Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

МОН СТАРТИРА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“


Новата оперативна програма ще осигури над 1 милиард и 370 милиона лева до 2020 г. за образованието и науката в България

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (НОИР) е окончателно одобрена от Европейската комисия (ЕК) и започва подготовка на нейната реализация у нас. Това стана ясно на информационна среща на тема: „Добри практики и възможности през новия програмен период на ОП НОИР“, организирана от Министерство на образованието и науката (МОН) съвместно с Областен информационен център (ОИЦ) - София. В Представителството на Европейската комисия в България зам.-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков представи окончателния вариант на програмата, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, с национално съфинансиране.В срещата взеха участие Иван Модев, директор на Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” (СФМОП) в МОН, управляващото звено на оперативната програма, Стефка Малиновска, началник отдел „Верификация“ в ГД СФМОП в МОН и Елза Григорова -управител на ОИЦ - София. Присъства Живка Първанова, зам.-областен управител на Областна администрация - област София; кметовете на район “Изгрев” и „Горна Малина“ и зам.-кметовете на районите “Витоша”, “Средец”, “Изгрев”, “Младост”, „Горна Малина“ от област София-град; зам.-кметовете на общините от област София: Своге, Божурище, Драгоман и Костинброд; представители на общински администрации, директори на обединени детски заведения, неправителствени организации и медии.

„Безспорно науката и образованието са фактори за растеж и икономическо развитие и на МОН за първи път се предоставя възможност самостоятелно да управлява европейска програма. Именно затова целите, които са залегнали в програмата, са доста амбициозни.“- подчерта проф. Денков. „Преговорите с ЕК на експертно ниво вече са приключени и промяна в текста на програмата няма да има“ - допълни още той. МОН ще използва периода до средата на 2015 г., когато се очаква окончателното приемане на програмата, за провеждане на информационни срещи със социалните партньори, представителите на местните администрации и бизнеса, и бенефициенти по програмата, където ще се представят основните насоки на програмата. Целта е изработване на механизмите и критериите за кандидатстване, допустимите кандидати за участие в програмата, ангажиментите, отговорностите, индикаторите за ефективност на програмата, както и ресурсите, които ще се използват от съответните изпълнители. Проф. Денков подчерта, че за първото направление на програмата "Научни изследвания и технологично развитие" са предвидени най-много средства - 560 млн. лв. за целия програмен период, за направлението "Образование и учене през целия живот" - 504,6 млн. лв.. Третото направление е "Образователна среда за активно социално приобщаване" и за него до 2020 г. са предвидени 252 млн. лв.. По програмата има предвидени 54,7 млн. лв. за техническа помощ. Стратегическата задача на новата оперативна програма е да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж - „Европа 2020“ и Националната програма „България 2020“, както и да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване на национално и общностно равнище. Първата цел на ОП в контекста на стратегия „Европа 2020“ е повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1.5 % от БВП. За 2013 г. у нас само 0,64 % от БВП са отделените средства за научно-изследователска дейност, посочи зам.-министърът на образованието. Втората цел на програмата е свързана с намаляване процента на преждевременно напусналите училище под 11 %. Проф. Денков отбеляза, че у нас 12,5 % от учениците отпадат от системата към настоящия момент. Увеличаване процента на завършилите висше образование (на възраст 30-34 години) до 36 % e третата основна цел на новата програма.

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ поставя акцент върху повишаване на качеството и ефективността на научните изследвания, върху подобряването на достъпа до образование и модернизирането на образователната система, върху укрепването на връзките между институциите за образование и обучение и реалния сектор, върху подобряването на материално- техническата база за образование, обучение и младежки дейности и върху активното използване на съвременните информационни и комуникационни технологии. Представяйки всяка от приоритетните оси, зам.-министър Денков конкретизира съответните инвестиционни приоритети, осигуряващи изпълнението на заложените цели.

