Неделя,
  17 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Състоя се първото за учебната 2015/2016 г. заседание на Отрасловия съвет


Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и Красимир Попов, заместник-председател на Синдиката, взеха участие в първото за учебната 2015/2016 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование (ОСТС), което се проведе на 25 септември 2015 г. в Министерството на образованието и науката под председателството на Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката. В заседанието участваха Красимир Вълчев, главен секретар на МОН, директори на дирекции и началници на отдели в министерството, както и представители на всички на всички национално представени синдикални и работодателски организации в системата на средното образование.Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Преглед на направените промени в подзаконовите нормативни актове.

2. Разни.

По точка първа членовете на ОСТС взеха решение, с което оцениха като положителни усилията на МОН по направените промени в подзаконовите нормативни актове.

По предложение, направено от д.ик.н. Янка Такева, по точка 2 от Дневния ред, бяха приети следните решения:

- Да се сформира работна група с представители на социалните партньори за разработване на механизъм за увеличаване на работните заплати от 1.10.2015 г.

- МОН да предостави справка за изразходването на средствата от делегираните бюджети за 9-месечието на 2015 г. по видове и степени учебни заведения.

- Министерството на образованието и науката чрез регионалните инспекторати по образование да извърши преглед относно коректното изпълнение на Националния колективен трудов договор в детските градини, училищата и извънучилищните образователни звена.

- Да бъде предоставен на социалните партньори график за изработване и утвърждаване на държавните образователни стандарти съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.

- Да бъде предоставена на социалните партньори справка за разходването на годишните средства за квалификация на директорите и учителите, които се определят в размер не по-малък от 0,8 на сто от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал.

- МОН поема ангажимент да се разработи и обсъди с членовете на ОСТС механизъм за проследяване движението на учениците.

В края на заседанието, членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование си пожелаха ползотворна работа и успехи през новата учебна година.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©