Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ИНТЕРВЮ НА ДИМИТЪР АСЕНОВ, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ (НЦПКПС) ВЪВ ВЕСТНИК "УЧИТЕЛСКО ДЕЛО"


ДИМИТЪР АСЕНОВ, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ (НЦПКПС):

Стремежът на НЦПКПС е чрез политиките, които разработва, да допринесе за формирането на компетентни педагогически специалисти, отворени към иновации, с нагласа за постоянно учене и професионално усъвършенстванеПрез последните 3 години партньорството между НЦПКПС и СБУ е изключително ползотворно не само за двете институции, но и за цялата ни образователна система

СБУ е ключов фактор за развитието на българското образование и на образователната политика на европейско ниво

– Г-н Асенов, какви дейности осъществи НЦПКПС към Министерството на образованието и науката (МОН) през 2022 г. и какво стои зад постигнатите дотук успехи?

– Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) е специализирана институция в системата на предучилищното и училищното образование, формираща и изпълняваща приоритетите и политиките на МОН по отношение на повишаването и поддържането на квалификацията на педагогическите специалисти.

През изминалата 2022 г. в НЦПКПС бяха разработени и приложени поредица от целенасочени политики с ясно измерими в количествено и качествено отношение финални резултати:

- Шест пъти повече обучени педагогически специалисти през „пандемичната“ 2022 г., в сравнение със „спокойната“ 2019 г. (4543 –обучени през 2022 г. срещу 681 през 2019 г.);

- Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като дигитален център за онлайн квалификации – посредством собствена платформа за онлайн обучения с идентична на водещите университети у нас функционалност на обучителните платформи.

- Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като иновативно аналитично звено – разработени аналитични материали с емпирична информация от получената обратна връзка от учители и директори, участвали в квалификационните курсове на центъра през 2022 г.

В допълнение през изминалата 2022 г., НЦПКПС съвместно с Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ – МОН, проведе методически съвещания с участието на 295 експерти от всички регионални управления на образованието.

Към допълнителните дейности следва да добавим и домакинството на комисиите за оценяване на държавни зрелостни изпити по чужди езици; домакинството на Националната студентска олимпиада по компютърна математика; проведените многобройни работни срещи и съвместни мероприятия с водещи НПО в сферата на образованието, социални партньори, директори на образователни институции и водещи учени, и др.

Стремежът на НЦПКПС е чрез политиките, които разработва, да допринесе за формирането на компетентни педагогически специалисти, отворени към иновации, с мисия и нагласа за постоянно учене и професионално усъвършенстване.

Зад всички тези дейности и добри резултати (с пъти повече обучени учители и директори, утвърждаване като дигитален център и иновативно аналитично звено) стои един високомотивиран и отговорен екип, отлично партньорство със СБУ, МОН и всички останали национално представени работодателски и синдикални организации, както и много, много работа. Още веднъж с огромна благодарност към екипа на НЦПКПС.

– Какви са приоритетите в дейностите на НЦПКПС до края на тази година?

– Годишният план за дейността на НЦПКПС през 2023 г. е съобразен с националните цели и приоритети, залегнали в: Националната програма за развитие на България 2030; Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030); и не на последно място Закона за предучилищното и училищното образование. С оглед приоритетната му важност същият е утвърден лично от министъра на образованието и науката в началото на 2023 г.

Основната стратегическа цел в Годишния план за дейността на НЦПКПС през 2023 г. е разработването на цялостна система за въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти у нас. От нея произтичат 6 специфични подцели, които водят до 27 конкретни задачи или теми за квалификация (съответно 9 теми за квалификация на директори и 18 теми за квалификация на учители).

Част от основните възможности и перспективи, които виждаме за квалификация на ръководителите на образователни институции през 2023 г., са свързани с провеждането на специфични обучения по отношение на:

- Стратегическото планиране при управление на образователната институция;

- Управлението на образователната институция в условията на криза;

- Атестацията като процес на оценяване – в това число критерии, индикатори и области на атестиране;

- Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната система;

- Практически формати за прилагане на системата на делегираните бюджети;

- Въвеждане и прилагане на СТЕМ базирано обучение;

- Лидерски умения за разрешаване на конфликти и съвременни модели за комуникация с родители;

- Прилагане на секторен подход в дуалното образование и обучение.

