Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 29 АПРИЛ 2015


ПРАВИТЕЛСТВОТО ФИНАНСИРА ПРЕЗ 2015 Г. 10 НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

29 Април 2015

Първата е „Оптимизация на училищната мрежа” , която функционира вече осем години. Програмата е механизмът, чрез който се регулират процесите на адаптиране на образователните структури както към интересите и потребностите на децата и учениците, така и към спецификата и потребностите на пазара на труда във всеки отделен регион в страната. Програмата обхваща ремонт и подобряване на материално-техническото оборудване на училища, предоставяне на транспорт на пътуващите учениците, създаване на столово хранене. Общият й бюджет е 19 860 000 лв.

Националната програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване” дава възможност за обективна система за контрол и оценка на качеството на постигнатите в образователния процес резултати, както и за установяване на степента на постигане на държавните образователни изисквания и на знанията и уменията, заложени в учебните програми. Националното външно оценяване се провежда за всички ученици в края на IV и на VІІ клас по основните общообразователни учебни предмети, както и в края на VIII клас за учениците, интензивно изучаващи чужд език, по съответния език. Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика в края на VII клас се използват за класиране на учениците в държавни и в общински училища. В изпълнение на разпоредбите на Закона за народната просвета се организират и провеждат в две сесии и държавни зрелостни изпити по 14 общообразователни учебни предмета. През м. юни ще се проведе и пробно онлайн оценяване на дигиталните компетентности, в което ще бъдат включени 1000 ученици в Х клас. Общият бюджет на 4,4 млн. лв.

Целта на НП „Роден език и култура зад граница” е свързана със съхраняване на българското етнокултурно пространство в чужбина и на националната, културна и духовна идентичност на всички български граждани по света, с опазване на етнокултурната самобитност на българите и българските общности. По програмата ще бъде стимулирано изучаването на български език и литература, история и география на България от българите зад граница, както и подпомагане на извънкласните дейности за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура. Общият бюджет на програмата е 1 млн. лв.

НП „Модернизиране на системата на професионалното образование” е продължение на реализираните от 2008 г. досега програми чрез инвестиране на средства по линия на държавния бюджет и съфинансиране от страна на бизнеса. Тя е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии в съответствие с развиващите се съвременни нови производствени технологии, както и осигуряване на възможности за провеждане на практическо обучение в реална работна среда. Общият бюджет на програмата е 3 млн. лв.

НП „Училището – територия на учениците” обхваща два модула - „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” и „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”. Организирането на учениците в целодневно обучение в полуинтернатни групи дава възможност за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес при зачитане на техните интереси и възрастови особености, за развиване и усъвършенстване на знания, умения и отношения. Националните и международните ученически олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта развиват ключови компетентности и умения за живот, изключително необходими на учениците в съвременното общество. Общият бюджет на тази програма е 2 060 000 лв.

НП „На училище без отсъствия” е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците. За реализиране на целите, свързани с осигуряване на условия за непрекъснат образователно-възпитателен процес и намаляване на отсъствията от училище, се прилагат две мерки - „Без отсъствие” и „Без свободен час”. Първата цели стимулиране и мотивиране на директорите и педагогическите екипи в училищата да разработват и изпълняват свои училищни програми за намаляване на отсъствията на учениците чрез реалното и точното им отразяване в училищната документация, както и разработване на мерки за превенция на преждевременното напускане на образователната система от учениците и за реинтеграция на отпадналите от училището лица. В резултат от прилагане на мярката „Без свободен час” се очаква повишаване ефективността на публичните разходи на училищата при използване на програмното финансиране за оптимална организация на образователно-възпитателния процес при отсъствие на учител/възпитател и подпомагане на училищните бюджети.Общият бюджет на програмата е до 3 млн. лв.

НП „С грижа за всеки ученик” отчита, че всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по различен начин в зависимост от индивидуалните му възможности и интереси. На тази основа се поставят допълнителни цели на обучение и развитие като се осигуряват допълнителни часове за коригиране на пропуски в знанията и компенсиране на недостига от учебно време. Общият бюджет на програмата е 3,2 млн. лв.

Решаващо условие за качествено образование са обучението и продължаващата квалификация на педагогическите кадри и свързаните с това политики. За да се постигнат целите, залегнали в основните стратегически документи на ЕС и на България, е необходимо образователната система да заложи на мобилността и гъвкавостта, като насърчава педагогическите кадри чрез предоставяне на възможности за учене и продължаваща квалификация през целия живот. С НП „Развитие на педагогическите кадри” ще се инвестира в квалификационната дейност на преподавателите, нейното качество и ефективност. Общият бюджет на програмата е 480 000 лв.

„Създаване на достъпна архитектурна среда” е нова национална програма, която ще се финансира през тази година. Целта е да се създадат подходящи условия за интегрирано обучение на децата и учениците с увреждания и специални образователни потребности в системата на народната просвета. Общият брой на тази група деца и ученици през учебната 2014/2015 г. е 12 644. Бюджетът на програмата е 1 млн. лв. Със средствата ще се изгражда подходяща инфраструктура за достъп до държавните училища, рампи, подемници, асансьори, санитарни възли.

Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище.

Навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност. Акценти на НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” през 2015 г. са обновяване на компютърната техника в училищата, реализиране на пилотни проекти за интегрирано управление на училища, администриране на wi-fi зони, осигуряване на достъпа на България до Паневропейската образователна и изследователска мрежа GEANT и др. Общият бюджет на програмата е 7,5 млн. лв.

