Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Международни новини

МАРТИН РОМЕР, ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТОР НА
ЕСКО (ETUCE):
Нашият стремеж е да повишаваме качеството на образованието, а това се постига само с висококвалифицирани учители
МАРТИН РОМЕР, ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТОР НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ:

Нашият стремеж е да повишаваме качеството на образованието, а това се постига само с висококвалифицирани учители

- Г-н Ромер, кои са основните задачи, които днес стоят пред Европейския синдикален комитет по образование?

- Европейският синдикален комитет по образование е изправен пред редица предизвикателства. Едно от тях е свързано с продължаващото образование на учителите, което има пряко отношение с борбата за качествено образование. В много страни учителите не са подкрепени в своята професия, не е достатъчно добре развита системата за непрекъснатото им професионално развитие. На второ място искам да отбележа развитието на политиките, свързани с подобряване на условията на техния труд. От 2008 г., началото на икономическата криза, до днес загубихме много от постигнатото и сега трябва да наваксваме. Факт са и ниските нива на заплащане на учителския труд в страните от Централна и Източна Европа. Нашият стремеж е да повишаваме качеството на учебно-възпитателния процес, а това се постига само с висококвалифицирани учители. А за да се случи това, те трябва да получават достойно заплащане и да работят при добри условия на труд.

- Кои са новите предизвикателства, свързани с подобряване на европейския социален диалог?

- Смятам, че е много важно да се подчертае, че съществува тясна връзка между националния и европейския социален диалог. Ето защо европейският социален диалог трябва да отразява въпросите, които биха били релевантни и за участниците на национално ниво. Взаимовръзката между тях е много важна, ето защо и ние провеждаме семинари за насърчаване на потенциала на диалога чрез трансфер на знания и заедно обсъждаме бъдещата съвместна дейност и работна програма. Съществуват и въпроси, които се отнасят не само до работата, която ние вършим заедно с Европейската комисия, и това е шанс да предадем тази информация на нашите колеги и националните работодатели, например кампанията за „Качеството в образованието“. Има много важни дискусии, които текат с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), ЮНЕСКО и др. Всички те се водят около качеството на образованието, която е изключително важна тема за нас.

- Каква е ролята на Синдиката на българските учители при решаването на тези въпроси?

- Изключително важна е ролята на вашия Синдикат. На първо място е активното участието на СБУ в европейския социален диалог. Вие споделяте опита си и възгледите си по повдигнатите на европейско ниво въпроси, правите предложения, представяте добри практики. Всичко това е от голямо значение за ETUCE. В същото време вие черпите информация от европейските дискусии, които ние водим. Ето затова е необходима тази връзка между европейското и националното ниво. Ваша е отговорността да се възползвате от това, което ви е нужно във вашата работа. В същото време вие имате възможността да отправяте питания, които да намерят своето място в дискусиите на европейско ниво, както и точно вие да представяте добрите политики от европейско на национално ниво. Синдикатът на българските учители е този, които познава специфичните потребности на своите членове. Вие знаете как да транслирате проблемите и да формирате конкретни идеи, така че всичко да бъде разбираемо за тях.

Ние, на европейско ниво, имаме информация за случващото се в България и в други страни, но не сме добре запознати с детайлите. Вие сте тези, които най-добре правите връзката с вашите членове.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©