Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

В парламента се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование
На 10 февруари 2015 г. се състоя заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, което протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане на предложения и становища по Законопроект за предучилищното и училищното образование.

2. Разни.

Отрасловият съвет се проведе при домакинството на парламентарната Комисия по образованието и науката в 43-то Народно събрание, като на заседанието присъстваха депутатите от парламентарната група на ГЕРБ - вносители на проекта на Закона за предучилищно и училищно образование, включително и Милена Дамянова, председател на Комисията. В работата на ОСТС взе участие лично министърът на образованието и науката проф. дпн Тодор Танев. Социалните партньори изразиха своите притеснения, забележки и искания относно записите в Законопроекта.

След задълбочено обсъждане бе взето решение, че след промяната на наименованието на учебните заведения, трудовите правоотношения на работещите в системата на средното образование се уреждат по смисъла на чл. 123 КТ - предложението беше мотивирано и защитено от СБУ.

Широко бе дискутиран проблемът за ресурсните центрове, помощните училища, профилираните училища по изкуствата - музика, хореография, изобразително изкуство, както и проблемите за ранното селектиране на учениците от 5. клас. Обсъден беше и въпросът за изработване на учебни програми за етап или за клас, както и плюсовете и минусите на предложените варианти. Сериозно внимание беше обърнато и на раздела за права и задължения на учителите, на атестирането на учителите и мандата на директорите, на финансирането на образователната система, както и на положителните и отрицателните страни при въвеждането на новата образователна структура.

На 11 февруари 2015 г. работната група с представители на МОН и на социалните партньори продължи работата си по изчистване на неяснотите в Законопроекта за предучилищното и училищното образование, като обобщеният резултат ще бъде предоставен на вносителите на Законопроекта.

По точка „Разни“ от дневния ред на заседанието г-жа Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката и председател на ОСТС, по искане на СБУ представи информация за учебните заведения до 8.клас - колко от тях са средищни, защитени, колко ще загубят осмите си класове, ако не приемат да бъдат обединени по предложената в Законопроекта за предучилищното и училищното образование нова образователна структура. Предстои Министерството на образованието и науката да обогати този социален разрез с допълнително проучване за отражението й върху социалните аспекти и развитието на човешките ресурси, и през месец март да докладва на заседание на Отраслов съвет за възможните социални последици върху развитието на мрежата от учебни заведения.

Отрасловият съвет взе решение, че на 17.02.2015 г. ще проведе следващото си заседание, на което ще бъдат разгледани и разпределени средствата по националните програми за развитие на средното образование, които целево се финансират от републиканския бюджет.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©