Програмите ще бъдат публикувани в интернет страницата на МОН в рубриката „Програми и проекти”, заедно с екипите за управление и координатите за връзка с тях, условията и сроковете за кандидатстване по всяка програма, формата на документите за кандидатстване и друга необходима на бенефициентите информация.

Постигнати са целите на Националния план за 2014 г.за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете

29 Април 2015

Кабинетът прие Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2014 г. Документът следва целите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009-2015 г.), като дейностите са продължение на усилията на българските институции и организации, отговорни за разработването и координирането на държавната политика в областта на равнопоставеността между жените и мъжете във всички области.

Според обобщените данни, целите на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г. са постигнати. Въпреки това, в доклада се подчертава, че в бъдеще трябва да се обърне внимание на необходимостта от допълнителни финансови средства за провеждане на дейности по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете във всички администрации на централната и местна власт, както и при социалните партньори на всички нива.

Намаляването на сегрегацията на пазара на труда, както и на разликата между половете при заплащането на труда ще изисква бъдещи действия на всички засегнати страни, включително ефективното прилагане на съществуващото законодателство, прозрачното оценяване на системите за плащане и формиране на работните заплати, повишаването на осведомеността, борбата със стереотипите, се посочва в доклада.

В него е обърнато внимание на държавната политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, равната степен на икономическа независимост, по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот и насърчаването на равното участие на жените и мъжете в процесите на взимане на решения. Фокус е поставен и върху предотвратяването на насилието въз основа на пола, премахването на стереотипите, основани на пола и противодействието на множествената дискриминация, както и върху популяризирането и прилагането на добри европейски практики в областта на равнопоставеносттта на жените и мъжете на национално ниво.

Отпуснати са 312 720 лв. за стимулиране на талантливи ученици

29 Април 2015

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 312 720 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските и държавните училища през 2015 г., финансирани от министерствата на младежта и спорта и на културата.

Програмата, приета от правителството през м. февруари, предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на учениците, заели призови класирания на конкурси, олимпиади и състезания с доказан висок критерий при излъчване на победителите, чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв. и едногодишни стипендии в размер на 135 лв. месечно. За тази цел в централния бюджет за 2015 г. са предвидени 1,8 млн. лв.

Промени в Закона за семейни помощи за деца насърчават отговорното родителство

29 Април 2015

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме промени в Закона за семейни помощи за деца. Тяхната цел е повишаване на ефективността и целенасочеността на семейното подпомагане чрез насърчаване на отговорното родителство, осигуряване на по-висок интензитет на подпомагане до трето дете и по-голяма социална справедливост.

С промените се създава възможност за недопускане на получаване на семейни помощи от родители, които изоставят децата си. Гарантира се равнопоставеност на децата в семейството, както и на всички форми на отглеждане на децата – от лица със сключен брак, от съжителстващи лица и от самотни родители. С проекта се въвеждат повече гаранции, че семейните помощи се предоставят на лицата и семействата, за които са предназначени, повишава се и значението на подпомагането в натура въз основа на оценка на индивидуалните нужди на детето и семейството.

Измененията предвиждат обвързване на семейното подпомагане на непълнолетни майки с прилагане на мерки за закрила на детето в семейна среда. Засилва се и връзката между семейното подпомагане и гарантирането на правото на образование и достъп до здравна грижа на децата. Регламентирано е и недопускане на получаване на семейни помощи от недобросъвестни семейства.

Предлага се законът да влезе в сила от 1 юли 2015 г., с изключение на няколко разпоредби, които ще влязат в сила от началото на 2016 г., тъй като финансовото им отражение трябва да намери място в закона за държавния бюджет за следващата година.

Приета е националната програма за 2015 г. за превенция и защита от домашно насилие

29 Април 2015

Постигането на стандартизиран подход на дейностите от различните институции и оптимизиране на взаимодействието им в подкрепа на пострадалите хора е един от очакваните резултати от изпълнението на одобрената днес от правителството годишна Програма за превенция и защита от домашното насилие. За целта се предвижда изграждане на институционални механизми за координиране и мониторинг на дейностите по превенция и защита от домашното насилие.

Програмата предвижда разработването и въвеждането на превантивни програми сред деца от различни възрастови групи. Очаква се в резултат на изпълнението им своевременно да бъде идентифицирано домашното насилие над деца, а те да бъдат заучени на алтернативни на насилието модели на комуникация и поведение. Ще продължи поддържането на Националната телефонна линия за деца 116 111, която осигурява 24-часов безплатен достъп до информация, консултация и възможност за подаване на сигнал. Предвидено е формиране на единна система за противодействие на училищния тормоз, както и мерки за повишаване на обществената чувствителност към проблемите на домашното насилие. Чрез електронните си страници различните ангажирани с проблема институции ще разпространяват инициативи, добри практики и механизми за защита на пострадалите. В Програмата са включени също обучения на социални и медицински работници, доставчици на социални услуги, служители на МВР за повишаване компетентностите за разпознаване, оценка и оказване на квалифицирана интервенция в случаите на домашно насилие.

Средствата за заложените в Програмата дейности се осигуряват по Норвежкия финансов механизъм и от бюджетите на съответните министерства.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©