Вторник,
  07 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Подписан е колективен трудов договор в община Русе


Общинският координационен съвет на Синдиката на българските учители в Русе, представляван от Пламен Атанасов подписа Колективен трудов договор за системата на народната просвета на територията на община Русе на 24.10.2014г.

Страните по Общинския колективен трудов договор са договорили по – добри клаузи от договореното в Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014г.а именно:

• Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1,1%;

• За ПКС –V-15лв; IV - 20лв; III – 25лв; II - 55лв; I - 65лв.

• За учебен час над минималната задължителна преподавателска работа /лекторски час /се заплаща не по – малко от 5,50лв. на учител с висше образование и професионално - квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”; на учител с висше образование и професионално - квалификационна степен „професионален бакалавър и специалист по ...” не по-малко от 4,20 лв.

• За водене на документация, консултиране на родители и ученици на класните ръководители в училищата до 28лв., а в детските градини до 15лв.;

• На педагогическите специалисти, извършващи допълнителна работа се заплаща допълнително възнаграждение като лекторски часове за оценяване на текстова писмена работа по 0,5 часа, на тест с избираем и/ или свободен отговор по 0,3 часа.

• Договорен е и по-голям размер на платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 от КТ - 30 работни дни, по 155, ал. 5 от КТ чл. 24 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските 58 работни дни, по чл. 156, ал. 1, т.2 КТ не по-малко от 10 работни дни, за дните 25 май и 1 ноември за работниците и служителите в детските градини се полага 2 дни платен отпуск.

• За членовете на страните по договора, които се обучават в средно или висше учебно заведение без откъсване от работа по специалност, приложима в учебното звено се осигурява отпуск по чл. 169 и 170 от КТ.

• Размерът на средствата за представително облекло е 370лв., а за работно 270 лв.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©