Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Проведе се заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование


На 10 февруари 2022 г., в хибридна форма, се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование с участието на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков , заместник-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова , заместник-министъра на образованието и науката Ваня Стойнева , председателя д.ик.н. Янка Такева и зам.-председателя на Синдиката на българските учители Красимир Попов , главния секретар на МОН Албена Михайлова , директора на дирекция „Финанси“ в МОН Соня Кръстанова , експерти в МОН и представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации.

Заседанието, което се водеше от Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката, премина при следния дневен ред:

1. Представяне на методиката на добавената стойност.

2. Информация за достигнатите нива на средната брутна работна заплата (СБРЗ) в общинските и държавните образователни институции за 2021 г. Изпълнение на договорените в КТД за системата на предучилищното и училищното образование социални плащания и реализиран преходен остатък от образователните институции за 2021 г.

3. Разни.

По точка първа от дневния ред проф. Кирил Банков, преподавател във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, презентира проекта на методика за оценка на добавената стойност в образователните институции и математическия модел, предложен от екип на Световната банка, доработен и адаптиран към българските условия през последните години от учени от Софийския университет.

След проведена дискусия, в която д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, подчерта, че при изработването на подобна методика трябва да се работи внимателно, професионално, коректно, да се вземат под внимание всички възможни външни и вътрешни фактори, влияещи върху качеството на образованието, така че да няма дискриминация, както и да се направят предварително превантивните стъпки за необходимите квалификации в тази насока на учителите и директорите, по предложение на д.ик.н. Янка Такева бяха взети следните три решения:

1. Членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование бяха запознати с проекта на методика за оценка на добавената стойност в образователните институции от проф. Кирил Банков.

2. Всички анализи, на базата на която е подготвена методиката и презентацията на проф. Кирил Банков, да бъдат изпратени още на следващия ден в подробен писмен вид на социалните партньори за изготвяне на конкретни становища.

3. На следващото заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование проф. Банков да представи международния опит за измерване на добавената стойност в средното образование.

По втора точка от дневния ред Соня Кръстанова, директор на дирекция „Финанси“ в МОН, представи подробна информация за достигнатите нива на средната брутна работна заплата (СБРЗ) в общинските и държавните образователни институции за 2021 г. и изпълнение на договорените в КТД за системата на предучилищното и училищното образование социални плащания и реализиран преходен остатък от образователните институции за 2021 г. Сред акцентите в информацията беше ръст на средните работни заплати на педагогическия персонал към 31.12.2021 г. спрямо 1 януари 2020 г. с 15,6%; средна брутна работна заплата за педагогическия персонал в училищата – 1753 лв., за непедагогическия – 993 лв.; в детските градини в страната средна брутна заплата за педагогическия персонал – 1633 лв., за непедагогическия – 939 лв. Относно социалните плащания, договорени с КТД, тя предостави информация за всяко от тях поотделно, като посочи, че социалните плащания като цяло са били реализирани в 82,3% до 99% от училищата и детските градини в страната за миналата година. Соня Кръстанова поясни, че преходните остатъци в системата за 2021 г. са в по-малък размер в сравнение с предходната година и са в размер на 250 млн.лв., като голяма част от тях са по европейските проекти и програми. Друга значителна част са неусвоени средства от извънкласни дейности и занимания по интереси, които има възможност да се ползват за сигуряване ковид мерки и за осигуряване на допълнителни часове за преодоляване на пропуски от ОРЕС.

Членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование приеха представената информация.

В точка Разни , д.ик.н. Янка Такева постави на вниманието на МОН следните въпроси:

– Колко са средствата, кои са оперативните програми за образованието и откога започва изпълнението им? Как ще се измерва добавената стойност при тях?

– Колко са, какви са средствата и отговорниците по националните програми? Кой има право да кандидатства по тях? Как ще се измерва добавената стойност при тях?

– Докъде е стигнала подготовката по ДЗИ, НВО в 4., 7. и 10. клас?

Информация за оперативните програми за средното образование бе представена от ресорния заместник-министър на образованието и науката Ваня Стойнева. Тя поясни, че за целия програмен период средствата по европейска програма „Образование“ за предучилищното и училищното образование са на стойност 1 млрд. 279 млн.лв. Те са разпределени в три приоритетни оси: 1. Приобщаващо образование, образователна интеграция – 561 млн. 700 хил.лв.; 2. Модернизация и качество на образованието – 476,2 млн. лв.; 3. Връзка на образованието с пазара на труда – 245,3 млн.лв., по всяка от които ще бъдат финансирани групи дейности. Зам.-министър Стойнева говори за хода на преговорите, които все още се водят с ЕС за програма „Образование“, както и за подготвянето на актуализирани текстове в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове у нас. Тя изтъкна, че първите схеми по програма „Образование“, които се подготвят да стартират за следващата учебна година, са: „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ и „Адаптиране на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и добри практики“.

Зам.-министър Стойнева добави, че и в програма „Регионално развитие 2021 – 2027 г.“ също има ресурс за образованието, чрез който общините ще инвестират в образователна инфраструктура – 141,2 млн.евро за училища и 76,6 млн.евро за детски градини.

Информация за националните програми и подготовката по ДЗИ, НВО в 4., 7. и 10. клас бе представена от заместник-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова.

Зам.-министър Гайдарова поясни, че все още не е финализирана финансовата рамка на националните програми. Освен досегашните се предвиждат и две нови национални програми – „Заедно в изкуствата и спорта“ и „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници в училище“.

Относно подготовката на ДЗИ, НВО в 4., 7. и 10. клас тя информира, че огранизационното и техническото обезпечаване върви по утвърден график, започнало е и разработването на изпитните задачи, а след това следва експертната им оценка.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изтъкна, че благодарение на питането на СБУ към МОН до директорите на училищата вече е достигнала информация и писма във връзка с организацията на ДЗИ, НВО в 4., 7. и 10. клас.

Велина АНТОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©