За успешното осъществяване на приоритетна ос №1 „Научни изследвания и технологично развитие“ и цялостно включване на страната ни в глобалната научна европейска мрежа, се предвижда създаване на центрове за върхови постижения и компетентност, както и създаване и модернизиране на регионална научна инфраструктура. Средства ще бъдат отделени и за изследвания, изграждане и развитие на пилотни центрове във висшите училища и научните институти. Бенефициенти по тази ос могат да бъдат публични и частни научни организации, институти, лаборатории, БАН, висши училища и техни звена, центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, МОН и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в системата на МОН, Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

Проф. Денков представи приоритетна ос №2 „Образование и учене през целия живот“ като основно допълващо звено на дейностите, финансирани от националния бюджет, свързани с подобряване и повишаване качеството на образованието във всичките му степени - предучилищно, училищно и висше. Основни инвестиционни приоритети по тази приоритетна ос са: подобряване на качеството на училищното образование и достъпа до качествено висше образование, ученето през целия живот, професионалното образование и връзката му с пазара на труда, както и осъществяването на дейности, развиващи информационните и комуникационни технологии. Ще бъдат отделени средства за подобряване на ключови компетенции, квалификацията на педагогическите кадри и усвояване на определени умения, кариерното развитие на младите учители, развитие и надграждане на знания по време на ученето през целия живот, изграждане на модерна образователна среда, както и изработване на стандарти за предучилищното образование. По Приоритетна ос №2 могат да кандидатстват: МОН и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в системата на МОН, включително НАПОО, други министерства, които са финансиращи органи на училища, Държавна агенция за закрила на детето, детски градини, училища, общини, ресурсни центрове, читалища, организации по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, висши училища и/ или техни основни звена, национално представителни организации на работниците и служителите и работодателите, на работодателите, браншовите организации, представителни студентски организации, регистрирани по закон, научни организации (БАН и Селскостопанската академия), научни институти, младежки организации и общини.

Приоритетна ос №3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ цели създаване на подходяща образователна среда за успешна интеграция и реализация на деца, ученици и младежи от уязвими групи - представители на етнически малцинства и общности, застрашени от бедност и социална изолация. Инвестиционни приоритети на тази ос ще бъдат: активното приобщаване и създаване на подкрепяща среда и за деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) и деца в неравностойно положение, както и социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, които не могат да бъдат включени в училищна образователна среда. Статистиката сочи, че към момента у нас само 0.5 % от ромското население достига до висше образование. Бенефициенти по приоритетна ос №3 могат да бъдат: МОН и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в системата на МОН, други министерства, които са финансиращи органи на училища, Държавна агенция за закрила на детето, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства, висши училища, научни организации, научни институти, детски градини, училища, общини, ресурсни центрове, организации по Закона за юридически лица с нестопанска цел.

Четвъртата приоритетна ос „Техническа помощ“ предвижда средства за бенефициентите по програмата и надграждане на техния административен капацитет.

По време на срещата бяха представени „Добри практики и научени уроци при изпълнение на приоритетни оси 3 и 4“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007 - 2014 г. от Стефка Малиновска, началник отдел „Верификация“ в ГД СФМОП в МОН. Присъстващите на срещата бяха запознати с резултатите от изпълнението на трите проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси: “Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целогодишна организация на учебния процес“, проект „УСПЕХ“ и проект „Ученически практики“, както и конкретните ползи от изпълнението им с акцент - предоставяне на нови работни места за 5000 възпитатели, подпомагане на местния бизнес, осигуряване на допълнителен доход за учителите, осъществяване на текущи ремонти в съответните училища, организиране на събития по места, с конкретен финансов ресурс за организаторите и др. По време на последвалата дискусия конкретни разяснения направи Иван Модев – директор на ГД СФМОП в МОН. Уточнено бе, че според Споразумение с ЕС, от средата на 2015 г. до месец октомври 2016 г. страната ни трябва да премине окончателно към електронно подаване и отчитане на дейностите по европейските проекти от новия програмен период. В тази връзка МОН има изготвени формуляри за електронно отчитане. Очакват се формулярите за кандидатстване да бъдат стандартизирани за всички програми и да започне самото кандидатстване по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Материала подготвиха: Ивайла ВАСИЛЕВА, редактор и Димитър АСЕНОВ, експерт в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©