Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от област Видин и област Монтана - 2015


На 28 и 29 октомври 2015 г. във видинския хотел „Ровно“ и в Първо ОУ „Никола Първанов“ в гр. Лом се проведоха традиционните есенни съвещания със синдикалния актив на СБУ от областите Видин и Монтана. Съвещанията преминаха при много добра организация от страна на областните координатори на СБУ – Евлогия Манджукова и Енеза Ангелова, както и на председателя на ОбКС на СБУ в Лом – г-жа Изолина Цветанова, като в тях взеха участие председатели на общински координационни съвети и на синдикални организации в училища, детски градини и обслужващи звена от двете области.

В изложението си пред актива във Видин г-жа Манджукова направи кратък преглед на дейностите на Синдиката в областта, като акцентира на проблемите – застрашително намаляващия брой деца и опасността от съкращаване на работни места, малкия брой новоназначени млади учители, пропуски в организационен и информационен аспект от страна на синдикалните лидери в отделните организации и др. Сериозно притеснение изпитват учебните звена в областта от недостатъчното финансиране поради малкия брой деца и ученици и зависещите от това средства, осигурявани чрез единните разходни стандарти. Това е и една от основните причини в много училища и детски градини този финансов недостиг да се компенсира със средствата, предвидени за СБКО, квалификация на учителите, представително и работно облекло, ДМС и др. Както в област Видин, така и в област Монтана, бяха откроени редица проблеми от финансово естество - неизплащане на средствата за представително и работно облекло или изплащането им в последните месеци на годината, изплащане на транспортните разходи на 85%, неизплащане на допълнителните възнаграждения за работа с деца и ученици със СОП. Почти няма училище или детска градина в двете области, където да са изплащани допълнителни възнаграждения за официални празници или за началото на учебната година - до три пъти годишно, както е предвидено в наредбата за работните заплати.

Участниците в съвещанията бяха запознати от г-н Пламен Иванов - главен експерт в Централата на СБУ, с основните приоритети в работата на Синдиката по отношение на укрепването на организационното състояние и усъвършенстването на информационното осигуряване в синдикалните структури. Внимание беше отделено на политиките, които СБУ реализира за осигуряване на трудово-правната, социално-икономическата и професионално-творческата защита на своите членове. Интерес сред синдикалистите предизвикаха коментарите на последните промени в Кодекса на труда, Кодекса за социалното осигуряване, Наредбата за квалификацията на педагогическите кадри и новоприетия Закон за предучилищното и училищното образование, както и на механизма за предстоящото увеличение на работните заплати.

По време на дискусиите бяха зададени и разисквани редица конкретни въпроси, свързани с новите условия за пенсиониране на учителите, и изплащането на обезщетенията, увеличаването на заплатите, квалификацията на учителите и възможността за получаване на Пета ПКС при участие в Постоянната академия за науки, иновации и образование към СБУ и др. На всички поставени въпроси бяха дадени конкретни и изчерпателни отговори, като дискусиите по много от тях продължаваха и в неформална обстановка след края на съвещанията.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©