Неделя,
  01 Октомври 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Международни новини

Международно сътрудничество за обмяна на синдикален опит и укрепване на добрите партньорски отношения за развитие на качествено образование


По покана на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева делегация, предвождана от Константин Гужевкин, заместник-председател на Московската градска организация на Професионалния съюз на работниците в народното образование и науката на Руската Федерация, бе на работно посещение в България. Основната цел на визитата бе укрепване на добрите партньорски отношения, обмяна на синдикален опит и успешни педагогически идеи и практики за развитие на качествено средно образование в двете страни, както и търсене на възможности за още по-задълбочаващо се сътрудничество между двете професионални организации.

По време на визитата си у нас, в която бе включено и посещение на столични образователни институции, чиито директори са сред най-добрите социални партньори на СБУ, гостите бяха придружени от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, която поднесе цветя на домакините и екипите им за доброто социално партниране и подкрепа за развитие на столичното образование.По стар български обичай представителите на Московския учителски професионален съюз бяха посрещнати с хляб и сол на първото си посещение в българска образователна институция – софийската 2. АЕГ „Томас Джеферсън“. Домакин на срещата бе Емилия Лазарова – директор на училището, съветник на министъра на образованието и науката, носител на високия приз на СБУ „Най-добър социален партньор – директор“ и на почетния знак „Сърцето на София“, връчен по предложение на СБУ. По време на срещата, в която участваха и помощник-директори, психолози и ученици на престижното столично училище, г-жа Лазарова представи основните приоритети и специфики при осъществяване на чуждоезиковото обучение в профилираното учебно заведение. Запозна присъстващите с редица иновативни начини, методи, подходи и форми, които се практикуват в него и предизвикват интереса, мотивацията и активността на учениците в процеса на обучение, и др. Постави акцент на изучаването на природните науки и изграждането на STEM-центъра в училището като форма на иновация, чието реализиране е продиктувано от недостига на учители по природни науки и търсенията на пазара на труда.

Говори за ролята на гражданското образование и възпитание за формиране на гражданско съзнание, ценности и култура сред учениците, както и за превенцията на насилието, агресията и свързаните с тях училищни политики, застъпени в една от най-предпочитаните столични образователни институции.

„Реалният образователен процес изисква обединените усилия на всички. Управленският екип координира всички дейности и носи отговорност за това. Но за успеха са необходими и останалите институции, социалните партньори, неправителствените организации и родителите“ – изтъкна още директорът на училището и високо оцени изключително ползотворното сътрудничество със СБУ, като подчерта професионализма и ангажираността на неговия лидер д.ик.н. Янка Такева за развитие на качествено и модерно образование и издигане авторитета и обществения престиж на заетите в сектора.

Говори за все по-нарастващата роля и на родителите и участието им в изграждането на Училищните настоятелства в подкрепа обновяването на материално-техническата база и реализирането на редица проектни и извънкласни дейности, и Обществените съвети – за осъществяване на граждански контрол върху управлението и развитието на стратегията на училището.

Веселина Иванова, помощник-директор по учебната дейност представи възможностите на училищния Център за кариерно развитие, нагласите и предпочитанията на младите хора за кариерно ориентиране и високоефективното проектно обучение, застъпено в училището. Изтъкна ролята на Центъра за насърчаване и в подкрепа квалификацията на педагогическите специалисти в училището и тяхното кариерно развитие. Превантивни политики на училището представи психологът Светла Влахова, отчитайки позитивността и личностната мотивация като основоположни за справяне с предизвикателствата и заплахите на съвремието. Значимостта на сигурната и привлекателна училищна среда като мотивационен фактор за образователните постижения на учениците бе акцент в изказването на Катя Тофик, също помощник-директор по учебната дейност в училището.

Освен да се запознаят с високите образователни цели и приоритети, които си е поставило ръководството, гостите от Русия имаха възможност да разгледат материално-техническата база на училището и неговия STEM-център, осъществяващ високотехнологично интегрирано преподаване на различни предмети. Добрите впечатления сред присъстващите още повече се засилиха след музикалните изпълнения на талантливите ученици – Виктория Малинова от 11. клас и Емин Ал-Джунейд от 10. клас, превърнали се в поздрав, отнасящ български послания далече зад граница. След проведена дискусия и намерени отговори на редица въпроси, ръководителят на делегацията г-н Гужевкин поднесе традиционни подаръци, благодари за гостоприемството и отправи пожелания за бъдещи ползотворни срещи.Последвалото посещение даде възможност на делегацията да се докосне до гостоприемството и на екипа на столичната 2. ДГ. „Звънче“ с директор Цеца Георгиева, чийто екип с нетърпение посрещна гостите от Русия.

„Чест и удоволствие за нас е да посрещнем Вашата делегация и презентираме пред Вас най-доброто от българското предучилищно образование“ – развълнувано сподели дългогодишният директор на градината и носител на най-високото отличие на СБУ „Най-добър социален партньор – директор“ – г-жа Георгиева. Тя благодари на председателя на СБУ и всепризнат лидер сред българските жени – лидери в политиката и държавността на страната ни, за възможността да представи модела на столичното предучилищно образование, избирайки 2. ДГ „Звънче“.

Г-жа Георгиева обстойно запозна присъстващите с отличителните характеристики на българското предучилищно образование, начина на организация на провеждане на целодневното обучение, възможностите, които дава то за развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, формирайки духовното, физическото и социалното развитие на децата от 3- до 7-годишна възраст у нас, и др. Представи основните приоритети на възпитанието и обучението на подрастващите според държавните образователни изисквания в духа на демократичните ценности и динамично променящия се съвременен свят. Презентира основни образователни и творчески направления, по които се работи в градината. Говори за международната дейност на детското заведение, неговите постижения на национално ниво и високите отличия, с които е удостоено. Проследявайки хода на дългогодишната история на градината, г-жа Георгиева спомена и редица постижения на СБУ, застъпени в детската градина – за издигане авторитета на българския учител и повишаване още повече на качеството на предучилищното образование у нас, като едно от най-добрите в Европа.

Детската градина бе представена като първата образователна институция, предоставяща базово обучение и възможност за надграждане на практическата подготовка на студенти под вещото ръководство на научни екипи от висшите училища в страната, и като еталон на изключително успешно взаимодействие и участие на родителите в управлението на образователна институция.

Професионализмът, вниманието и обичта, с които ерудираният екип на 2. ДГ дарява своите възпитаници, максимално разгръщайки потенциала на всяко дете, пролича и по време на артистичната програма, която представиха възпитаниците на градината броени дни преди тържествено да бъде отбелязан нейният 50-годишен юбилей. Празничният спектакъл потопи присъстващите в чистата и неподправена емоционална атмосфера на ДГ „Звънче“. Децата пяха на руски и български език, представиха своето послание „Бъди доброто днес“ и освен със своя талант впечатлиха гостите със самочувствието на знаещи и можещи деца, смело устремени по пътя на своето личностно развитие.В последвалата дискусия въпрос на информационен обмен станаха иновациите в българската образователна система, възможностите за квалификация и допълнителни обучения на учителите в детските градини, необходимостта от въвеждане на портфолио за учители и ученици, и др.

В края на срещата бяха изказани взаимни благодарности за поканата и проявеното гостоприемство и дарени в знак на признателност и бъдещо ефективно сътрудничество – традиционни за руската култура дарове.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©