Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание - Област Хасково


Професионализмът, високата квалификация и информираността са гаранция за успех в синдикалната работа

Съвещанието на синдикалния актив от Хасковска област се проведе на 28.10.2016 г. в Дома на учителя, Хасково. Участваха Атанаска Николова – председател на ОбКС на СБУ, Хасково, и областен координатор на СБУ за Хасковска област, която бе водещ на съвещанието, активът на СБУ от всички общини на областта – Хасково, Димитровград, Харманли, Любимец, Свиленград, Симеоновград, Тополовград, Ивайловград, Минерални бани.

От Централата на СБУ, като главен експерт и отговорник за Хасковска област, участва Желю Иванов.

Председателите на ОбКС на СБУ, уважавани учители с висока квалификация и богат синдикален опит, споделиха основните акценти в работата на СБУ в съответните общини. Ясно бе показано, че професионализмът, високата квалификация и информираността са гаранция за успех в синдикалната работа.

Желю Иванов се спря на най-актуалните проблеми, които в момента са приоритет в работата на СБУ: организационното укрепване на органите и структурите на СБУ с акцент на предстоящите дейности; персонализиране грижата за синдикалните членове, социалното сътрудничество на всички равнища; подписването на КТД от 19.06.2016 г. и стриктното му изпълнение, с подчертаване на ролята на ОбКС на СБУ за контрол и информиране; новият Закон за предучилищното и училищното образование и необходимостта подробно да се изучават и познават поднормативните актове – наредбите, въвеждащи държавно-образователните стандарти; осигуряването на необходимите средства за системата на образованието със ЗДБ-2016, ролята на СБУ и заслугата на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева в това отношение; текущи трудовоправни и организационни въпроси.

Със задоволство беше посрещнато съобщението, че и синдикалното преброяване през настоящата 2016 г. е потвърдило по категоричен начин, че СБУ е най-големият отраслов синдикат в страната. Участниците се обединиха около мнението, че успехите в сътрудничеството с институциите са фактор за организационното укрепване на СБУ. Интерес предизвика споделеният от председателя на ОбКС на СБУ, Димитровград, опит в синдикалната дейност.

Съвещанието прерасна в съдържателен и градивен разговор за настоящето и бъдещето на структурите на СБУ в областта, за предизвикателствата пред учителската професия. Участието на синдикалните членове от областта в инициативите и националните конкурси на СБУ се счита за изключително важно, успехите се приемат като белег за успешна синдикална дейност, и бе потвърдена готовността работата в това отношение целенасочено да се развива.

Във връзка с подобряване на информационната система беше обърнато внимание да се проявява необходимата грижа за информирането на синдикалните членове. Акцентира се на партньорските взаимоотношения с институциите и организациите. Като изключително важна задача се очерта грижата за повишаване квалификацията на членовете на СБУ.

Бяха поставени редица въпроси, които получиха отговор. По-важните от тях се отнасят до: кариерното развитие на учителите; възможностите, които СБУ дава за повишаване на квалификацията чрез ПАНИО. Със задоволство се посреща успехът на Синдиката – извоюваният по-висок размер на средствата за средното образование, даващ възможност за увеличение на заплатите, и определянето на образованието за приоритет. Направени бяха предложения за подобряване работата на СБУ, на училищата и ДГ. Предложено беше да се организира тематично обучение по прилагането на системата на делегираните бюджети поради преминаване на много детски градини на работа по тази система.

Участниците в съвещанието за пореден път показаха, че имат богат опит в синдикалната си дейност и изразиха подкрепата си и готовността си да работят за осъществяването на приоритетите и основните политики на СБУ.

Желю ИВАНОВ, гл. експерт в Централата на СБУ

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©