11.2015 г., до първостепенните разпоредители, който можете да намерите на сайта на СБУ. При откриване на нарушения във връзка с изпълнението на горепосочените документи, моля да бъдем уведомени своевременно.

д.ик.н. Янка Такева____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©