Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество обсъди механизмите за обвързване на детските надбавки с редовното посещаване на учебни занятия


На 20 април 2015 г. в Министерство на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета. Заседанието бе ръководено от Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет. В него взеха участие Красимир Вълчев - главен секретар на Министерство на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева - Председател на Синдиката на българските учители; Красимир Попов - зам.-председател на СБУ; представители на останалите национално представени синдикални и работодателски организации у нас, както и директори на дирекции в Министерство на образованието и науката. По покана на МОН във връзка с ключовата тема на заседанието присъстваха зам.-министъра на труда и социалната политика - Лазар Лазаров и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане - Ивайло Иванов.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Усъвършенстване на механизмите за обвързване на месечни помощи за дете с редовно посещение в учебните часове.

2. Разни. Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева направи предложение по време на заседанието да бъдат разгледани внесените за обсъждане в МОН Наредби за дуалното професионално образование и за качеството на професионалното образование, както и Наредба №1 за работните заплати, поради наличието на конкретни пропуски и неточности в раздела за диференцираното заплащане на учителите. Направеното предложение от г-жа Такева бе прието от присъстващите на заседанието.

По точка първа от дневния ред Красимир Вълчев направи анализ на досегашната ситуация, касаеща механизмите за обвързване на детските надбавки на родителите на подлежащите на задължително обучение ученици с редовното посещаване на учебни занятия. Бяха изтъкнати законодателните инициативи от страна на МОН по темата, обвързани със задължителните посещения на 5 и 6 годишните в детските градини и на учениците в училищата, и лишаването от детски надбавки родители, които не изпращат децата си в учебните заведения. Финансовите средства да бъдат пренасочвани към детски градини и училища с цел подпомагане на деца в риск, се посочваше още в предложението на МОН.

Д.ик.н. Янка Такева представи своята и на СБУ позиция относно корелацията на сегашния механизъм на обвързване на детските надбавки с посещаемостта в училище, водещи до неговата неефективност. „СБУ още преди 4 години подкрепи Закона за семейните надбавки с конкретно предложение“, припомни г-жа Такева. „Ако детето има повече от 5 неприсъствени учебни дни, семейството не получава детски надбавки. Но този механизъм превърна в практика изнудването на учители и директори от страна на безотговорни родители, което създаде сериозни проблеми в съответните училища. Ето защо Синдиката на българските учители подкрепя предложението на МОН, направено от главния секретар Красимир Вълчев и търси съдействие от страна на Министерството на труда и социалната политика и социалните партньори за разработване на най-ефективния механизъм, съобразно който финансовите средства предназначени за детски надбавки да бъдат пренасочвани към училищата и детските градини.“ - допълни още г-жа Такева. Направеното предложение беше подкрепено и от останалите социални партньори.

Зам.- министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на заседанието на Отрасловия съвет защити позицията на Министерството на труда и социалната политика за запазване на досега съществуващото статукво за получаване на детски надбавки, както и актуалната нормативна база. Той направи неуместни квалификации на присъстващите социални партньори. Поради несъгласие с неговата позиция и поведение делегацията на СБУ напусна заседанието на Отрасловия съвет. Позицията на Председателя на СБУ - д.ик.н. Янка Такева бе категорична, че ще отнесе въпроса към по-горна инстанция.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©