Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Решения на Министерски съвет - 10.12.2014


ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ПОЛУЧАВАТ НАД 6,6 МЛН. ЛВ. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

10 Декември 2014

Правителството прие три постановления, с които одобри над 6,6 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общините за образователни дейности в училищата.

Общо 4 989 792 лв. са определени за дейности, изпълнявани от общинските училища по две от националните програми за развитие на средното образование. Средствата, които се предоставят по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ с модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития“ са в размер на 4 963 806 лв., а по НП „Модернизация на материалната база в училище“ с модул „Подобряване на училищната среда“ – 25 986 лв. за купуване на оборудване и обзавеждане. Финансирането се осигурява за сметка на предвидените в централния бюджет и за сметка на намаляване на утвърдените разходи по бюджета на МОН.

Със друго постановление кабинетът одобри трансфери по бюджетите на общини в размер на 234 699 лв. за изпълнение на НП „На училище без отсъствия“, мярка „Без свободен час“. Средствата са за изплащане на реално взети учебни часове от заместващи учители и възпитатели с цел непропускане на учебно съдържание и възможности за достатъчно време за усвояването му.

Отпуснати бяха и 1 431 512 лв. за допълнително финансиране на обхванатите ученици в целодневна организация на учебния ден и за защитени училища за учебната 2014/2015 година. Близо 1,4 млн. лв. се предоставят за включване на учениците от V клас в целодневната организация на учебния ден. За промените в списъка на защитените и средищните училища се отпускат допълнително 50 439 лв.

Средствата по последните две постановления са заложени в бюджета на МОН.

ПРЕДОСТАВЕНИ СА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ В СРЕДНИТЕ И ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

10 Декември 2014

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 32 940 лв. за изплащане на стипендии на учениците за постигнати успехи в областта на спорта. Средствата са предвидени в централния бюджет като част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби и с тях ще бъдат осигурени 42 стипендии

Програмата беше приета през м. април т. г. Тя предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби, заели призови класирания в национални и международни конкурси, състезания и олимпиади, чрез еднократно финансово подпомагане и едногодишни стипендии.

Реализирането на предвидените мерки ще позволи ранно откриване, насочване и осигуряване на закрила на деца с изявени спортни заложни и създаване на спортен резерв, насърчаване и подпомагане участието и достойното им представяне в състезания от държавния и международния спортен календар, създаване на мотивация и положителна нагласа в децата за системни занимания с физически упражнения и спорт и стимул за постигане на спортни резултати.

С друго постановление Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 513 714 лв. за изплащане на минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт във висшите училища. Средствата се предоставят във връзка с изпълнение на политиките в областта на студентския спорт и се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет, като се разходват на базата на представени разчети за броя на студентите и курсантите във висшите училища.

Нови 13 хил. лв. се предоставят за стипендии на ученици с изявени дарби

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата и трансфери по бюджетите на общини в размер на 13 635 лв. Средствата са за изплащане на стипендии на учениците от общинските училища, както и за стипендии или еднократно финансово подпомагане на учениците от държавните училища по изкуствата. Те са предвидени в централния бюджет като част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Правителството прие и постановление, с което измени годишната програма за закрила на децата с изявени дарби. Актуализацията отразява вътрешно преразпределение на мерки и средства въз основа на постъпили предложения от министрите на образованието и науката, на земеделието и храните, на младежта и спорта и на културата.

НА ОБЩИНИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПЪТНИ РАЗХОДИ НА ПРАВОИМАЩИ БОЛНИ

10 Декември 2014

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 40 789 лв. за бюджетите на общини за 2014 г. Средствата са предвидени по централния бюджет.

Част от тях се разпределят за пътни разходи на правоимащите болни. Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата, както и прогнозният брой на правоимащите пациенти, са определени от министъра на здравеопазването. За четвъртото тримесечие на годината за тази цел общините ще получат 27 194 лв.

С постановлението се разпределят и средства за командироване на експертите от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) от една община в друга за освидетелстване на лица. Разчетените за това средства за октомври-декември 2014 г. са 13 595 лв.

От сайта на МС____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©