Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание - Областите Ловеч, Монтана, Враца и Видин


От 14 до 21 октомври 2016 г., с участието на Пламен Иванов, главен експерт в Централата на СБУ, се проведоха традиционните есенни съвещания със синдикалния актив на СБУ от областите Ловеч, Монтана, Враца и Видин. Те преминаха при много добра организация от страна на председателите на ОбКС на СБУ и областни координатори на СБУ в съответните областни центрове - Румяна Големанска, Енеза Ангелова, Емилия Бонева и Евлогия Манджукова, както и на председателите на ОбКС на СБУ във Вършец - Олга Яничкова, и на ОбКС на СБУ в Мездра - Венера Велчева. В съвещанията, които имаха характер и на обучения, взеха участие председатели и членове на общински координационни съвети и на СО в институциите от предучилищното и училищното образование в съответните области. Весело настроение в началото на съвещанието с актива от област Враца внесоха и децата от Детска градина „Мир“ в гр. Мездра, които поздравиха участниците с музикално и танцово изпълнение.

В началото на съвещанията областните координатори направиха кратък преглед на дейностите на Синдиката в съответната област през изминалата година и представиха обобщена информация за началото на учебната година. Бяха поставени и редица проблеми и трудности, свързани с промени в училищната мрежа, с редовното изплащане и осигуряване на социалните придобивки за синдикалните членове, с прилагането на новата нормативна уредба след влизането в сила на ЗПУО и др.

Пламен Иванов поздрави участниците от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, като им благодари за тяхната отговорна дейност при провеждане на синдикалните политики в защита интересите на синдикалните членове, за активното им участие в организираните от СБУ инициативи и в проведеното национално преброяване. Запозна присъстващите с новите моменти в подписания на 19 юни 2016 г. Колективен трудов договор за системата на образованието, с промените в Наредбата за работните заплати, както и с новите наредби, регламентиращи държавните образователни стандарти. Специално внимание бе отделено на Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, като акцент бе поставен на новите изисквания към квалификацията на учителите и възможностите, които Постоянната академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО) към СБУ предоставя в това отношение. Изключителен интерес предизвика информацията за извоюваните от Синдиката на българските учители допълнителни средства в размер на 223 милиона лева за образованието в държавния бюджет за 2017 г. Г-н Иванов разясни на участниците и разпределението на средствата по направления, като подчерта целевия характер на някои от тях – 100 млн. лв. за увеличаване на работните заплати, 26,8 млн. лв. за компенсиране повишаването на заплатите вследствие увеличаването на минималната работна заплата от 1 януари 2017 г., 12 млн. лв. за изпълнение на договореностите в Колективния трудов договор, 9 млн. лв. за компенсиране на допълнително изплатените обезщетения при пенсиониране на учители и служители, 11 млн. лв. за диференциране на стандартите в детските градини, 2,5 млн. лв. за поддръжка на училищните автобуси и др. Тази информация бе изключително полезна за председателите на синдикалните организации по места, особено при съвместната им работа с директорите, част от които не са запознати в детайли с нея и е необходимо да бъдат информирани и подпомагани.

В края на своето изложение Пламен Иванов се спря на приоритетите в работата на Синдиката и политиките за тяхното реализиране, като бяха изведени и основните задачи за изпълнение през следващата година. Освен постоянните задачи по укрепване на организационното състояние и непрекъснатата грижа за синдикалните членове вниманието на синдикалистите бе насочено към тяхната активна роля за изпълнението на договореностите в националния КТД, за необходимостта от колективно трудово договаряне на ниво община и ниво училище/детска градина, както и актуализиране на вътрешните правила за работните заплати. Акцент беше поставен и на задачите, свързани с предстоящото провеждане на 36-ия Синдикален съвет през м. декември 2016 г. и предстоящите VII Конгрес на СБУ и VIII Конгрес на КНСБ през 2017 г. Към участниците в съвещанията бе поставена задача и за по-активно участие на синдикалните членове в организираните от СБУ конференции, конкурса „Учител на годината“ и конкурса за извънкласните и извънучилищните дейности, в Учителската спартакиада, в обученията на ПАНИО, както и за навременния абонамент за в-к „Учителско дело“. По време на последвалите дискусии бяха зададени и разисквани редица конкретни въпроси, които вълнуваха участниците. Бяха откроени и някои по-сериозни проблеми в отделните региони:

В област Ловеч – изплащане на 85% от транспортните разходи в община Тетевен, неизплащане на допълнителните възнаграждения за работа с деца със СОП и за водене на документацията в детските градини, неизплащане на допълнително материално стимулиране;

В област Монтана – допълнителен ангажимент на учителите в община Вършец за постоянно придружаване на учениците в училищните автобуси, работното време на учителите в детските градини;

В област Враца – начисляване на акциз върху горивата за отопление на училищата в община Криводол за сметка на делегираните бюджети;

В област Видин – транспортните разходи на пътуващите учители от „малки“ към „по-големи“ населени места и др.

На всички поставени въпроси бяха дадени конкретни и изчерпателни отговори, като дискусиите по много от тях продължаваха и в неформална обстановка след края на съвещанията, които приключиха с пожелания за успешна и ползотворна учебна и синдикална година.

Пламен ИВАНОВ, главен експерт в „Професионално –творческо направление“ в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©