Сряда,
  29 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Община Бургас се включва в пилотен проект на УНИЦЕФ и ЕК, насочен към децата със специални потребности и децата от семейства в уязвимо положение


Детският фонд на Организацията на обединените нации – УНИЦЕФ, прилага новаторски подходи, целящи прекъсване на порочния кръг на детската бедност и социалното включване, като дейностите по овладяване на отрицателното им въздействие са насочени към равен достъп до основни социални услуги, като образование, здравеопазване, пълноценна храна, качествени грижи и жилищни условия. За целта бе създадена програмата „Гаранция за детето“, а УНИЦЕФ я осъществява в партньорство с Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия (ЕК), като вече работи с националните, регионалните и местните власти, с различни граждански организации, общности, семейства, деца и младежи. Усилията са насочени към най-уязвимите деца, а именно: децата с увреждания, децата в институционална грижа, децата от ромски произход и децата бежанци и мигранти, а в България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Литва и Хърватия вече стартира голям двугодишен пилотен проект „Гаранция за детето“.

Синдикатът на българските учители подкрепя усилията на УНИЦЕФ по противодействие на детската бедност и социалното изключване и адмирира посоката на действие на проекта, който ще се реализира в България, която напълно кореспондира с част от дългогодишните и настоятелни политики на СБУ, а именно: осигуряване на достъп до качествени услуги за предучилищно образование на всички деца, вкл. деца с увреждания и деца с обучителни затруднения и специфични потребности, разширяване на достъпа и използването на интегрирани услуги при деца с увреждания и деца от семейства в уязвимо положение, ангажирането на повече специалисти в детските градини и допълнителна квалификация на настоящия персонал. СБУ, както и УНИЦЕФ, винаги са споделяли тезата, че децата страдат от последиците от бедността през целия живот. Обучителните пропуски в ранна възраст могат да доведат до изоставане в училище и трудности при наваксването. Недохранването например може дългосрочно да повлияе както физическото, така и социалното и емоционалното им развитие. При липса на достъп до системата на здравеопазване е възможно децата да пропуснат поставянето на важните ваксини, които биха могли да спасят живота след години, а също и да не получат необходимите здравни грижи, за да растат здрави и да се развиват благополучно.

Община Бургас ще участва като една от първите общини в реализиране на пилотния проект „Гаранция за детето“ в страната ни. На 26 януари т.г. Общински съвет – Бургас, прие предложението на кмета Димитър Николов за подписване на споразумение между Община Бургас и Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ, за финансиране на проектните дейности по пилотен проект „Гаранция за детето в България“. Проектът е финансиран от ЕК и започва през януари 2021 г., като не се изисква съфинансиране от страна на Община Бургас, а с изпълнението е натоварен УНИЦЕФ. Припомняме, че кметът на Община Бургас Димитър Николов е добър социален партньор на СБУ, който нееднократно явно е заявявал, че образованието е сред приоритетите на неговата работа и дори в разгара на епидемията от COVID-19 през миналото лято пое поредния си ангажимент към работещите в системата на предучилищното образование, подписвайки пореден общински колективен трудов договор.

Целта на проекта в община Бургас е да се осигури достъп до качествени услуги за предучилищно образование на деца с увреждания и деца с обучителни затруднения и специфични потребности, да се разшири достъпът и използването на интегрирани услуги при деца с увреждания и деца от семейства в уязвимо положение и бъдат подобрени условията на живот на децата. Предвидените дейности за община Бургас ще се изпълняват в 9 бургаски детски градини – „Ханс Кристиан Андерсен“, „Ран Босилек“, „Калинка“, „Славейче“, „Раковина“, „Звездица“, „Чайка“, „Звездица Зорница“ и „Райна Княгиня“. В тях ще бъдат назначени специалисти, като ресурсен учител, психолог и логопед, а персоналът в градините ще премине обучение за изграждане на приобщаваща учебна среда с развитие на потенциала на всяко дете и специален фокус върху децата със затруднения и обучителни трудности. За целта ще бъдат осигурени подходящи дидактични материали, пособия и помагала за подкрепа на децата, както и материали и средства за допълнителна алтернативна комуникация и подобряване на учебната среда.

