Петък,
  19 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ ПУБЛИКУВАНИ
В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ ЛЯТОТО
НА 2015 Г.


НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ ПУБЛИКУВАНИ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 2015 Г.

Както всяка година, така и през тази в броевете на държавен вестник, излезли през летните месеци бяха публикувани редица изменения в нормативни документи.

Извършените изменения, както и новите нормативни документи трябва да се познават от синдикалните активисти, а и всички синдикални членове, защото това е пряко свързано със защитата на трудовите и осигурителни права.

В най-общ план публикациите могат да се разделят на три групи:

1. Изменения в нормативни документи касаещи общото трудово и осигурително законодателство;

2. Изменения в нормативни документи отнасящи се до законодателството пряко свързано с образователната система;

3. Публикуване на текущи актове, свързани с функционирането на образователната система.

Към първата група се отнасят публикуваните изменения в три важни документа – Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Наредба за работното време, почивките и отпуските.

І. 1. ПРОМЕНИ В КОДЕКС НА ТРУДА:

Публикувани са в брой 54 от 17.07.2015 г. на Държавен вестник Влизат в сила от деня на публикуването, т.е. – 17.07.2015 г.

Част от извършените промени са специфчни и не представляват интерес за работещите в системата на образованието, като примерно чл. 114а отнасящ се за трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, но останалите се отнасят до общото трудово законодателство и следва да се познават.

Промените са в няколко направления:

1. Прецизират се текстове свързани с тристранното сътрудничество, като в чл. 3 се създават нови алинеи 3 и 4 с които се регламентира сключването на споразумения между представителните организации на работниците и служителите и на работодателите за приемане на нормативни актове.

2. Със създаването на нов чл. 128б се задължава работодателя да води трудово досие на всеки работник, практика, която съществува при повечето работодатели, но до сега не беше законодателно регламентирана. Регламентира се и правото на работника или служителя да получава заверени копия от съхраняваните в досието документи.

3. Промени са направени в няколко члена от Кодекса на труда, отнасящи се до различни видове отпуск:

 В чл. 161 се създава нова ал. 2, според която времето на неплатен служебен или творчески отпуск се зачита за трудов стаж;

 Изменение има в чл. 164, регламентиращ отпускът за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. До сега, след изтичане на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, работничката или служителката имаше право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до две годишна възраст за първо второ и трето дете, а за следващите – по шест месеца. С настоящото изменение допълнителния отпуск е до навършване на две годишна възраст независимо от поредността на детето.

 Важна промяна има в членове 173 – 176, отнасящи се до реда на ползване на платения годишен отпуск:

- Отпада задължението да се изработи график за ползването на отпуска от всички работници и служители;

- Платеният годишен отпуск се ползва до края на календарната година за която се отнася, като работодаттелят е длъжен да осигури ползването му, освен ако не е отложен по реда на чл. 176. В случай, че е отложен, на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск;

- Съгласно чл. 176 отпускът може да се отложи от работодателят, по важни производствени причини или от работника, когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя;

- Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година за която се полага, а в случай че не е разрешил ползването на отпуска в посочения срок, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

5. От съществено значение са промените в чл. 327 и 328, отнасящи се до прекратяване на трудовия договор при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

С промяната на чл. 328, ал. 1 т. 10 се възстанови съществувалото до началото на 2012 г. право на работодателя да прекратява с едномесечно предизвестие трудовия договор на работник или служител придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Въвеждането на нова т.12 в ал. 1 на чл. 327 дава възможност на работника или служителя придобил право на пенсия да прекрати трудовия си договор без предизвестие. С тази промяна се облекчава работника или служителя при прекратяване на трудовия договор по негова инициатива, защото до момента това прекратяване се извършваше при условията на чл. 325 – по взаимно съгласие или с едномесечно предизвестие от страна на работника.

