Неделя,
  03 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание - Област Смолян


На 25 октомври 2016 г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, град Смолян, се проведе есенното съвещание с актива на СБУ от Смолянска област. В работата му взеха участие председателите на ОбКС на СБУ, синдикални председатели на СО на СБУ и директори на учебни заведения. Съвещанието премина при много добра организация и засилен интерес. То се ръководи от Мария Жайгарова, областен координатор на Синдиката за Смолянска област, и от Виолетка Петкова, главен експерт в Централата на СБУ и отговорник за областта. В съвещанието взе участие и Роза Костова, главен експерт-юрист.

Г-жа Жайгарова акцентира върху постигнатите положителни моменти в дейностите, свързани със защита на трудовоправните и професионалните интереси на синдикалните членове. Постави акцент на абонамента за в. „Учителско дело”, като напомни решението на ИК на ОбКС на СБУ, че по-малките организации ще бъдат абонирани за вестника със средства от ОбКС. Едновременно с това информира за проблеми в детските градини, свързани с изплащането на представително и работно облекло. Изрази благодарност за участието на колегите от областта в организирания Молебен от СБУ и прочете благодарственото писмо от ръководството на СБУ.

Г-жа Петкова поздрави участниците в съвещанието и им благодари от името на ръководството за активното участие в различните мероприятия на национално ниво. Подчерта, че участието на колегите от Смолян в ПАНИО потвърждава желанието им за повишаване на квалификацията и стремежа им към усъвършенстване. Запозна присъстващите с основните приоритети на работа през настоящата учебна година. Постави акцент на новия ЗПУО и на всички наредби, свързани с него.

Обърна внимание на организационното укрепване и информационното осигуряване, ролята и авторитета на синдикалния председател в учебното заведение, работата с младите учители и приобщаването им към политиките на СБУ; предстоящите конкурси, съпътстващи XXXVI Синдикален съвет. Присъстващите бяха информирани, че предстои провеждането на VII конгрес на СБУ и VIII конгрес на КНСБ. В този смисъл постави акцент на предстоящата отчетно-изборна кампания; професионално-творческото развитие, квалификацията на учителите. Добрите политика на СБУ в това отношение бяха отчетени и от присъстващите с благодарност и удовлетворение.

Г-жа Роза Костова направи подробен коментар на Отрасловия КТД. Подчерта, че постигнатите договорености във връзка с Проектобюджет 2017 са резултат от добрия социален диалог. Дискутирани бяха въпроси, свързани с възможностите при пенсиониране по УПФ и по общия ред, размера на обезщетенията, изплащане на допълнителните възнаграждения за водене на документацията в детските градини, неизплащане на допълнително материално стимулиране. Председателят на ОбКС на СБУ – Златоград, с тревога съобщи, че не са изплатени обезщетенията в закритата ПГ „Христо Ботев”.

На 26 октомври в град Девин се състоя среща с кмета на града г-н Красимир Даскалов. В нея участваха Мария Жайгарова, областен координатор на СБУ, Виолетка Петкова, главен експерт в Централата на СБУ и отговорник за област Смолян, Роза Костова, главен експерт- юрист в Централата на СБУ, и Красимира Георгиева, председател на ОбКС на СБУ, главният счетоводител на общината и финансистът, отговарящ за детските градини. Бяха поставени въпроси, касаещи детските градини, свързани с неизплащане на социалните плащания.

Същия ден се проведе и работна среща с актива на СБУ. Присъстваха колегите от Доспат, Борино и Девин.

Поставени бяха въпроси, свързани с изплащане пътните разноски на пътуващите учители и ученици, проблеми с изплащане на средства за представително и работно облекло в детските градини.

Виолетка ПЕТКОВА, главен експерт в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©