Сряда,
  29 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ


Уважаеми колеги,

в раздел НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ на сайта на СБУ са публикувани следните документи, обнародвани в Държавен вестник:

• ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

• Постановление № 186 от 17 юли 2015 г. за изменение на Постановление № 104 на Министерския съвет от 2015 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2015 – 2016 г.

• Постановление № 196 от 27 юли 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование

• Постановление № 200 от 31 юли 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г.

• Постановление № 203 от 31 юли 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.

• Постановление № 208 от 10 август 2015 г. за закриване на домове за медико-социални грижи за деца

• Постановление № 212 от 13 август 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.

• Постановление № 213 от 13 август 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановле¬ние № 40 на Министерския съвет от 2015 г.

• ПРОТОКОЛ за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за учебните 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 години

• ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за периода 2015 – 2017 г.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©