6. В чл. 404, отнасяща се до принудителните административни мерки прилагани от инспекция по труда в ал. 1, т. 3 се добавя текст, според който, когато е спряна от инспекцията дейността на предприятия, обекти, производства поради нарушаване изискванията за безопасност на труда се поставя и специален знак, указващ приложената административна мярка.

І.2. ПРОМЕНИ В КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ:

Обнародвани в брой 61 от 11.08.2015 г. на Държавен вестник. Влизат в сила от 01.01.2016 г.

Като цяло промените се отнасят до приетата от Народното събрание пенсионна реформа, но част от тях засягат и Учителския пенсионен фонд, което пряко касае работещите в системата на образованието.

Какво трябва да знаем за промените засягащи УПФ?

1. В резултат на последователната политика на Синдиката на българските учители за запазване и усъвършенстване на УПФ (след писмено отправено искане до управителя на НОИ и до министъра на труда и социалната политика), както и на доброто отношение от страна на правителството и на НОИ Учителския пенсионен фонд става безсрочен, т.е. отпадна условието, че неговото действие е до края на 2020 г.

2. Поради промяната на статута на фонда текстовете, които го регламентират са извадени от преходните и заключителни разпоредби на КСО (досегашен § 5 от ПЗР) и са изнесени в основния текст на кодекса – чл.3, ал. 6, според която учителите се осигуряват за старост и в Учителския пенсионен фонд, чл. 4в, ал. 7 с която се определя вноската за УПФ – 4.3%, изцяло за сметка на работодателя, чл. 20а, регламентиращ самото съшествуване на УПФ и чл. 69в, в който са изведени условията за ползване на фонда.

3. Промяна има в ал. 1 на чл.69в (спрямо ал. 1 на §5), определяща придобиването на право за ползване на УПФ.

Съобразено с приетото постепенно нарастване на пенсионната възраст отпадна въведеното от 01.01.2014 г. условие учителите да придобиват право на ранна пенсия „три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1”.

За напред това право ще се придобива, като от 01.01.2016 г. възрастта за жените става 57 години и десет месеца, за мъжете 60 години и десет месеца, а от 31.12.2016 г. – както следва :

а. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст;

б. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2018 г. – с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.

Съществено е, че не се увеличава изискуемият учителски стаж – той се запазва постоянен - 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

4. Важно е да се знае, че придобивките, които осигурява УПФ са запазени в досега съществуващия си вид.

Обобщено – Учителският пенсионен фонд вече е безсрочен.

Право на ранна пенсия се придобива като възрастта се увеличава спрямо сега съществуващата със същите темпове, както се увеличава възрастта за нормално пенсиониране.

Запазва се необходимия за ползването на фонда учителски стаж в до сега съществуващите размери.

Запазват се процентите на удръжка от ранната пенсия, съответно добавка върху пенсията при изпълняване условията на чл. 68, ал 1 и 2 в досегашния им размер.

Промени в КСО извън тези, отнасящи се до УПФ.

1. Значителна част от общите промени в КСО касаят правото на лицата родени след 31.12.1959 г. за „Избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ и във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“. Това право е отразено в чл. 4б, 124а, 129. Осигуреното лице има право да прехвърли парите, натрупани в индивидуалната му партида в универсален пенсионен фонд към фонд „Пенсии“, както и обратното, при спазване на определени в Кодекса срокове.

2. Важни са и промените, свързани с провеждането на самата пенсионна реформа

 В чл. 6 , ал. 2, т. 4 се изменя така:

„4. осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се увеличава, както следва:

а) от 1 януари 2017 г. – с 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице;

б) от 1 януари 2018 г. – с 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице.“

 Чл.68, регламентиращ общите условия за пенсиониране придобива следния вид:

Чл. 68. (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:

1. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;

2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари 2018 г. – с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.

(2) От 31 декември 2016 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.

(3) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст.