Втората задача по проекта в община Бургас е предоставяне на услуги за превенция и подкрепа за деца от семейства в уязвимо положение. Дейностите ще се реализират от Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) в морския град, в който ще бъдат наети трима специалисти, докато действащият екип ще премине специализирани обучения за работа с деца и семейства в уязвимо положение. Реализацията на дейностите ще обхване около 120 деца и семейства в уязвимо положение, а за осъществяване на мобилната работа на екипите центърът ще получи от Европейската комисия и нов автомобил. Чрез дейностите ще бъдат подобрени грижите за уязвимите деца, задържането им в семействата и предоставяне на възможност за образование и по-добро здраве. На децата и семействата ще бъдат предоставени програми за работа с проблемите при отглеждането на деца, подкрепа за получаване на образователни, здравни, социални услуги и трудова заетост.

Според Константин Янков – член на Изпълнителния комитет на СБУ и областен координатор на СБУ за област Бургас, проектът, който ще се реализира в община Бургас, е много добър и е отлична възможност за подобряване на качеството на образователните услуги в предучилищното образование за децата с увреждания и тези със специални образователни потребности, като същевременно ще изпълни важната функция по подкрепа на децата и семействата, които срещат затруднения за получаване на важни социални услуги. Според него много остра е необходимостта от логопеди в детските градини в община Бургас, както и разкриване на нови щатни места, тъй като броят на децата, които се нуждаят от тяхната помощ, е изключително голям. И надеждите са, че така специалистите ще могат да насочат усилията си освен към децата от трета и четвърта група и към тези в първа и втора. Г-н Янков заяви още, че подкрепя пилотния проект, който ще донесе още повече увереност на ангажираните в него работещи в предучилищното образование в професионален план, като ще ги мотивира за непрекъсната квалификация.

УНИЦЕФ привлича за партньори националната и местната власт в България, а Община Бургас е една от водещите общини, с които ще се сключи партньорско споразумение. Останалите 9 общини, които са включени в пилотния проект, са от трите области – Бургас, Стара Загора и Сливен.

Големият пилотен проект, който предстои да реализира в рамките на инициативата в България, ще осигури подкрепа и грижа за 6410 деца в затруднено положение и 6900 родители от 10 пилотни общини, както и ще има допълнително обучение за повече от 600 специалисти, независимо от трудната социално-икономическа обстановка, свързана с пандемията.

Плановете за възстановяване след кризата, породена от COVID-19, трябва да подобряват устойчивостта и да укрепват системите, така че те да са устойчиви на бъдещи кризи, посочват от УНИЦЕФ. А изграждането на една по-устойчива Европа трябва да започва първо от децата, като им бъде гарантиран равен достъп до услуги и подкрепа, така необходими за тяхното развитие и благосъстояние. В хода на инициативата в седемте държави членки на ЕС ще бъдат идентифицирани най-добрите практики, както и конкретни дейности на местно ниво. Ще бъдат въведени иновативни подходи за планиране и бюджетиране на националните политики, а УНИЦЕФ ще подкрепя и подобряването на капацитета на държавите членки за редовно събиране, анализ и представяне на данни по показатели, отнасящи се до детската бедност и социалното изключване. Събраните данни и доказателства заедно с анализа на съществуващите национални политики и инструменти за справяне с детската бедност и социалното изключване ще залегнат в основата на процеса по разработване на Рамка за преодоляване на бедността и социалното изключване в Европейския съюз. С реализацията си програмата ще доведе до конкретни и устойчиви резултати за децата в общността.

Преди пандемията от COVID-19 почти една четвърт от децата в Европа се намираха в риск от бедност и социално изключване. Въздействието на кризата беше усетено във всички държави и то се изразява в социалните и икономическите последици от обявеното в множество държави извънредно положение, а също и в заплахата от срив на системите за здравеопазване, затворените училища и невъзможността някои деца да се обучават, както и във финансовия и психическия натиск върху семействата.

Прогнозите през следващите години са за ръст на бедността и социалното изключване, породен от продължаващото въздействие на кризата върху социално-икономическото положение в държавите членки на ЕС. Само общите навременни и ефективни действия и усилия на националните и местните власти, социалните партньори, в това число и на всички граждани, могат да дадат силен отпор на задаващите се предизвикателства в бъдеще.

Десислава ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©