По отношение на учителите, основните възможности и перспективи, които виждаме за тяхната квалификация през настоящата 2023 г., са свързани със следните практически обучения:

- Наставничеството на младите учители – в това число приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие;

- Хибридно обучение в условията на криза – методи за ефективно преподаване и оценяване на резултатите в електронна среда;

- Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене у учениците;

- Изграждане на умения и компетентности за учители, преподаващи по чужд език, свързани с програмата за международно оценяване PISA 2025;

- Повишаване на финансовата и икономическата грамотност на учениците – в това число съвременни методи и подходи за кариерно ориентиране и консултиране;

- Въвеждане и прилагане на проектно-базиран метод в STEM;

- Методи и подходи за работа с деца в риск;

- Методи и подходи за работа с даровити и талантливи деца и ученици – в това число прехода от преподаване на знания към надграждане на ключови компетентности;

- Разработване на тестове и учебни програми по професионална подготовка;

- Въвеждаща квалификация по актуализираните учебни програми в прогимназиален етап (5. – 7. клас) – математика, география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия;

- Умения за създаване на тестове и задачи за подготовката на ученици за ДЗИ – математика; български език и литература; география и икономика; история и цивилизации; биология и здравно образование; физика и астрономия; химия и опазване на околната среда; философия; чужд език – английски, руски, немски, френски, испански и италиански.

От началото на 2023 г. до настоящия момент общо 1014 учители и 177 директори на образователни институции успешно преминаха през обученията на НЦПКПС.

Това, което виждаме от попълнените анкетни карти, е, че повече от 90% от всички обучаеми са поставили отлична оценка за актуалността на квалификационните курсове, в това число и на цялостната им организация и техническа обезпеченост. Това от своя страна ни дава основание да вярваме, че сме на правилния път и следва да продължим да се грижим по същия начин за качеството на нашите дейности.

- Как реализирате квалификацията на учителите в детските градини?

- Квалификацията на работещите в детските градини е наш безспорен приоритет през последните 2 години.

През изминалата 2022 г. повече от 400 ръководители на детски градини преминаха специфични обучения на тема „Управление на образователната институция в условията на криза“; „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция“; „Мотивация. Екипност. Лидерство. Съвременни модели за комуникация с родители“.

Отново през 2022 г. малко повече от 1500 учители от системата на предучилищното образование преминаха през специфичните обучения на НЦПКПС, в това число обучения на теми: „Методи и подходи за работа с деца в риск“; „Наставничеството на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие“; „Съвременни модели за комуникация и работа с родители в процеса на приобщаващото образование“ и др.

През настоящата година стремежът на НЦПКПС е да обхване повече от 2000 педагогически специалисти, работещи в системата на предучилищното образование. В това число както учители, така и директори на детски градини, като за целта са разработени и утвърдени общо 9 специфични теми в Годишния план за дейността на НЦПКПС през 2023 година.

- Как според Вас следва да се надгради политиката за осъществяване на квалификацията на педагогическите специалисти и какви са възможностите и перспективите в тази посока?

- Квалификацията на педагогическите специалисти следва да бъде в унисон с утвърдените нормативни актове (законови и подзаконови), стратегически документи и основни приоритети на МОН в тази насока. Разбира се, когато говорим за квалификация, не трябва да забравяме, че тя бива 3 основни вида: въвеждаща, поддържаща и надграждаща. В тази връзка много ясно следва да дефинираме кой носи отговорност за въвеждащата квалификация, кои институции носят отговорността за поддържащата квалификация и не на последно място в чие приоритетно поле е надграждащата квалификация на педагогическите специалисти.

Можем ли лекомислено да си позволим хилядите доставчици на образователни услуги (в това число ЕООД, ЕТ, фондации, строителни фирми и др.) да извършват въвеждаща квалификация на педагогически специалисти, тогава когато имаме нова учебна програма, нов учебен предмет или актуализация на съществуващите учебни програми? Не трябва ли малко по-често да си говорим за хигиена в този процес?

Можем ли лекомислено да поверим на същите ЕООД, ЕТ, фондации, строителни фирми и др., поддържащата квалификация на директорите по отношение на делегираните бюджети, ресурсните учители, логопедите, педагогическите съветници, училищните психолози и т.н.? Хигиената не трябва ли отново да присъства и в този процес?