(4) След 31 декември 2037 г. възрастта по ал. 1 се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота.“

 Променен е и чл. 70, за определяне дохода от който се изчислява пенсията:

„ Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж, след 31 декември 2016 г. процентът за всяка година осигурителен стаж нараства от първо число на всяка следваща календарна година с процент, равен или по-голям от процента по чл. 100, ал. 1, до достигане на 1,5.“

І.3. ПРОМЕНИ В НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ:

Обнародвани в брой 63 от 18.08.2015 г. на Държавен вестник. Влизат в сила от деня на публикуването в Държавен вестник.

Промените в Наредба за работното време, почивките и отпуските отразяват и конкретизират описаните по-горе промени в Кодекса на труда, отнасящи се до работно време и отпуски.

1. С нова ал. 2 в чл. 4а се въвежда изискване, според което редът на въвеждането и начинът на отчитане на променливо работно време следва задължително да се уреди в Правилника за вътрешния трудов ред;

2. В чл. 37а се постановява, че в началото на календарната година, но не по-късто от 31 януари работодателят е длъжен да уведоми работника или служителя за размера на платения годишен отпуск, който той има право да ползва през календарната година, включително и отложения от предходни години. Важното в случая е, че уведомяването трябва да бъде в писмена форма.

3. Чл. 37б засяга случаите, когато работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя без негово съгласие. Това текстовете на чл. 173, ал. 4 от КТ с известно прецизиране – в случаят, когато работникът или служителят е бил поканен да използва отпуска си до края на календарната година за която се отнася, во не го е направил – поканата от работодателя следва да бъде писмена. При предоставянето на отпуска на това основание работодателят има право да го предостави до изтичане на давностния срок (две години от края на годината за която се полага).

4. Чл. 37г и 38 също се отнасят до необходимостта от писмена форма при предоставянето или отлагането ползването на отпуск, както и при заявено желание от страна на нработника или служителя за отлагането. Писмено заявление за отлагането не е необходимо единствено, когато платения годишен отпуск се отлага поради ползване на друг законоустановен отпуск.

5. Чл. 37д дава право на работника или сдлужителя сам да определи времето на ползване на платения годишен отпуск до изтичане на давностния срок, ако отпускът е бил отложен и работодателят не е разрешил ползването му по условието на чл. 176, ал. 2 от КТ – т.е. не по-късно от 6 месеца, считано от края на годината за която се е отнасял.

6. Останалите промени в наредбата са свързани с измененията в КТ, отнасящи се до отпуска за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и най-вече с отмяната на чл. 165 и промяна на свързаните с него текстове.

ІІ. 1. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА.

Публикуван в Държавен вестник бр. 67 от 28.07.2015 г. Влиза в сила от деня на обнародването с изключение на отделни алинеи отбелязани в § 25 от Преходните и заключителни разпоредби.

Промените в Закона за семейните помощи за деца непряко, а част от тях и пряко засягат образователната система.

Кои са новите неща по отношение семейните помощи за деца.

1. Със създаването на нова ал. 2 в чл. 1 на закона се дава възможност семейните помощи за деца да се предоставят и в натура.

В закона е посочено кои помощи се получават единствено в паричен вид и кои може да бъдат в натура или комбинирано, пр. помощта при бременност, раждане или осиновяване е в паричен вид.

В чл. 2, ал. 6 са дадени условията, кога помощта се предоставя в натура: - родителите не полагат грижи за детето; - помощта не се използва по предназначение за детето; - родителите не изпълняват задълженията си по чл. 8 от Закона за закрила на детето; - майката не е наъвршила 18 години.

2. Специално внимание е отделено за майките, ненавършили 18 години като в чл. 5а, чл. 6, 7 и 8 има текстове, според които в случай, че бременната или майката не е наввършила 18 години Дирекция „Социално подпомагане“предприема мерки за полагане на грижи в семейна среда.

