Понеделник,
  11 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от област Бургас - 2015


На 6 и 7 ноември 2015 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ се проведе традиционното есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от област Бургас. В него взеха участие инж. Виолета Илиева - началник на Регионалния инспекторат по образование - Бургас, Константин Янков, председател на ОбКС на СБУ - Бургас, областен координатор и член на ИК на СБУ, Станка Новакова, секретарка на ОбКС на СБУ - Бургас и Роза Костова, експерт-юрист в централата на СБУ. В съвещанието взеха участие над 170 души от областта. Присъстващите бяха поздравени от популярната естрадна певица Грета Ганчева с едночасов концерт.

Срещата премина в делови порядък, като присъстващите бяха запознати с:

- Приоритетите в работата на СБУ през настоящата учебна година;

- Промени в Кодекса на труда (КТ), в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и други нормативни актове, отнасящи се до средното образование;

- Решение № 853 от 02.11.15 г. на Министерския съвет за допълнение на Решение № 633 на МС от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.

Инж. Виолета Илиева, началник на РИО - Бургас, благодари за доброто социално партньорство и запозна присъстващите с актуалните програми, по които ще работи областта, като „Учене през целия живот“, „Бургас - столица на спорта“ и др. Областта ще участва в разработването на „Стратегия за превенция на отпадане на ученици от училище“.

Роза Костова, експерт-юрист в Централата на Синдиката, подробно запозна синдикалистите с измененията в КТ, в сила от юли 2015 г., чл. 328, ал.1, т. 10, чл. 327, т. 12, Раздел ползване на платен годишен отпуск; обезщетения и др. Разяснени бяха измененията в Кодекса за социално осигуряване, които влизат в сила от 01.01.2016 г.

Константин Янков запозна аудиторията с Решение №853 от 02.11.2015 г. Направен бе сравнителен анализ по отношение на размера на ЕРС до излизането на решението и новия стандарт по категории общини. Бяха дадени насоки как всеки синдикалист да изчисли колко допълнително средства ще постъпят в учебното звено. Обърнато беше внимание на записа в Анекса към КТД от 26.06.2014 г., че всички средства трябва да се използват за увеличаване на заплатите.

Във времето за дискусия бяха поставени следните въпроси:

- Ранно и пълно пенсиониране на педагогическия и непедагогическия персонал - условия, възможности, предимства и недостатъци;

- Обезщетения при пенсиониране - срок за получаване и размери;

- Срочни и постоянни договори - нарушения на трудовото законодателство при сключване и прекратяване на различните типове договори;

- Трудови възнаграждения и допълнителни плащания за втори час на класа, за работа с деца и ученици със СОП, за постигнати резултати в учебно-възпитателната работа, ДТВ и ДМС.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©