В тази връзка ключов е въпросът за финансирането на квалификацията на педагогическите специалисти. Три са основните пътеки за финансиране на тази квалификация:

- Държавният бюджет посредством национални програми (приблизително 500 000 лв. годишно за НЦПКПС с постигнат индикатор над 4400 обучени всяка година);

- Европейски програми и проекти – за последните 3 години проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ приблизително 17 млн. лв.; проект „Образование за утрешния ден“ приблизително 7,2 млн. лв. за квалификация; проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ отново със средства за квалификация и др.;

- Механизъм 1,2% от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал, които се управляват децентрализирано от директорите на образователни институции с делегиран бюджет – за изминалата 2022 г. приблизително 21 млн. лв. за цялата страна.

Справката нагледно показва, че за последните 3 години е налице изключителен превес по отношение на средствата за квалификация, постъпващи от европейски програми и проекти и Механизъм 1,2% от делегираните бюджети.

В тази връзка напълно резонни са и въпросите по отношение на организациите (в това число ЕООД, ЕТ, фондации, строителни фирми и др), усвоили най-много средства по тези 2 пътеки за финансиране на квалификацията, както и за качеството на предоставените от тях квалификационни услуги за учители и директори.

- Как оценявате партньорството между НЦПКПС и СБУ?

- През последните 3 години партньорството между НЦПКПС и СБУ е изключително ползотворно не само за двете институции, но и за цялата ни образователна система. Няма нищо по-естествено от това НЦПКПС да работи в тясно взаимодействие с най-големия учителски синдикат у нас, а именно Синдиката на българските учители.

В тази връзка не мога да подмина изключителната всеотдайност на председателя на СБУ – д.ик.н. Янка Такева, както и на целия й екип, защото смисълът на всяка една политика (дори и тази за квалификацията на педагогическите специалисти) е да решава определени обществени проблеми и същевременно да постига ясноизмерими в количествено и качествено отношение резултати. Това е и съвременният модел за правене на публична политика – политика, отразяваща интересите на отделните заинтересовани страни, политика, решаваща конкретни проблеми, и не на последно място политика, водеща до ясноизмерими резултати.

През последните 30 години СБУ се утвърди като ключов фактор не само за развитие на българската образователна система, но и на образователната политика на европейско ниво!

Продукт на доброто взаимодействие между НЦПКПС и СБУ са:

1. Изключително точните теми за квалификация, насочени към българските учители.

2. Разработената система за проследяване на ефективността на квалификационните курсове в НЦПКПС.

3. Разработената системата за проследяване на приложимостта на придобитите знания в НЦПКПС след завръщането на учителите в реална работна среда.

- Каква е визията Ви за развитие на НЦПКПС под Вашето ръководство?

- Моята визия като директор на НЦПКПС е ясно дефинирана в 3 точки:

На първо място Центърът да се утвърди като съвременен дигитален център за провеждане на квалификационни курсове от XXI век. Имаме всички налични предпоставки – прекрасен екип, материална обезпеченост, съвременно оборудване и най-добрите лектори. Всички учители, преминали през нашите обучения, оценяват високо работата ни.

Втората ми цел е да се утвърдим като иновативно аналитично звено, което да подготвя следващите управленски кадри в образователната система. По този повод в НЦПКПС сме разработили цялостна концепция, включваща поредица от модулни обучения, които ще елиминират случайния фактор на назначения при обявяването на конкурси за заемане на длъжността „директор“.

На трето място моето желание е да се наложи силна хигиена в осъществяване на квалификационна дейност на педагогическите специалисти и по-конкретно във въвеждащата и поддържащата квалификация, за която е призван и Центърът ни като институция, отговорна за изпълнението на специфичните държавни образователни политики.

Смятам, че хигиена следва да има и по отношение на тези 1,2% от делегираните бюджети, които са предвидени в бюджета на всяко учебно заведение за квалификация. Тези средства не следва да се харчат еднолично от директорите, а след допитване до синдикалното ръководство и учителския колектив и съгласно тяхната обратна връзка и потребности.

Благодаря на СБУ, МОН и социалните партньори, че позволиха в последния КТД от месец декември 2022 г. да се установи нормативно минимум 50% от тези 1,2% да остават в рамките на образователната система и да се разпределят между висшите училища, РУО, НЦПКПС и социалните партньори.

Поставили сме си за цел да превърнем НЦПКПС в институт и се надявам, че с времето ще я постигнем. Ентусиазмът за работа сред колегите ми е огромен. Всяка криза е и възможност за развитие. Поради това следва да бъдем гъвкави и безкрайно адаптивни. В тази връзка НЦПКПС не престава да върви все по-уверено напред към бъдещето.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©