Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Нов колективен трудов договор за системата на средното образование в община Кърджали
На 23.01.2015 г. в Община Кърджали социалните партньори подписаха Общински колективен трудов договор за отрасъл „Образование”. Той има своето действие в детските градини, училищата и извънучилищните звена в системата на средното образование на територията на общината.

Подписването на поредния Колективен трудов договор за образованието е доказателство за поддържаното и развивано добро социално партньорство през годините в нашата община.

Нашият колективен трудов договор има за цел да отрази и специфичните проблеми на общинското образование, стъпвайки на националния КТД и нормативната уредба в системата на средното образование. Продължителността на колективния договор е две години.

Положителните моменти в КТД за образоването в община Кърджали са свързани със следните социални и финансови придобивки:

- Увеличен платен отпуск за непедагогическия персонал на 30 дни, а за педагогическия 58 дни;

- Договорен отпуск при стъпване в брак и при кръводаряване по 2 дни, за загуба при смърт на близък 3 дни;

- Платен отпуск за многодетни майки с 4 дни повече;

- За детските градини при работа в празнични дни, какъвто е 1 ноември - Денят на народните будители, да се заплаща на работещите за действително положен труд при минимум 12 деца в група;

- Допълнителен платен отпуск за работещи, пожелали да повишат квалификацията си;

- За старши учител, професионален бакалавър - минимална работна заплата 555лв. Това дава възможност за договаряне на по-високи заплати и на останалия педагогически и непедагогически персонал в учебните заведения;

- Задължително участие на синдикатите в разработването и приемането на формулите за формиране на бюджетите на учебните заведения.

Подписването на КТД на общинско ниво ни дава увереност, че по пътя на социалното партниране ще можем да обсъждаме и договаряме решения, които ще имат положително въздействие върху образователния процес в Община Кърджали.

Нели АРНАУДОВА, председател на ОбКС на СБУ, Кърджали____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©