Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Подписан е новият КТД за образованието в община Русе
На 21.10.2016 г. в Община Русе бе подписан новият Колективен трудов договор за работещите в сферата на средното образование. За пореден път, благодарение на убедителните предложения на синдикалистите от СБУ и другите синдикати, както и на доброто сътрудничество със социалните партньори, бяха договорени увеличения на годишните платени и допълнителни отпуски, а така също и по-високи размери на допълнителните плащания.

Договарящите се страни постигнаха съгласие за по-висок процент на възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на не по-малко от 1,1 на сто. Размерът на възнаграждението за по-висока лична квалификация е, както следва: за V ПКС - 25 лв.; за ІV ПКС - 30 лв.; за ІІІ ПКС - 35 лв.; за ІІ ПКС - 65 лв.; за І ПКС - 85 лв. Работещите с деца и ученици със СОП получават не по-малко от 25 лв.

Договорени бяха и по-високи възнаграждения за учебен час над минималната норма задължителна преподавателска работа на учителите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” и „бакалавър” - 5.50 лв. За водене на задължителната документация и консултиране на родители, деца и ученици - на учителите в ДГ, ПГ и ПИГ – не по-малко от 20 лева.

Постигнато бе съгласие и за по-високи размери на платения годишен отпуск. Размерът на платения годишен отпуск е 58 работни дни за педагогическите специалисти, за непедагогическия персонал по чл. 155, ал. 4 от КТ - 30 работни дни, а по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ - на не по-малко от 10 работни дни. Работниците и служителите в детските градини получават и 2 дни допълнителен платен отпуск за 25 май и 1 ноември, а за педагогическия персонал от училищата, ангажиран служебно на 24 май, следващият ден – 25 май, е допълнителен платен отпуск.

За работниците и служителите, членове на СБУ, размерът на средствата за работно облекло е 270 лв., а за представително облекло на педагозите - 380 лева.

За създаване на по-добри условия за синдикална дейност на синдикалните дейци бяха договорени по-високи размери на синдикалния отпуск.

По-високите параметри на постигнатите договорености са резултат от добрия социален диалог с работодателите и Община Русе, както и на взаимодействието с другите синдикати. По този начин се защитават интересите на нашите членове и се повишава тяхната мотивация за постигане на по-високо качество на образование.

Пламен АТАНАСОВ, председател на ОбКС на СБУ - Русе____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©