Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ВУЗФ и СБУ проведоха Втора национална конференция за повишаване на квалификацията на учителите
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в партньорство със Синдиката на българските учители проведоха Втора национална научно-приложна конференция на тема: „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи“. Значимото събитие бе под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ), и се проведе на 19 април 2022 г. в сградата на ВУЗФ в гр. София.

Националният форум бе открит от д.ик.н. Янка Такева и от проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на ВУЗФ, а приветствие отправи Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката. В събитието се включиха над 100 участници, сред които Полина Фетфова, началник на Отдел „Квалификация и кариерно развитие“ към МОН; Росица Иванова, началник на Регионално управление на образованието (РУО) – София-област; Виолетка Петкова, гл. експерт в Централата на СБУ, експерти от РУО – София-град, директори на училища и учители от цялата страна, преподаватели във ВУЗФ, експерти и анализатори по въпросите на образованието от академичните и научните среди и бизнеса. Поздравителен адрес до организаторите на конференцията изпрати д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град.

Конференцията протече в три последователни панела, а основен доклад по темата изнесе д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, която бе и панелист във форума. В панелите се включиха проф. д-р Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ; проф. д-р Вирджиния Желязкова, главен секретар на ВУЗФ; доц. д-р Даниела Илиева, доц. д-р Жельо Христозов, д-р Джеймс Йоловски, ас. Юлияна Георгиева, мениджър „Комуникации и кариерно развитие“ във ВУЗФ, и ас. Никола Димитров, директор на Дирекция „Учебна дейност“ във ВУЗФ. Панелисти в националната научно-приложна конференция бяха още Полина Фетфова, Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия – гр. София; Ирена Коцева, директор на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ – гр. Самоков, и Росен Ненов, старши учител в 38. СУ „Васил Априлов“ – гр. София. Модератори на трите части на форума бяха доц. д-р Даниела Илиева, д-р Джеймс Йоловски и ас. Юлияна Георгиева.

Проф. д.ю.н. Борис Велчев благодари специално на председателя на СБУ за успешното сътрудничество и прекрасната съвместна инициатива по реализиране на второто издание на националния форум. Той приветства участниците във форума, представи накратко 20-годишната история на висшето училище, неговите успехи и предимства, сред които специализираната подготовка на кадри за бизнеса с най-високо качество и успешното взаимодействие с институциите от средното образование. Анонсира инициативата на ВУЗФ и СБУ за учредяване на Национална асоциация на преподавателите по икономика, която да бъде мост между преподавателите в средното и висшето образование и да олицетвори синергията помежду им с цел професионално развитие на преподавателския състав, ранно професионално ориентиране и подготовка на учениците, реализиране на допълнителни съвместни дейности. Изтъкна, че ВУЗФ реализира една успешна политика в приема си на студенти – кандидатите, представящи препоръка от своя учител по икономика, не следва да изпълняват никакви други конкурсни условия, което доказва колко високо ВУЗФ оценява учителския труд. И завърши приветствието си с пожелания за успех на конференцията.

На свой ред д.ик.н. Янка Такева благодари на проф. Велчев, на доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ (2008 – 2021), за успешното сътрудничество в последните 15 години, в които СБУ и ВУЗФ провеждат съвместни инициативи, и поздрави Мария Гайдарова – специален гост на форума. Припомни, че в седмицата, в която се провежда националната конференция, се обсъждат важни въпроси за бъдещето на образователната система, сред които актуализацията на възнагражденията в системата на средното образование (безспорно постижение на Синдиката), изменението и допълнението на учебните планове и програми, и на Закона за предучилищното и училищното образование. Подчерта, че СБУ от много години работи за устойчиво взаимодействие и сътрудничество между средното и висше образование, които допринасят за ефективната и пълноценна подготовка на педагогическите кадри. Посочи, че именно СБУ стои в основата на ключовите изменения в Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и редица политики в тази посока. Изтъкна необходимостта от повишаване на компетенциите на учителите по икономическите дисциплини в средното образование, за да могат те с гордост да получават високата оценка на академичните преподаватели за своята работа. И в заключение пожела светли великденски празници на всички.

Зам.-министър Мария Гайдарова поздрави организаторите и участниците във форума и декларира, че сред водещите политики на МОН продължава да е и продължаващата квалификация на педагогическите специалисти. Подчерта необходимостта от креативни, мотивирани, подкрепени и спокойни учители, които да допринасят за качествената подготовка на учениците. Изтъкна водещата роля на учителите в средното образование за реализацията на профилираното и професионалното обучение. Посочи, че лидерите на образователната система полагат непрекъснати грижи както за своите ученици, така и за квалификацията си. Изрази увереност, че участниците ще споделят със своите колеги опита от значимото събитие. Говори за увеличението на работните заплати в сектора, предизвикателствата относно държавните зрелостни изпити и реализацията на модулното обучение. Благодари за участието на 18 000 учители в проучването на МОН за учебните програми. Отправи пожелания за здраве и успехи.

В своя доклад по темата на националната научно-приложна конференция д.ик.н. Янка Такева посочи постиженията на СБУ в посока повишаване на квалификацията на учителите в последните години и периода от началото на пандемията от ковид-19. Направи обзор на нормативната уредба на квалификацията на педагогическите специалисти. Разгледа аспектите на личностното развитие в училищата, възможностите за финансирането и реализацията на професионалната квалификация на учителите като фактор за тяхното професионално израстване и развитие и стъпаловидната квалификационна система. Обсъди иновациите и методиката на преподаване, важността на взаимодействието между образователните институции, актуалните моменти, свързани с интеграцията и обучението на децата мигранти, екологичното възпитание и образование у подрастващите, дигитализацията в средното образование, аспектите на медийната, финансовата и икономическата грамотност и др.

Във фокуса на националната конференция бяха поставени акценти, свързани с анализа на реалното състояние на квалификацията на учителите, иновативните техники и практики за подобряване на ефективността на учебния процес, влиянието на продължаващата квалификация на учителите върху качеството на обучението, учителя в новата социална и дигитална реалност, и др.

По време на първата част на събитието експертите разгледаха методологически решения за внедряване в средното образование, управлението на личностното развитие в училищата, обучението по кръгова икономика, кроскултурните различия в учебната среда и работа с мигранти и деца в различни националности, иновативни техники и практики в образованието. Вторият панел на конференцията бе посветен на представяне на съвременните тенденции в учебното съдържание през погледа на висшето образование, създаването на предприемачи в училище, обучението по застрахователна грамотност в средното образование, проекта на ВУЗФ „Финансова грамотност за ученици“, и др. Третият модул бе посветен на добрите практики и ефективното образование, а в него по разискваните теми споделиха опит директори на училищата в страната.

В същия ден по инициатива на ВУЗФ и СБУ бе проведено учредителното събрание на Националната асоциация на преподавателите по икономика. За неин председател единодушно бе избрана д-р Илинка Патърова, главен учител в СУ „Христо Ботев“ – гр. Ихтиман, член на Националния стачен комитет на СБУ и секретар на ОбКС на СБУ – Ихтиман, а за зам.-председатели бяха избрани проф. д-р Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ, и Татяна Търнева, зам.-директор на Националната финансово-стопанска гимназия – гр. София.

Повече информация за националния форум и за учредителното събрание на Националната асоциация на преподавателите по икономика – в следващия брой на в. „Учителско дело“.

Десислава ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©