Петък,
  24 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

ПОДПИСАН Е НОВ КТД ЗА ОБЩИНА КРЕСНА


Общинската структура на СБУ в община Кресна винаги е имала много добро социално партньорство с общинските власти и директорите на образователните институции. Взаимно са проявявали уважение, зачитане и съгласуване на интересите, насочени към поддържане и подобряване на условията за труд, повишаване качеството на учебната дейност и разбира се обучението и възпитанието на децата и учениците. Винаги при нужда Общината е дотирала образователните институции, с цел да не се достига до съкращения на персонал при иначе малката пълняемост на паралелките. Проведени бяха дискусии между работодателите на учебните институции в лицето на г-жа Василка Петрова и г-жа Мариана Йоргова, за ОбКС на СБУ – Кресна г-н Георги Петков, както и кмета на община Кресна г-н Николай Георгиев по предложения и допълнителни споразумения по-добри отколкото тези, подписани в отрасловия КТД за системата на предучилищното и училищното образование , за всички работещи в сферата на образованието в общината. След дълги и конструктивни преговори на 15.03.2023г. в община Кресна бе подписан нов Колективен трудов договор за сферата на образованието. На ниво община бе договорено увеличаване с два дни повече отпуск за непедагогическият персонал и един ден повече за педагогическия. 25 май е платен отпуск за всички в образованието, които са заети с организацията и честването на 24 май. Увеличение на средствата за храна на непедагогическия персонал в детската градина. Увеличение на всички ПКС-та с по 5 лв. Договорено бе майките с две и повече деца да се ползват с допълнителен отпуск не до 18, а до 22 годишна възраст , но само ако децата продължават образованието си и след представяне на уверение от учебното заведение. Постигнатото в Колективния трудов договор не е много, но на фона на демографската криза в страната и малката община, в която живеем, все пак е нещо.

Председател на ОбКС на СБУ Кресна – Георги ПЕТКОВ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©