Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Средно с 2% се увеличават през 2016 г. стандартите за специализирани институции за предоставяне на социални услуги


Средно с 2% се увеличават през 2016 г. стандартите за специализирани институции за предоставяне на социални услуги

22 Април 2015

Правителството прие стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 година. Те са съобразени с размерите па бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините според основните допускания за бюджетната прогноза за периода 2016-2018 г. и с прогнозните размери на минималната работна заплата. Стандартите за делегираните от държавата дейности са завишени в съответствие с ръста в минималната работна заплата.

Разчетени са необходимите средства за финансиране на общинските училища. Те са съобразени с увеличаването през 2015 г. на децата в детските градини и на учениците. В прогнозата за 2016 г. е разчетено увеличение на текущите разходи с 9,8 млн. лв. по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет спрямо ЗДБРБ за 2015 г., от които 5,6 млн. лв. във връзка с прогнозното увеличение на минималната работна заплата и 4,2 млн. лв. за извънучилищните педагогически учреждения, които от тази година се финансират по стандарти. Предвидено е увеличението с 1069 на децата в яслените групи в ОДЗ и с 25 на здравните медиатори.

Определено е увеличение средно с 2% на стандартите за специализирани институции за предоставяне на социални услуги, като се предвижда да отпаднат домовете за деца с физически увреждания. Местата в специализираните институции са намалени с 353. За социалните услуги, предоставяни в общността, стандартите са увеличени средно с 3%, като е приложен диференциран подход за увеличението. Местата за социалните услуги, предоставяни в общността, са увеличени с 867.

Въведен е допълващ стандарт за закрити площи и за регионалните библиотеки, който се въведе за музеите и галериите през 2015 година. Субсидираните бройки за читалищата са увеличени с 50 във връзка с новорегистрирани читалища и разкриване на нови дейности в съществуващите.

Стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. са съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България.

Информация от сайта на МС____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©