Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица


І. В Държавен вестник, бр. 19 от 13 март 2015 г., е публикувано Постановление № 50 от 6 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

Направените изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) основно са свързани с промените в Кодекса за социалното осигуряване от края на миналата година (изм. и доп., ДВ. бр. 107 от 24 декември 2014 г.).

- Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) е направена промяна в Кодекса за социалното осигуряване, като ал. 2 на чл. 94 е отменена, което означава, че от 01.01.2015 г. не е необходимо да се прекратява осигуряването на лицето, което работи по трудово правоотношение, за да му се отпусне пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тази промяна е отразена и в чл. 2 и чл. 19 ал. 5 НПОС.

- В чл. 15, ал. 1 НПОС се правят изменения и допълнения, тъй като досега не беше отразено задържането на възрастта за пенсионирането през 2014 и 2015 г. Придобиването на пенсия за осигурителен стаж става при следните условия:

• от 1 януари 2015 г. - при възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете;

• от 1 януари 2016 г. - при възраст 61 години за жените и 64 години за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 4 месеца за жените и 38 години и 4 месеца за мъжете;

• от 1 януари 2017 г. - при възраст 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 8 месеца за жените и 38 години и 8 месеца за мъжете;

• от 1 януари 2018 г. - при възраст 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 36 години за жените и 39 години за мъжете;

• от 1 януари 2019 г. - при възраст 62 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 4 месеца за жените и 39 години и 4 месеца за мъжете;

• от 1 януари 2020 г. - при възраст 62 години и 4 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 8 месеца за жените и 39 години и 8 месеца за мъжете;

• от 1 януари 2021 г. - при възраст 62 години и 8 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете;

• от 1 януари 2022 г. - при възраст 63 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.

Ал. 3 на чл. 15 регламентира случаите, когато лицата нямат право на пенсия по чл. 15, ал. 1, те придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 КСО при не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж и навършена възраст, както следва:

4. от 1 януари 2015 г. - 65 години и 8 месеца;

5. от 1 януари 2016 г. - 66 години;

6. от 1 януари 2017 г. - 66 години и 4 месеца;

7. от 1 януари 2018 г. - 66 години и 8 месеца;

8. от 1 януари 2019 г. - 67 години.

ІІ. В Държавен вестник, бр. 20 от 17 март 2015 г., е публикувано Постановление № 52 от 9 март 2015 г. за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ), приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 19 от 2002 г.).

Променени са образците на заявленията за изплащане на парично обезщетение за безработица, както и на декларацията за промяна в обстоятелствата за изплащане на обезщетението.

Променена е ал. 4 на чл. 1 от Наредбата, отнасяща до заявленията за отпускане на обезщетение за безработица. Те се подават лично в избрано от безработния териториално поделение на Националния осигурителен институт, а не както досега в териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес.

При прекратяване изплащането на обезщетението за безработица е променен срокът, в който лицето подава декларация по образец, а именно от 7 календарни дни на 7 работни дни от датата на настъпване на съответното обстоятелство (чл. 3, ал.6 НОИПОБ).

Роза КОСТОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©