Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенното съвещание със синдикалния актив на СБУ от Област Плевен - 2015


Престижен синдикален форум за устойчиво развитие на системата на средното образование

На 13 и 16 ноември 2015 г. се проведе традиционната есенна среща със синдикалните активи от Плевенска област в Плевен и Червен бряг. Срещата беше организирана от Красимир Кръстев, председател на ОбКС на СБУ – Плевен, и областен координатор, и Светла Бенчева, председател на ОбКС на СБУ - Червен бряг. В обучението участие взеха Янчо Андонов - председател на РС на КНСБ, Николай Илиев, юрист в РС, и Роза Костова, експерт-юрист в Централата на Синдиката на българските учители.

В обучението на актива в Червен бряг взеха участие синдикалните активи на учебните звена от общината, директори и счетоводители.

Роза Костова поздрави присъстващите от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и от свое име и им благодари за всичко онова, което правят като председатели на СО на СБУ за социално-икономическата и професионално-творческата защита на синдикалните членове. Бяха очертани основните политики и основните задачи, които ще решава СБУ през настоящата година. Присъстващите бяха запознати подробно с Анекса към КТД, чрез който се реализира една от политиките на СБУ, и лично на неговия председател и на президента на КНСБ за увеличаване на ЕРС и за увеличаване на работните заплати на заетите в системата на средното образование. След като информира присъстващите за новите стандарти, регламентирани в РМС 853 и РМС 859, бе заявено, че сега е важно синдикалните структури по учебни звена да проследят разпределението на средствата и при всеки опит да не се приложи Анекса, като се отклонят предоставените средства, да информират Централата на Синдиката. Синдикатът на българските учители е неудовлетворен от факта, че и с увеличаването на ЕРС с 4,7% или 5,9% относителният дял на средствата за средно образование спрямо БВП е един от най-ниските в Европа и че в проекта за Бюджет 2016 на Република България не са предвидени необходимите средства за обезпечаване на редица инициативи, които откриваме дори в новия Закон за предучилищното и училищното образование. Поради тази причина бяха внесени предложения до Комисията по образование и наука и до Бюджетната комисия за увеличаване на бюджета за средно образование със 162 млн.лв.

Обърна се внимание на организационното укрепване на синдикалните организации, за да остане Синдикатът единен, мотивиран и силен. От разширяването и увеличаването на синдикалните организации, от повишаването на компетенциите им зависи авторитетът им във всяко едно учебно звено. Особено внимание трябва да се отдели на информираността на всеки синдикален член, на неговата мотивация за активно членство.

Посочиха се постиженията и недостатъците на новия Закон за предучилищното и училищното образование, обърна се внимание на участието на Синдиката в Отрасловия съвет и в работните групи за подготовката на новите ДОС, учебни планове и програми. Поканени бяха всички синдикалисти да вземат активно участие в публичното обсъждане на учебните планове и програми.

Участниците в срещата бяха запознати с промените в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за предучилищно и училищно образование и възпитание, Наредба № 1 за работните заплати, Наредба № 5 за квалификацията, Наредба № 3 за включване на часове по СИП при разкриване на работно място в начален курс и др.

Подробно бяха разгледани възможностите, които предоставя промяната на КСО по отношение на Учителския пенсионен фонд, а именно че вече е с безсрочен характер, промените при нарастване на възрастта за пенсиониране и съответно момента на придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, приетата възможност за промяна на осигуряването по втория осигурителен стълб – допълнително задължително пенсионно осигуряване, и факторите, на които трябва да се обърне внимание, ако осигуреното лице реши да приеме осигуряване в НОИ или запази това в универсален пенсионен фонд.

В проведената дискусия се включиха голяма част от присъстващите с конкретни въпроси, отнасящи се до правото на ранна пенсия от Учителския пенсионен фонд - предимства и недостатъци, практическото приложение на Анекса към Колективния трудов договор от 26.06.2014 г.; начин за прекратяване на договора при придобито право на пенсия; обезщетения при пенсиониране и срок за получаването им и др.

Роза КОСТОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©