3. Важни са текстовете в чл. 7, отнасящ се месечните помощи за деца до навършване на средно образование. Определени са условията, кога се получават тези помощи. По отношение на образователната система са важни т. 2 и 3 от ал. 1:

„2. редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

3. до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;“

В ал. 11 на същия чл. 7 са определени и случаите, когато месечната помощ може да бъде прекратена:

„(11) Месечната помощ по ал. 1 се прекратява преди изтичане на срока, за който е отпусната, при отпадане и/или установено неспазване на условията за отпускането й, както и:

................................................................................................................

2. след спиране на помощта за три поредни месеца или за 6 месеца в рамките на една учебна година поради неспазване на условията по ал. 1, т. 2 и 3;

3. когато детето, за което се получава помощта, стане родител.“

4. Изменение има и в чл. 10а, отнасящ се до еднократната помощ за деца, записани в първи клас. С ал. 6 се определя в какви случаи тази помощ трябва да се възстанови от семейството:

„(6) Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.“

ІІ.2. НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА СЪС СОП

Публикувана е в Държавен вестник, брой 59 от 04.08. 2015 г. Влиза в сила от деня на обнародването.

Кои са новите неща в наредбата:

1. С изменението на ал. 1 в чл. 2 много по-ясно се дефинира понятието СОП;

2. Регламентира се възможността за обучение в комбинирана форма на обучение (нов чл. 6а);

3. Регламентират се по-ясно задълженията на родителите за подпомагане на учителите и за предоставяне на информация, особено при преместване от една детска градина или училище в други (нови ал. 2 и 3 в чл. 7);

4. Облекчен е режима за утвърждаване на списъците на деца и ученици, които могат да се приемат за интегрирано обучение, доколкото те се утвърждават от РИО, а не от МОН (променени чл. 11 и чл. 22);

5. Разработена е подробна методика за диагностициране, която съгласно чл. 20, ал. 1 може да се прилага изцяло или да се прилагат отделни нейни части при първичната оценка на общото развитие на детето от екипа по чл. 18, ал. 1;

6. Според чл. 23 заключението или препоръката на комисията могат да бъдат оспорени пред министъра на образованието и науката от родитеуля, настойника или попечителя или от директора на специализираната институция за деца;

7. Дава се възможност в паралелките открити в помощните училища за обучение по част от професия или професия за ученици завършили VІІІ клас в същите училища да бъдат включвани и ученици завършили VІІІ клас в общообразователни училища (чл. 47, ал. 3);

8. Променя се ал. 3 на чл. 48, според която помощните училища обучават до 18 годишна възраст ученици с умствена изостаналост и с множествени увреждания, настанени в специални услуги, които се предоставят от общността, както и в специализирани институции.

ІІ.3. НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ЗА ДОКУМЕНТИТЕ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Публикувана в бр. 62 на Държавен вестник от 14.08.2015 г.

Промените в Наредба № 4 обхващат няколко насоки:

1. Отпада като реквизит „материална книга“ (чл. 4, т. 20, чл. 24);

2. В дневниците – дневник на група в детска градина, група интернат, полуинтернат или общежитие и дневницете на класовете вместо ЕГН на детето/ученика се изписва дата на раждане (чл. 15, чл. 252 26 и 27);

3. В дневник на група интернат, полуинтернат или общежитие на титулната страница фигурират име, фамилия, подпис на учителите, възпитателите и другите педагогически специалисти, а в дневник на класа – списък на учителите по учебни предмети (чл. 16, ал. 2, т. 2);

4. В дневниците на страниците с разписание на дейностите по дати и дни от седмицата си вписва и „тема на урока или занятието“ (чл. ,6, ал. 2, т. 8, чл. 25, ал. 2, т. 6, чл. 26, ал- 2, т. 5, чл. 27, ал. 2, т. 8) ;

5. Дневник на група интернат, полуинтернат или общежитие може да се води освен от учителя/възпитателя и от друг педагогически специалист (чл. 16, ал. 3);

6. В дневниците на класовете при информацията за ученика вече не се изписва „за коя година е в този клас, в кой клас и кое училище е бил ученика“ (чл. 25, ал. 2, т. 4, чл. 27, ал. 2, т. 6);

7. В личен картон, свидетелства за професионална квалификация, диплом за средно образование и дубликатите на документи вече не се полага личен подпис на лицето (чл. 32, чл. 32а, 52, 52б, 54, 54а, 57, 60);

8. Образец № 1 и № 2 се изготвят на магнитен носител и отпада задължението да бъдат и на хартиен ( чл. 63, чл. 70, чл. 75).

