Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ

КОНВЕНЦИЯ № 190 ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НАСИЛИЕТО
И ТОРМОЗА В ОБЛАСТТА НА ТРУДА


Темата продължава от бр. 23 от 13.06.2022 г. на вестник „Учителско дело“

Конвенция № 190 за премахване на насилието и тормоза в областта на труда се прилага по отношение на насилието и тормоза в „сферата на труда“, която надхвърля рамките на работното място и включва случаи възникнали по време на работа, свързани с работа или произтичащи от работа, извършена:

1. на работното място, включително на обществени места и в частни помещения, когато те са място на работа;

2. на места, където служителят получава заплата, ползва почивка за отдих или прием на храна, или използва санитарни помещения и съблекални;

3. по време на командировки, пътувания, обучение, събития или социални дейности;

4. в процеса на комуникации, свързани с работата, включително тези, предоставени от информационните и комуникационните технологии;

5. в жилищни помещения, предоставени от работодателя;

6. когато пътувате до и от работа.

Основните принципи на Конвенцията са заложени в част III (чл. 4-6). Чрез тях ратифициралите държави се задължават да:

 Приемат приобщаващ, интегриран и съобразен с аспектите на пола подход за предотвратяване и премахване на насилието и тормоза в сферата на труда, който включва установяване със закон на забрана на насилието и тормоза (член 4, параграф 2);

 Гарантират, че на насилието и тормоза се противодейства със съответни политики (член 4, параграф 2, буква б);

 Приемат всеобхватна стратегия за борба с насилието и тормоза и гарантират достъп до средства за правна защита и подкрепа за жертвите (член 4, параграф 2, буква в);

 Приемат закони, подзаконови разпоредби и политики, гарантиращи правото на равенство и недискриминация при упражняването на заетост, включително за уязвимите групи и групите в уязвимо положение (член 6).

Конвенция № 190 изисква ратифициралите държави да приемат подходящи мерки за предотвратяване на насилието и тормоза в сферата на труда (член 8), както и да приемат закони и подзаконови разпоредби, изискващи от работодателите да предотвратяват насилието и тормоза на работното място и по-специално да: да приемат в консултация с работниците и техните представители и да прилагат политика на работното място относно насилието и тормоза; да вземат под внимание насилието и тормоза и свързаните психологически и социални рискове при уреждането на безопасните и здравословни условия на труд; с участието на работниците и техните представители да идентифицират опасностите и да оценят рисковете от насилие и тормоз, както и да предприемат мерки за предотвратяване и контрол; и да предоставят на работниците и другите засегнати лица информация и обучение, в подходяща форма, относно идентифицираните опасности и рискове от насилие и тормоз и свързаните с тях превантивни и защитни мерки (член 9).

Конвенцията изисква прилагане на средства за правна защита, ратифициралите държави предприемат подходящи мерки, за да гарантират лесен достъп до ефективни средства за правна защита; да признаят последиците от домашното насилие и доколкото е разумно осъществимо, да смекчат въздействието му в сферата на труда; както и да гарантират, че работниците имат право да се оттеглят от работна ситуация, представляваща непосредствена и сериозна заплаха, свързана с насилие и тормоз (член 10).

Освен това Конвенцията включва разпоредби и относно приемане на насоки, провеждане на обучения и предприемане на инициативи, включително и кампании за повишаване на осведомеността на насието и тормоза на работното място.

Темата продължава в следващ брой на вестник „Учителско дело“

Павлина Петрова,

гл. експерт-юрист

в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©