Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Коментар на КНСБ по промените в Кодекса на труда, публикуван в ДВ бр. 62 от 5.08.2022 г.


Уважаеми колеги,

Предлагаме на вниманието ви коментар на КНСБ по промените в Кодекса на труда, публикуван в ДВ бр. 62 от 5.08.2022 г. Със съдържанието на Коментара на Кодекса на труда може да се запознаете в прикачения файл към мейла, както и на интернет страницата на КНСБ на следния линк: https://knsb-bg.org/index.php/2022/08/08/komentar-na-knsb-po-promenite-v-kodeksa-na-truda-vlezli-v-sila-ot-1-avgust/

както и на страницата на КНСБ във Фейсбук.

С молба за разпространение до синдикалните членове по вашите канали за комуникация.

Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда бе обнародван в ДВ, бр. 62, от 05.08.2022г. и влиза в сила от 1 август 2022 г., тоест Кодексът на труда е е в сила от 1 август 2022г.

Настоящия коментар ще ви позволи да се запознаете с последните промени в Кодекса на труда, произтичащи от въвеждането на двете нови европейски директиви, които са насочени към:

1. насърчаване на сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение, като се запази неговата гъвкавост и се гарантират трудовите и осигурителните права;

2. подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения.

В Коментара можете да научите повече за:

- новия размер на срока за изпитване при срочен трудов договор-чл.70КТ;

- новите задължения за работника при паралелна работа по два трудови договора-чл.111 от КТ;

- новите задължения за работодателя при промяна на трудовото правоотношение-чл.66 и чл.119 от КТ;

- новите задължения за работодателя да информира работниците и служителите за приетите в предприятието вътрешни правила за работната заплата информация, включително за условията и реда за прекратяване на трудовия договор съгласно разпоредбите на кодекса на труда и информация за осигурявани от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения-чл.127, ал.1 т.5,т.6 и т.7 от КТ;

- за зачитане на работно време през време на обучение за поддържане на квалификацията-чл.228 а КТ;

- за новия вид двумесечен платен отпуск за баща отглеждащ дете до 8 годишна възраст- размер, срок, ред и начин на ползване - чл.164в КТ;

- за новите права за облекчени условия на труд за работници и служители, които имат семейни задължения и се грижат за зависими членове на техните семейства, известни като „Права на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения“-чл. 167б КТ;

- също ще научите какви са новите промени и в Кодекса за социално осигуряване, с които се уреждат условията за получавене на парично обезщетение от бащите/ осиновителите за времето на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст, както за работещи по трудов договор така и за самоосигуряващи се лица-чл.53д КСО; в Закона за здравното осигуряване и в Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване за 2022г, с който се определя дължимия размер на обезщетението за ползване на платения отпуск за бащи / осиновители за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©