Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Заседание на Отрасловия съвет


На 11 декември 2014 г. в Министерството на образованието и науката се проведе последното за тази календарна година заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета. Заседанието, ръководено от Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет премина при следния дневен ред:

1. Обсъждане на правила за организацията и дейността на Отрасловия съвет.

2. Представяне на информация за разглежданите материали и изпълнението на взетите решения от Отрасловия съвет за периода 1септември - 30 ноември 2014г.

3. Разни

Зам.-министър Ваня Кастрева представи новите правила за организацията и дейността на Отрасловия съвет, които отменят правилата, приети на 25 август 2009 г., както и информацията за изпълнените решения на заседанията на Отрасловия съвет. Д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката на българските учители изрази голямата си тревога от това, че въпреки добрите намерения, от страна на МОН се правят много професионални пропуски. „СБУ има изключително много забележки и предложения по наредбата за валидирането на знанията, която бе приета от МОН, без да бъде обсъдена в Отрасловия съвет.” Тя настоя обсъждането на проектите на нормативните актове и коректното изпълнение на поетите ангажименти да бъде стил на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в средното образование. Остро бе поставен въпросът за проекта за бюджета на средното образование за 2015 г. и за разпределението на средствата по Единния разходен стандарт.

По предложение на г-жа Такева, членовете на Отрасловия съвет приеха решение, до 15 декември 2014 г. МОН да внесе възражение в Министерския съвет с искане за възстановяване на средства за ЕРС, отнети с Решение №801 на МС от 3 декември 2014 г.

По време на заседанието бе подписан Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. за следното: В чл. 34(2), т.2 се записва текстът – „За работа с деца и ученици със специални образователни потребности на директори, учители и педагогически кадри от детските градини, общообразователните, професионалните и спортните училища, училищата по изкуствата и по културата и извънучилищните образователни учреждения - не по-малко от 20 лв. Възнаграждението се изплаща за действително отработено време през периода на учебните занятия.”/ Пълния текст на Анекса, можете да видите на сайта на СБУ./ В нарушение на решение от 18.11.2014 г. на Отрасловия съвет, той не бе подписан единствено от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България с председател Надежда Николчева.

По точка разни от дневния ред, по предложение на председателя на СБУ, бе решено, Министерството на образованието и науката да сформира работна група с представители на членове на Отрасловия съвет, от дирекция „Финанси” и дирекция „Правна” на МОН, която да разработи нови правила за работните заплати на директорите и да обсъди предложението за тяхното включване в Наредба 1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета. Срокът за формиране на работната група е 22 декември т.г.

Г-жа Такева предложи, на следващо заседание на Отрасловия съвет МОН да изработи и предостави справка за средствата, изплатени до края на календарната 2014 г. - за работно облекло, по фонд СБКО, пътни разходи, ДМС, ДТВ. Както и информация за това, колко учебни заведения са разходвали извоюваните от СБУ 0,8% от годишната работна заплата за лична квалификация на учителите и колко са похарчени за квалификация на директорите и учители, както и какъв е остатъкът, за да се набележат мерки за по-целесъобразното изразходване на тези средства през следващата бюджетна година.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©