Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Проведе се първото заседание на ОС за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование с новоназначения екип на МОН
На 27 юни 2023 г. се проведе първото заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование с новоназначения екип на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, началника на кабинета на министъра на образованието и науката Наталия Михалевска, главния секретар на МОН Албена Михайлова, директори на дирекции в МОН и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации. Заседанието, което бе водено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет д-р Емилия Лазарова премина при следния дневен ред:

1. Представяне на управленския екип на Министерството на образованието и науката.

2. Информация за приоритетите на Министерството на образованието и науката.

3. Информация за бюджета на образованието за 2023 и 2024 г. и становището на Министерството на образованието и науката.

4. Информация за проектите на Министерството на образованието и науката, които се финансират по Плана за възстановяване и устойчивост.

5. Разни.

В точка първа от дневния ред новоназначените заместник-министри на образованието и науката в т.ч. д-р Емилия Лазарова – ресор „Предучилищно и училищно образование“, Мариета Георгиева – ресор „Професионално образование“, проф. Генка Петрова – ресор „Висше образование и наука“ и Наталия Митева – ресор „Управление на европейски проекти и програми“ представиха себе си и приоритетни дейности в съответните ресори, за които отговарят.

По точка първа, бе взето решение, че членовете на ОС приемат информацията, представена от ресорните заместник-министри. По предложение на д.ик.н. Янка Такева бе решено на следващото заседание на ОС да бъде представен проект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование.

В точка втора от дневния ред зам.-министър Наталия Митева представи основните проекти, които ще бъдат реализирани по Плана за възстановяване и устойчивост, включително и изграждането на национален, три регионални и STEM центрове във всяко общинско и държавно училище на територията на страната. След проведена дискусия и представени становища от страна на социалните партньори бе приета представената информация за изпълнение на посочените проекти. По предложение на СБУ бе решено да бъде разработена с помощта на социалните партньори и представена на заседание на ОС информационна кампания относно изграждането и модернизирането на образователната среда, съобразно Плана за възстановяване и устойчивост.

В точка трета проф. Галин Цоков, министър на образованието и науката представи подробно основните приоритети на МОН. Целесъобразно финансиране на образованието и науката, законодателни промени и актуализация на подзаконовата нормативна уредба, повече иновации в училищното образование, дигитализиране на процесите и намаляване на административната тежест за заетите в системата, повишаване на заплащането в системата и увеличаване на единните разходни стандарти за издръжка, въвеждане на ранното детско развитие и фокус върху личностното израстване на подрастващите, въвеждане на интегралност и компетентностно ориентиране в учебното съдържание, разработване на обективни критерии за провеждане на конкурсите за директори и много др., бяха сред основните приоритети на екипа на МОН.

Своята благодарност за разработването и увереност за изпълнението на изключително амбициозната програма на екипа на МОН, изрази председателят на СБУ – г-жа Такева. По нейно предложение бяха определени времеви интервали за изпълнението на конкретни приоритети.

По точка трета бе взето решение за приемане на предоставената информация от министъра на образованието и науката относно приоритетите на МОН и бяха откроени три важни политики от целия спектър на приоритетите за решение в срок до края на месец септември 2023 г. Трите основни приоритета са: реализиране на законодателни промени и приемане на Закона за предучилищното образование, актуализиране на учебните програми и преструктурирането им и приемане на Наредба №16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование.

В точка четвърта Соня Кръстанова, директор на Дирекция „Финанси“ в МОН представи становището на МОН относно разпределението на средствата по дейности за системата на образованието, заложени в бюджет 2023. Стана ясно, че за образование са предвидени 7 млд. и 589 млн. лева, което бележи ръст спрямо средствата за предходната година като номинална стойност, но е с по-ниска стойност като % спрямо БВП – 4.1%, в сравнение с 4,4% за предходната 2022 г. Подробно бяха представени средствата по дейности, като бе отчетен и ръст на средствата за предучилищното и училищното образование с 932 млн. лв, в сравнение с предходната година, в т.ч. 235 млн. лв. – от финансиране по европейски проекти и програми. Бяха упоменати и необезпечените средства, предвидени в бюджет 2023 г. за увеличение на стандартите за издръжка – 100 млн. лв., за допълване и обновяване на автобусния парк – 40 млн. лв., за покриване на транспортните разходи на педагогическите специалисти – 5.5 млн. лв. и др.

Своето удовлетворение относно заложения бюджет за 2023 г. от страна на МОН за финансиране на дейностите в системата на образованието, изрази д.ик.н. Янка Такева и уведоми присъстващите, че по инициатива на СБУ се водят преговори с представители на парламентарно избраните политически партии за решаване на проблема с недостига на средства за системата на предучилищното и училищното образование.

По точка четвърта бе взето решение за приемане на бюджета за 2023 и общите параметри за 2024 г., както и на становището на екипа на МОН за настояване и приемане на по-висок % от БВП за образование.

В точка разни бе взето решение следващото заседание на ОС да се проведе на 25 юли 2023 г. с участието на директора на Националния инспекторат по образование и бъдат дискутирани ефективността и функционалността на Инспектората за реализирането на основните му цели.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©