Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание - Област Благоевград


Област Благоевград

На 21 и 22 октомври 2016г. в старинния Мелник се състоя традиционното есенно съвещание на председателите на СБУ от Благоевградска област. Откривайки проявата, Бонка Ичкова, областен координатор на СБУ и председател на ОбКС на СБУ, представи участниците, след което открои основните постижения и очерта пътища за преодоляване на някои недостатъци в дейността на 14-те общински организации. Зам.-председателят на СБУ Красимир Попов поздрави своите колеги от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и от свое име и им благодари за всеотдайността, с която утвърждават авторитета на Синдиката на територията на Благоевградска област. „Доказателство за това - сподели Попов - са и резултатите от националното преброяване, според което членовете на СБУ в Благоевградска област са се увеличили с няколко стотици, а в национален мащаб - с близо десет хиляди нови членове. Постигнатите резултати – добави още зам.-председателят на СБУ - не трябва обаче да ни успокояват. Пред нас стоят много предизвикателства, ежедневно се срещаме с проблеми, които затрудняват, а понякога и демотивират нашите членове във високоотговорната им и благородна мисия, и вие знаете това най-добре.“ Красимир Попов очерта основните политики на СБУ през настоящата учебна година, която тръгна успешно с едно голямо предизвикателство - приложението на новия ЗПУО. Повишаване социалния статус на учителя, грижата за работните места, за повишаване квалификацията на учителите, членове на СБУ, са неотменно водещи в цялостната дейност на най-голямата професионална организация в страната. Синдикатът подписа нов Отраслов КТД, който гарантира изпълнението на тези политики в следващите две години. Доказателство за това е и решението на МС да увеличи с 226 млн. средствата за образование в Бюджет 2017, 126 млн. от които са за увеличение на работните заплати, постигнато благодарение на активната позиция на ръководството на КНСБ и лично на председателя на СБУ. Особен акцент в изказването си Красимир Попов постави върху организационното състояние на общинските и синдикалните организации на СБУ в образователните институции. Въпреки постигнатите успехи има какво още да се направи за усъвършенстване на информационните политики на СБУ, особено в условията на приложение на новия закон. Грижата за информираността на всеки синдикален член, свързана със социално-икономическия му статус, с неговата защита и възможностите за квалификация и кариерно развитие се превръща във водеща политика за всяка една наша СО. Трябва да утвърдим пътища, по които богатата информация, която предлагат в това отношение в. „Учителска дело“ и сайтът на СБУ, да стига до всеки наш член. В дискусията, последвала изказването на зам.-председателя на СБУ Красимир Попов, откровено и колегиално бяха споделени проблеми, които намериха своето решение. Разиграни бяха казуси, касаещи професионалното и кариерното развитие на учителя, свързани с новия ЗПУО. Във втората част на съвещанието Павлина Петрова, експерт-юрист в Централата на СБУ, постави на вниманието на присъстващите актуална информация от правно естество. Детайлно бяха разгледани казуси, свързани с възможностите за пенсиониране по общия ред (чл. 68, ал. 1 и 2 КСО), при условията на Учителския пенсионен фонд (чл. 69в КСО), изплащане на добавка към пенсията от Учителския пенсионен фонд, прекратяване на трудовото правоотношение при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ. Бяха разгледани и новите моменти в Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г.

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©