Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

От днес – 17 август, 2015, започва приемът на заявления за подпомагане по схема „Училищен плод”


Приемът на документи за подпомагане по схемата за 2015/2016 г. започва на 17 август и ще продължи до 23 септември 2015 г. Заявленията се подават в областните дирекции на

Държавен фонд „Земеделие”, а предвиденият бюджет е 14 милиона лева. Очаква се от схемата да се възползват 480 000 деца от I до подготвителна група на детските градини и децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас в училищата. На всяко дете се полагат свежи плодове и зеленчуци на обща стойност 27,29 лв., без ДДС. Стойността на една порция остава непроменена спрямо предходната година – 0,68 лв. без ДДС. Изменена е обаче наредбата, по която се администрира схемата. Ново изискване е плодовете и зеленчуците, които се предлагат по схемата, с изключение на цитрусовите плодове и бананите, да става

чрез местни покупки и/или от местните пазари.

"Местни покупки" са тези, при които плодовете и зеленчуците се доставят от същата или от съседна административна област, включително от търговци на едро и от обекти за търговия на едро, а „местни пазари“ са пазарите за преки продажби, включително стоковите тържища и пазарите на производителите по Закона за стоковите борси и тържищата, както и обекти за търговия с плодове и зеленчуци, които се намират в същата или в съседна административна област.

Промени има и при част от изискуемите документи за кандидатстване, както и във вида и начина на предлагане на плодовете и зеленчуците в учебните заведения. Прилагането на схемата "Училищен плод" се съпътства от прилагането на поне една от съпътстващите мерки, включени в Националната стратегия за прилагане на схемата "Училищен плод", насочени към към придобиване на знания за:

1. производство на плодове и зелен

чуци, характеристики и начини на ползване;

2. значение на пресните плодове и зеленчуци за здравето и здравословното хранене;

3. борба с разхищението на храни;

4. запознаване на децата със селското стопанство и неговите екологични аспекти.

Схемата финансира извършените разходи за съпътстващите мерки. Разпределяните плодове и зеленчуци в учебните заведения трябва да отговарят на изискванията за качество на пресни плодове и зеленчуци съгласно Регламент (ЕО) на Комисията No 543/2011 и на изискванията за безопасност съгласно Закона за храните и нормативните актове по прилагането му. Забранено е разпределяне на генетично модифицирани плодове и зеленчуци.

По схемата могат да кандидатстват три групи кандидати: учебни заведения, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, организации на производители на плодове и зеленчуци, както и общини с учебните заведения, които се намират на тяхната

територия.

Новата наредба, образци на заявленията и указанията за кандидатстване са обявени на интернет страницата на схемата

http://schoolfruit.dfz.bg.

Държавен фонд „Земеделие“ напомня на всички директори на учебни заведения от страната, че могат да кандидатстват по схема „Училищен плод“ само чрез един заявител.

Схемата ще се прилага от 15 септември 2015 г. до 31 май 2016 г. в цялата страна. До 31 октомври 2015 г. на интернет страниците на Фонд „Земеделие“

http://www.dfz.bg/

и

http://schoolfruit.dfz.bg/

ще бъдат публикувани и списъците с одобрените заявители.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©