Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ
ПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ


В брой 107/24.12.14г. на Държавен вестник се публикува Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г., като в неговите Преходни и заключителни разпоредби са отбелязани и измененията в Кодекса за социално осигуряване, които са в сила от 01.01.2015г.

Най-важните от тях и които представляват интерес за най-голям кръг синдикални членове са свързани с промените в режима на пенсиониране и допълнителното пенсионно осигуряване.

1. През 2015г. се запазва възрастта за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст/чл.68, ал.1-2 от КСО/-60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете. Осигурителният стаж се увеличава с 4 месеца - за жените е 35 години, а за мъжете-38 години.

2. Право на пенсия по чл.68, ал.3 се придобива при навършване на възраст 65 години и 8 месеца за мъжете и за жените и 15 години действителен осигурителен стаж.

3. От 01.01.2015 г. лицата придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст може да упражнят това свое право без да прекратяват трудовото си правоотношение. Отпада изискването за представяне на заповед за прекратяване трудовия договор при подаване на документи за пенсиониране. Т.е. при придобиване правото на пенсия може да се подадат документи за нейното отпускане без де се прекратява трудовия договор.

4. През 2015 г. се запазват условията за пенсиониране по Учителския пенсионен фонд - §5 от КСО.

Припомняме условията за ранно пенсиониране на основание параграф 5 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО:

• три години по-рано от възрастта им по чл.68, ал.1-2 от КСО;

• 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете учителски стаж;

• към момента на придобиване правото на ранна пенсия да са в трудово правоотношение на учителска, възпитателска или приравнените към учителската длъжности.

5. Промяна има при подлежащите на осигуряване и в универсален пенсионен фонд (родените след 31.12.1959 г.).

При до сега действалата система те трябваше да изберат за допълнителното си задължително осигуряване един пенсионен фонд. Изменението се състои в това, че сега те могат да изберат да се осигуряват и във фонд „Пенсии“ на НОИ, но промяната от Универсален пенсионен фонд към фонд „Пенсии“ на НОИ е еднократна, т.е. веднъж направена не може да бъде променена отново към Универсален фонд.

При първоначално възникване на основанието за осигуряване на лицата, родени след 31.12.1959 г. (отнася се за започващи сега работа) те могат еднократно да изберат да се осигуряват за ДЗПО в универсален пенсионен фонд или в НОИ. В случай че лицето не направи избор осигуряването е само във фонд „Пенсии“ с увеличена вноска с размера на осигурителната вноска за универсалния фонд.

6. От 01.01.2015 г. отпада задължението за осигуряване при работа по втори или по допълнителен трудов договор.

7. Определеният минимален размер на обезщетението за безработица през 2015г. е 7.20 лева.

8. Дневното парично обезщетение при бременност и раждане вече се изчислява в размер на 90 на сто от среднодневното възнаграждение за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане, а не както до сега – 18 месеца.

9. Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл.53, ал.1 и 2 от КСО /до две години/за 2015г. е 340 лв.

10. Минималната работна заплата от 01.01.2015 г. е 360 лева, а от 01.07.2015 г. - 380лв.

11. Определя се размер на еднократна помощ при смърт на осигурено лице за 2015 г. - 540лв.

12. Регистрацията в бюрото по труда се извършва в срок от 7 работни дни след датата на прекратяване на трудовия договор.

Иван Кънчев – гл. експерт в Централата на СБУ

Роза Костова – експерт-юрист в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©