Събота,
  11 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание - София област


На 28 октомври 2016 г. в Централата на СБУ в град София се проведе есенното съвещание на синдикалния актив от Софийска област. В него участваха председателите на СО на СБУ в учебните звена, секретари, новоизбрани председатели на СО и директори. Съвещанието се ръководи от Виолетка Петкова, главен експерт в Централата на СБУ и отговорник за региона. В него взе участие и Павлина Петрова, експерт–юрист в Централата на СБУ.

Всички председатели на ОбКС представиха своите доклади за дейностите по общини, свързани с организационното укрепване и стабилитета на структурите, и за решени въпроси от трудовоправно, социално-икономическо и професионално-творческо естество. Бяха споделени и добри практики.

Беше отчетено, че има нови синдикални членове, голяма част от които новопостъпили млади учители. Бе представен председателят на новоучредената СО на СБУ в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Годеч. Със задоволство колегите от Ботевград изразиха благодарност за политиките на Синдиката, отнасящи се до професионално-творческото развитие чрез ПАНИО. Същата положителна оценка дадоха колеги от Ихтиман, Самоков, Ботевград и за Учителската спартакиада, „която се превърна в символ на приятелството, синдикалната солидарност и колегиалност” - подчерта Димитринка Иванова, участник в Спартакиадата. Бяха споделени и проблеми със социалните плащания в отделни учебни звена в община Своге.

Г-жа Петкова насочи вниманието на участниците към основните приоритети на синдикалната работа през настоящата учебна година, свързани с организационното укрепване: изказа благодарност на всички председатели за изключително добре свършената работа по преброяването; благодари на всички колеги за тяхната съпричастност и синдикална отговорност - участвали в организираните от СБУ молебен, ПАНИО, конкурс за извънкласни и извънучилищни дейности, като подчерта, че синдикалният актив на Софийска област има авторитет и самочувствие от добре свършената работа. Резултатите от преброяването са показател за това.

Относно информационното осигуряване тя насочи вниманието на присъстващите към разяснителната работа, свързана с прилагането на новия Закон за предучилищното и училищното образование, излезлите наредби и прилагането им на практика. Подчертана бе ролята на добрата информираност, която е от съществено значение за авторитета на синдикалния лидер. Бяха предложени казуси с практически характер.

Виолетка Петкова направи и подробен коментар на Отрасловия КТД, като подчерта, че от 1996 г., след първото подписано споразумение на СБУ, всеки следващ отраслов КТД има нови, по-благоприятни клаузи, свързани с трудовоправните, социално-икономическите и професионално-творческите интереси на синдикалните членове.

Относно Проектобюджет 2017 бяха разяснени параметрите. Акцентира вурху факта, че извоюваните 223 млн. лева за образование в държавния бюджет ще обезпечат финансово Отрасловия КТД и действащия вече закон.

Дискутирани бяха въпроси, свързани с предстоящата отчетно-изборна кампания, конкурсите, съпътстващи XXXVI Синдикален съвет.

Павлина Петрова, експерт-юрист в Централата на СБУ, разясни въпросите, свързани с възможностите за пенсиониране по УПФ и по общия ред, изплащане на обезщетенията, социалните плащания в детските градини и др. Представени бяха и практически казуси от трудовоправен характер.

Участниците в съвещанието изказаха благодарност за поднесената подробна информация и приеха приоритетите на работа като изключително важни, потвърждаващи целенасочената политика на СБУ, свързана със защита на интересите на синдикалните членове. Изразиха желание за обучения и за участия в бъдещи мероприятия на национално ниво.

Виолетка ПЕТКОВА, гл. експерт в Централата на СБУ

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©