ІІ. 4. Наредба № 1 от 8 септемри 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Публикувана в бр. 70 на Държавен вестник от 11.09.2015 г.

ІІ.5. Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение

Публикувана в бр. 70 на Държавен вестник от 11.09.2015 г.

ІІ.6. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Публикувана в бр. 70 на Държавен вестник от 11.09.2015 г.

ІІ.7. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Публикувана в бр. 71 на Държавен вестник от 15.09.2015 г.

ІІІ. ПУБЛИКУВАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СВЪРЗАНИ С ФИНАНСИРАНЕТО НА ОТДЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

1. ПМС № 157 от 26 юли 2015 г./ДВ бр. 50/ - 89 000 лв. за изплащане на стипендии на деца с изявени дарби от общински училища и държавни училища, финансирани от МОН;

2. ПМС № 166 от 3 юли 2015 г. /ДВ бр. 52/ - 1 541 890 лв. за изплащане на стипендии за образователни резултати на общинските училища

3. ПМС № 174 от 10 юли 2015 г. /ДВ бр.53/ - 115 965 лв. за изплащане; на стипендии на деца с изявени дарби от общински училища и държавни училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта (ММС);

4. ПМС № 175 от 10 юли 2015 г. /ДВ бр. 53/ - определяне на размера на еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2015-2016 г. - на 250 лв.;

5. ПМС № 183 от 16 юли 2015 г. /ДВ бр. 56/ - 8418 лв. за изплащане на парични средства на ученици от държавни спортни училища в присъствена форма на обучение; средствата са по бюджетна програма „Спорт за учащи“ на ММС;

6. ПМС № 196 от 27 юли 2015 г. /ДВ бр. 58/ - 3 302 745 лв. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ /РМС № 299 от 2015 г./;

7. ПМС № 213 от 13 август 2015 г. /ДВ бр. 63/ - 12 420 лв. за изплащане на стипендии на деца с изявени дарби от общински училища и държавни училища, финансирани от Министерството на земеделието и храните (МЗХ);

8. ПМС № 220 от 20 август 2015 г. /ДВ бр. 66/ - 43 689 лв. за физическо възпитание и спорт на ученици чрез бюджетна програма „Образование“ на МЗХ;

9. ПМС № 221 от 20 август 2015 г. /ДВ бр. 66/ - 24 117 лв. за физическо възпитание и спорт на ученици в дневна форма на обучение в държавните училища по изкуства и култура чрез бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуствата и културата“ на Министерство на културата;

10. ПМС № 224 от 21 август 2015 г. /ДВ бр. 66/ - 112 915 лв. за изплащане на стипендии на деца с изявени дарби от държавни училища, финансирани от Министерство на културата;

11. ПМС № 231 от 31 август 2015 г. /ДВ бр. 68/ - 2 493 573 лв. за изплащане на средства за физическо възпитание и спорт на общинските детски градини и училища и на държавните училища, финансирани от МОН.

12. ПМС № 239 от 4 септември 2015 г. /ДВ, бр. 70/ за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „На училище без отсъствия;

13. ПМС № 249 от 11 септември 2015 г. /ДВ бр. 72/ за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Училището – територия на учениците“;

14. ПМС № 250 от 11 септември 2015 г. /ДВ, бр. 72/ за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г.;

15. ПМС № 253 от 11 септември 2015 г. /ДВ, бр. 72/ за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета.


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©