Понеделник,
  11 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Съвещание със синдикалния актив на Пловдив
На 30 и 31 октомври 2017г. в конферентната зала на Спа – комплекс „Свети Спас” – Велинград се проведе традиционното есенно съвещание с актива на Пловдивска област.

В работата му взеха участие председатели на ОбКС на СБУ, председатели на СО и секретари.

Съвещанието се ръководи от г-жа Петранка Калоферова - областен координатор на СБУ за Пловдивска област и председател на ОбКС на СБУ - Пловдив. То премина при много добра организация и засилен интерес.

От Централата на СБУ участваха Виолетка Петкова - главен експерт ”Организационно направление” и Роза Костова - главен експерт- юрист.

Г-жа Петкова представи политиките на СБУ и очерта приоритетите на работа. Обърна внимание на материалите, приети на Седмия конгрес на СБУ. Нормативната уредба и нейното изпълнение, кариерното развитие на учителите, доброто взаимодействие между училище и родители, добрият микроклимат в училище, качественото образование бяха въпроси, които се дискутираха от участниците в съвещанието. Акцент беше поставен на отделни текстове от Наредба 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

В своите доклади председателите на ОбКС от Пловдивска област информираха, че записите от Анекса от 13.09.2016г. са изпълнени по отношение на увеличението на работните заплати. В някои от общините увеличението е над 15% /Асеновград, Карлово, Стамболийски/; в повечето общини е получено диференцираното заплащане. Налице е добър социален диалог.

Г-жа Костова отново припомни възможностите за пенсиониране по общия ред - чл.68, ал.1 и 2 от КСО, при условията на УПФ - чл.68в от КСО, изплащане на добавка от УПФ, прекратяване на трудово правоотношение при придобито право за осигурителен стаж и възраст, както и изплащане на обезщетението по чл.222,ал.3 от КТ.

Съвещанието придоби и формат на обучение за новоизбраните председатели на СО на СБУ. В работата му взеха участие ИК на ОбКС на СБУ – Пловдив и г-жа Виолетка Петкова от Централата на СБУ.

Г-жа Петкова подробно запозна колегията с приоритетите в синдикалната дейност. Обърнато бе специално внимание на организационното укрепване, Устава на СБУ, разпределение на отговорностите, работата в екип. Ролята на синдикалния лидер за информационното осигуряване, познаването на нормативната уредба и прилагането и на практика за решаване на възникнали трудово - правни, социално - икономически и организационни въпроси.

Г-жа Калоферова обърна внимание на организацията за провеждането на синдикални събрания, документацията на СО, връзката между СО в учебно звено и ОбКС на СБУ, ползването на синдикален отпуск.

Г-жа Величка Димитрова – председател на КРК към ОбКС на СБУ подробно информира участниците за изискванията, относно всички надлежни документи на СО на СБУ.

Въпросите, които задаваха новоизбраните председатели бяха доказателство за желанието за активна синдикална работа, отговорност и подкрепа на синдикалните членове за защита на трудово - правните, социално – икономически и професионални интереси.

Петранка Калоферова- областен координатор на СБУ за Пловдивска област и председател на ОбКС на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©