Петък,
  24 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Отрасловият съвет обсъди разпределението на средствата по националните програми за развитието на средното образование


На 17 февруари 2015 г. в МОН се състоя заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета. Заседанието, ръководено от Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет, премина при следния дневен ред:

1. Обсъждане изпълнението на Републиканския бюджет на Република България за 2015 г. от страна на Министерството на образованието и науката с акцент върху финансирането на националните програми за развитието на средното образование.

2. Разни.По точка първа от дневния ред докладва Красимир Вълчев, главен секретар на МОН. Той поясни, че утвърдената в Закона за бюджета обща сума на средствата по национални програми за развитие на средното образование е заложена в бюджета на МОН. За разлика от 2014 г., в бюджета за 2015 г. няма средства за планиране на инвестиционни програми. Но, бюджетът е направен при по-различна постановка: системата е поставена на стабилна платформа и не се очаква дефицит в текущите разходи. Обезпечен е ръстът на Единния разходен стандарт /ЕРС/ за издръжка на дете/ученик, увеличени са средствата за транспорт на учителите. МОН има уверението на Министерството на финансите, че средствата за транспорт на учениците също ще бъдат повишени. Повече са и средствата за извънучилищните звена, както и по програмата „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура”. Търсят се и възможности за дофинасиране на 50% от разходите за обезщетенията за пенсиониране на работещите в предучилищните завадения. Повече средства се планират и за програмата за квалификацията на учителите. „Разглеждаме я в един по-широк аспект – като програма за изпълнение на стратегията за развитие на педагогическите кадри” - обясни главният секретар на МОН. По неговите думи другият голям разход е за програмата за „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище – за осигуряване на достъп на училищата до интернет, за т.нар. отборна свързаност, международната мрежа и др. И тази година ще бъдат закупени близо 10 хил. нови компютъра. Предвидени са и средства за осигуряване на достъпна архитектурна среда за деца с физически увреждания и т.н.

Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева благодари за изчерпателната информация и подчерта, че след одобряването на формулите за разпределението на бюджетните средства за съответните училища, детски градини и извънучилищни образователни звена, националните програми са най-важни за развитието на системата на средното образование. Тя предложи на Отрасловия съвет със средства от националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” да се финансират 50% от разходите за обезщетенията при пенсиониране. ”Това е важно да го запишем сега, когато се правят формулите в предучилищния сектор, за да няма недоразумения и съответно да се върви към 100% финансиране на тези разходи през 2016 г.” - подчерта г-жа Такева.

Председателят на СБУ каза още, че средствата по националната програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” не са достатъчни. - „Нуждаем от политика, която да бъде по-ясно разписана, защото колегите се притесняват, че една голяма част от тези децата не са подпомагани”.

Д.ик.н. Янка Такева предложи на заседание на Отрасловия съвет да бъдат поканени Ивайло Калфин, министър на труда и социалната политика и проф. Тодор Танев, за да се обсъди и усъвършенства механизмът за лишаване от детските надбавки от родители, които не изпращат децата си редовно на училище. СБУ и КНСБ разполагат с експертно становище по този въпрос.

След направените обсъждания бяха взети следните решения:

По т. 1 от дневния ред Отрасловият съвет прие предложената рамка за националните програми за 2015 г., като от средствата по програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура” на персонала на детските градини да бъдат изплащани 50% от разходите за обезщетения при пенсиониране.

По т. 2 - Разни, на следващото заседание на Отрасловия съвет да бъдат поканени Ивайло Калфин - вицепремиер и министър на труда и социалната политика и проф. Тодор Танев - министър на образованието и науката, за да се обсъди усъвършенстването на механизмите за изплащане на детските надбавки и обвързването им с посещението в предучилищните заведения и в училище; да бъде представен проектът на Стратегия за образователна интеграция на етническите малцинствена. Решено бе следващото заседание да се проведе на 19 март 2015 г.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©