Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Състоя се първото за 2015 г. заседание на Отрасловия съвет в областта на средното образование


На 15 януари 2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе първото за тази календарна година заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество /ОСТС/ в областта на средното образование. Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев поздрави участниците в заседанието, сред които бяха представители на социалните партньори - синдикати и работодатели и им пожела 2015 г. да бъде успешна за всички.Заседанието, ръководено от Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет, бе с предварително заявен дневен ред:

1. Обсъждане на Законопроект за предучилищното и училищното образование и Законопроект за народната просвета

2. Разни

По точка първа, Милка Коджабашиева - директор на дирекция “Квалификация и кариерно развитие” в Министерството на образованието и науката представи обобщена информация за внесените в МОН становища по проекта на Закон за предучилищното и училищното образование, след което се проведе дискусия.

В края на заседанието социалните партньори се обединиха около предложенията, направени от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. ОСТС прие следните решения:

1. Да се сформира екип, който да обобщи направените предложения от училищните колективи в страната, както и предложенията на социалните партньори /синдикати и работодатели/ в системата на средното образование. Екипът, чийто ръководител е Пенка Иванова, директор на дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“, да започне работата си на 19.01.2015 г.

2. На 10.02.2015 г. да се проведе заседание на ОСТС, на което да се представи резултатът от работата на екипа. На заседанието да бъдат поканени представители на вносителите на проектите на Закон за предучилищното и училищното образование и на Закон за народната просвета.

3. До 10.02.2015 г. МОН да предостави на социалните партньори - членове на ОСТС, подробна справка за отражението върху социалните аспекти и развитието на човешките ресурси от така предложената от вносителите нова образователна структура.

4. На 17.02.2015 г. да се проведе заседание на ОСТС, на което МОН да даде отчет за изпълнението на Бюджет 2014 г. Социалните партньори да разгледат разпределянето на средствата от Бюджет 2015 г. по Националните програми за развитие на средното образование и обсъдят приоритетните политики при финансиране на средното образование през 2015 г.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©