Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Правителството прие решение за бюджетната процедура за 2016 г. в срока, определен със Закона за публичните финанси.


Решението създава необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. и на законопроекта на държавния бюджет за 2016 г. То определя етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза за 2016-2018 г. и на проекта на държавния бюджет за следващата година. Определени са основните правила, които следва да се спазват в рамките на бюджетния процес, оценките и разчетите, които следва да се изготвят, както и базата за разработване на средносрочната бюджетна прогноза и за законопроекта за държавния бюджет.

Два са основните етапи в бюджетната процедура за следващата година. В първия – през месец април 2015 г., Министерският съвет приема решение за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година. Във втория – през месец октомври 2015 г., правителството одобрява законопроекта за държавния бюджет за 2016 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г., която съставлява и мотивите към законопроекта.

Спазването на бюджетната процедура създава условия за прозрачност и е елемент на доброто управление на публичните финанси. Тя обхваща всички бюджетни организации, както и юридически лица, контролирани от държавата и/или от общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“.

Източник: МС____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©