Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Международни новини

Международна конференция по проект „Мултиплициране на достоен труд - достоен живот”
В периода 1-4 април 2014 г., в Щробл, Австрия, се проведе международна конференция на тема „Достоен труд - достоен живот”, като част от дейностите по изпълнявания от КНСБ проект „Мултиплициране на достоен труд - достоен живот”. Участие в мероприятието взеха представители от всичките шест партньорски страни в рамките на съвместният проект - България, Австрия, Полша, Литва, Румъния и Бразилия.

След отправената покана за участие към Председателя на Синдиката на българските учители, на конференцията присъства г-н Димитър Асенов - експерт в Централата на СБУ. Поздравления към участниците бяха поднесени от домакините, от Федерацията на австрийските синдикати (OGB), Австрийската асоциация за обучение на синдикатите (VOGB) и Австрийския федерален институт за обучение на възрастни хора (BIFEB).

В рамките на съвместната конференция основният акцент бе поставен върху три ключови теми: „Достойният труд - предизвикателства и реалност“; „Положението на синдикатите и правата на трудещите се хора“; „Идентифициране на съвместни проблеми, интереси и бъдещи кампании за насърчаване на достойния труд“.

Концепцията за „достоен труд” е формулирана от организациите-учредителки на Международната организация на труда (МОТ) - организациите на работниците и служителите; организациите на работодателите и правителствата - и е представена за първи път в доклада на генералния директор на МОТ по време на Годишната конференция на организацията през 1999 г. Основната идея на концепцията се основава върху разбирането, което синдикатите отстояват от самото си създаване - достойният труд е от ключово значение за намаляване на бедността и за постигане на социално благоденствие.

В представените доклади бяха откроени общо четири стратегически цели на МОТ за осъществяване на програмата по насърчаване на достойния труд:

- Създаване на работни места;

- Гарантиране на правата на работното място - свобода на сдружаване, недискриминация на работното място, забрана на насилствения и детския труд;

- Разпространение на социалната защита;

- Насърчаване на социалния диалог;

Специално внимание бе отделено на ролята на синдикатите като представители на интересите на трудещите се хора в отделните страни партньори по проекта.„Ролята на КНСБ за защита на интересите на трудещите се хора в България” бе представена от Нели Ботевска, главен експерт „Международна дейност” в КНСБ. Акцентът бе поставен върху:

- Историческия принос на КНСБ за развитието на синдикатите в България;

- Основните области, в които КНСБ защитава и представлява интересите на заетите и работещите у нас;

- Механизмът за въздействие и начина, по който КНСБ работи и защитава правата на трудещите се хора;

- Основните предизвикателства пред КНСБ в качеството и на защитник на работническите интереси;

- Ролята на КНСБ в процеса на колективното договаряне в България;

- Кампании на КНСБ, насърчаващи връзката между достойния труд и достойния живот и промотиращи баланса между трудов и семеен живот.

На срещата бяха идентифицирани съвместните проблеми, пред които са изправени синдикатите в отделните страни партньори по проекта. Бяха фиксирани и техните общи интереси за развитието на синдикализма, както бяха обсъдени и бъдещите действия и кампании за насърчаването на достойния труд.

Говорител на работната група, включваща представители на синдикати и неправителствени организации от Австрия, България, Бразилия, Полша и Румъния, бе Димитър Асенов – експерт в Централата на СБУ. Силен акцент бе поставен върху:

- Мотивацията на младите учители за синдикално членство;

- Високите нива на младежка безработица;

- Ниското заплащане на труда;

- Подобряването на условията на труд.

Обсъдени бяха и бъдещите действия, свързани с насърчаването на достойния труд. Конкретните предложения на работната група бяха свързани със споделянето на съществуващи добри практики между синдикатите; организирането на програми за обмен на синдикални експерти между отделните конфедерации; активно участие в организирането и провеждането на международни синдикални училища; осъществяването на повече съвместни кампании и проекти като настоящия - „Мултиплициране на достоен труд - достоен живот”.

Димитър АСЕНОВ, експерт в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©