Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание - Област Варна


Със стремеж за кариерно развитие и надграждане на професионални компетенции за качествено образование

На 8 ноември 2016 г. в 8. СУ „А. С. Пушкин” – гр. Варна, се проведе традиционното есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от Варненска област. В работата му взеха участие председателите на ОбКС на СБУ, секретари и председатели на синдикални организации в учебните звена.

В съвещанието взеха участие и Венцеслава Генова - началник на РУО Варна, и Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности”.

Съвещанието се ръководи от Веселин Рашев, член на ИК на СБУ и областен координатор на СБУ за Варненска област. То премина при много добра организация и засилен интерес. От Централата в съвещанието участваха: Виолетка Петкова, главен експерт „Организационно направление”, и Роза Костова, главен експерт-юрист.

Г-н Рашев представи кратък отчет за дейностите, свързани с трудовоправните, социално-икономическите и професионално-творческите интереси на синдикалните членове. Акцент постави на социалната политика. И с чувство на удовлетворение информира, че Анексът към Общинското КТД е готов и той е свързан със заплащането на втората магистратура.

Отчетено бе, че Варненска област е третата по численост в страната организационна структура на СБУ, както и доброто взаимодействие със социалните партньори.

Г-жа Петкова поздрави участниците в съвещанието от името на ръководството на СБУ и подчерта, че добрите резултати са благодарение на усилията на всички председатели на СО в учебните звена и най-вече на дейността на ОбКС на СБУ, град Варна. Тя информира за проведената среща с директора на СУ „Св. Климент Охридски” г-н Петко Петков, председател на синдикалната организация на директорите към СБУ. Подчерта, че ангажираността на всички синдикални активисти е в посока качествено образование и стремеж за повишаване на квалификацията на учителите. Запозна присъстващите с основните приоритети на работа през настоящата учебна година, подготовката за отчетно-изборната кампания, предстоящия VII конгрес на СБУ. Виолетка Петкова очерта и насоките за работа, като информира за предстоящите конкурси, съпътстващи XXXVI Синдикален съвет, конференции и обучения, свързани с действащия Закон за предучилищното и училищното образование и всички излезли наредби.

Изключително място бе отделено на професионално-творческото развитие и ролята на Синдиката в тази посока. Неслучайно и въпросите на колегите бяха във връзка с кариерното развитие и новите моменти, заложени в Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Колегите изразиха благодарност за възможността да участват в ПАНИО и споделиха, че лятната сесия на Постоянната академия за науки и иновации в образованието дава простор за квалификация и надграждане на компетенции. Пролича и желанието им да участват в следващи дейности, свързани с кариерното израстване и професионална квалификация.

Г-жа Костова направи подробен коментар на Отрасловия КТД, разясни на колегите отново възможностите за пенсиониране по УПФ и по общия ред.

Дискутирани бяха въпроси от различен трудовоправен и професионален характер. Предложени бяха и практически казуси. Внимание бе отделено и на Бюджет 2017.

Участниците в съвещанието изразиха задоволство и благодарност от поднесената информация и заявиха желание за участие в ПАНИО за четвърта квалификационна степен.

Виолетка ПЕТКОВА, главен експерт в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©